دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، تیر 1394 (پیاپی 9) 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی

صفحه 1-21

10.22051/jfm.2015.2165

محمدعلی آقایی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمدعلی ساری؛ یونس سلمانی