بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

3 کارشناس ارشد بازرگانی(مالی)دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به دنبال آزمون تجربی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت‌های مالی بر چسبندگی هزینه‌هاست. علاوه بر آن به بررسی تاثیر اهرم مالی، اندازه شرکت، کیفیت سود و نسبتهای سودآوری بر رابطه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت­های مالی بر چسبندگی هزینه‌ها می پردازد.چسبندگی هزینه‌ها به این معنی است که نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه‌ها در هنگام افزایش فروش است. برای انجام تجزیه و تحلیل‌ها از داده‌‌های 60 شرکت پذیرفته شده بورس در فاصله زمانی سال‌های 1387 تا 1392 استفاده گردید و برای آزمون فرضیه­ها رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد تجربی بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تاثیر تامین مالی و محدودیت‌های مالی بر شدت چسبندگی است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و قوی بین شدت چسبندگی با تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت‌های مالی در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Off-balance Sheet Financing and Financial Constraints on Cost Stickiness

نویسندگان [English]

  • Ali Rostami 1
  • Meysam Ali mohammadi 2
  • Mohammad Norozi 3
1 Payam noor university of tehran
2 university of economic sciences
3 tarbiat midares university
چکیده [English]

This paper seeks to empirically test the effect of off-balance sheet financing and financial constraints on cost stickiness.In addition, it deals with the effect of financial leverage, the size of the firm, earnings quality, earning ratio on the effect of off-balance sheet financing and financial constraints on cost stickiness.Cost stickiness means that the ratio of sale decrease is less than that of cost in creaseat the time of increase in sales. To perform the analysis, the data from 60 companies listed between the years 2008 to 2013 were used. To test the hypotheses, the multiple regression using the combined data is used. The experimental evidence shows the behavior of cost stickiness and the effect of financing costs and financial constraints on the strength of cost stickiness.The findings indicate a strong positive correlation between the severity of stickiness with off-balance sheet financing and financial constraints on all the companies studied, regardless of the type of industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Off-balance sheet financing
  • Cost Stickiness
  • financial constraints
-      قائمی، محمدحسین، نعمت‌الهی، معصومه. (1385). "بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات حسابداری، 8 (16)، 9-71.
-      قائمی، محمدحسین، نعمت الهی، معصومه، (1386)."رفتار و ساختار هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی در شرکت‌های تولیدی ‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابرسی، 4 (22)، 29-16.
-      نمازی، محمد، دوانی‌پور، ایرج، (1389)." بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(62)، 102-85.
-     Anderson, Mark C, Banker, Rajiv D, & Janakiraman, Surya N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? Journal of Accounting Research, 41(1), 47-63.
-      Banker R, Chen L.,(2006), ”predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness.The Accounting Review;81(2): 285-307
-      Calleja, Kenneth, Steliaros, Michael, & Thomas, Dylan C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. Management Accounting Research, 17(2), 127-140.
-      Chen C, Lu H, Sougiannis T.(2012),” The Agency Problem, Corporate Governance,and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs”. Contemporary Accounting Research; 29(1): 252–282.
-      De Medeiros, Otavio Ribeiro, & Costa, Patricia De Souza. (2004). Cost stickiness in Brazilian firms. Available at SSRN 632365.
-      Kama, Itay, & Weiss, Dan. (2010). Do managers' deliberate decisions induce sticky costs.
-      Kama, Itay, & Weiss, Dan. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs? Journal of Accounting Research, 51(1), 201-224.
-      Medeiros O.R, Costa P.S.(2004) “Cost Stickiness in Brazilian Firms”, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=632365
-      Weidenmier, Marcia Lynne, & Subramaniam, Chandra. (2003). Additional evidence on the sticky behavior of costs.