بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 مدرس مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. باتوسعه شرکت‌های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی‌تری مطرح می‌شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه‌ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می‌باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی وسایر گروه‌های ذینفع فراهم می‌نماید که سرمایه‌گذاری آن‌ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه‌ها، نمونه‌ای از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه  نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Control Mechanisms of Corporate Governance on the Level of Cash Flow Holdings in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeed Fathi 1
  • Mahbubeh Rahimpour 2
1 isfahan university
2 payam noor university
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of control mechanisms of corporate governance on cash holdings in companies listed in Tehran Stock Exchange. Given the development of companies and the introduction of representation theory and increased duties and authorities of the board, a question has been raised more seriously how managers who are not actually the owners of the company pursue the interests of shareholders.Considering unlimited powers delegated by the owners to the board, attention given to corporate governance has increased dramatically. Corporate governance is a set of control mechanisms within the company and outside the company that makes an appropriate balance between the equity and the needs and authority of the board. Finally, these mechanisms make the shareholders, fund suppliers and other interested groups sure that investment will be back with reasonable profits and their interests will be considered. To test the hypotheses, a sample of companies listed inTehran Stock Exchange during 2005 to 2012 has been selected. To see the effect of corporate governance on the level of cash holdings, multivariate regression model was used. For this purpose, 90 companies were chosen ad analyzed for the study. 9 criteria were used to calculate the corporate governance and the effect of the 9 criteria was tested using the software of Stata11. The results showed that the corporate governance has a positive effecton cash holdings. Among the 9 criteria, the dichotomy duties of the President of the Board & CEO, the percentage of non-responsibility, the opinion of the auditor, the change of the auditor and the independency of audit organization had no significant effect on the level of cash holdings. The rate of benefits received, however, had a negative effect while the size of Board of Directors, the percentage of institutional ownership and reliance on debt had a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Cash flow
  • reliance on debt
  • Institutional Shareholders
-      آقایی، محمدعلی؛ نظافت، احمدرضا؛ ناظمی اردکانی، مهدی و علی اکبر جوان. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم، صص 70-53.
-      حساس یگانه، یحیی (1383). مفهوم حاکمیت شرکتی و نقش آن در گزارشگری، مقاله ارائه شده در سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش روی، 8 و 9 دی ماه، تهران.
-      حساس یگانه، یحیی، (1387). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود، فصلنامه حسابداری، شماره 17، صص 17-10
-      حساس یگانه، یحیی؛ رئیسی، زهره و سید مجتبی حسینی، (1388). رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 13، صص 100-75.
-      حساس یگانه، یحیی، علیرضا شهریاری، (1389)، بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره 2، صص 93-77
-    رودپشتی فریدون، نیکومرام، هاشم، شاهوردیانی، شادی(1385). "مدیریت مالی راهبردی: ارزش آفرینی". تهران: انتشارات کساکاوش.صص 178-179.
-      قائمی، محمدحسین، مهدی شهریاری(1388)، «حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­ها»، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 1، صص 127-114.
-      قائمی، محمدحسین و علوی، سیدمصطفی، (1391). رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره دوازدهم، صص 79-67.
-      قربانی، سعید و محسن عدیلی، (1391). نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره8، صص 149-131.
-      کاشانی پور، محمد و بیژن نقی نژاد. (1388). بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد، تحقیقات حسابداری، شماره دوم، صص 93-72.
-      مشایخی، بیتا و مهدی محمدآبادی، (1389). رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره 2، صص 32-17.
-      میدری، احمد و سعید حجاریان (1383). راهکارهای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی در ایران، مقاله ارائه شده در بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران،7 و 8 آذر ماه، تهران.
-      Al-Najjar, B. (2013). The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from some emerging markets, International Business Review, Vol. 22, pp. 77-88.
-      Arana, M.P. Bargra-Alves, M.V. (2013). The discretionary effect of CEOs and board chairs on corporate governance structures. Journal of Emprical Finance, Vol. 21, pp. 121-131.
-      Ditmar, A., Mahrt-Smith.J. (2006).Corporate governance and the value of cash holdings, Journal of Finance Economics.
-      Drobertz, W., Gruninger, M. and Hirschvogl, S. (2010).Information asymmetry and the value of cash.Journal of Banking & Finance. Vol. 34, Issue 9, pp. 2168-2184.
-      Hannan (2011), The extent of corporate governance disclosure and its determinants in a developing market: The case of Egypt, Advances in Accounting, Vol. 28, pp. 168-178.
-      Harford, Jarrad; Mansi, S.A. and Maxwell, W. (2008). Corporate governance and firm cash holdings in the US, Journal of Financial Economics, Vol. 87, pp. 535-555.
-      Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976). Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
-      Keynes, J.M., (1936). The general theory of employment, In: Interest and Money. Harcourt Brace, London: MacMillan.
-      OzkanAydin,.andOzkanNeslihan, (2004), Corporate cash holdings: An empirical invaestigation of UK companies, Journal of Banking & Finance, Vol. 28, pp. 2103-2134.
-      Subramaniam, Venkat, Tony T. Tang, HengYue, Xin Zhou (2011). Firm structure and corporate cash holdings.Journal of corporate finance, N0 17, pp. 759-773.
-      Wei-Peng Chen, Huimin Chung, Tsui-Ling Hsu. (2010), External Financcing Needs, Corporate Governance and Firm Value, Corporate Governance: An International Review, Vol. 18, pp. 234-249.