بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، استادیار موسسه آموزش عالی رجا، گروه حسابداری

2 دکتری حسابداری، استادیار دانشگاه علوم اقتصادی، گروه حسابداری

3 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رجا

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه‌ای نسبت به سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر عدم اطمینان جریان وجه نقد از دو معیار کمبود جریان وجه نقد و نوسان جریان وجه نقد استفاده و تأثیر هر یک از این دو معیار بر رابطه میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه‌ای به صورت جداگانه بررسی شده است. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 96 شرکت برای یک دوره زمانی هشت ساله از سال 83 تا 90 و با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که رابطه منفی و معناداری میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه‌ای وجود دارد. همچنین کمبود جریان و نوسان جریان وجه نقد، حساسیت مخارج سرمایه‌ای به سود تقسیمی را کاهش می‌دهد به عبارت دیگر، عدم اطمینان در جریان‌های نقدی، از شدت رابطه منفی میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه‌ای می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Cash Flow Uncertainty on the Investment-Dividends Sensitivity

نویسندگان [English]

  • Hasan Hemmati 1
  • Hasan Faraj zadeh dehkordi 2
  • Faeze Asefi yeganmahalleh 3
1 raja university
2 university of economic sciences
3 raja university
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of cash flow uncertainty on investment-dividends sensitivity in the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). In this research, cash flow uncertainty is measured by cash flow shortfall and cash flow volatility and the effects of each of these two measures on relationship between dividends and investment has been investigated separately. The research hypotheses were tested based on a sample including 96 companies for 8 year period between 2003-2011using multiple regression model and pooled data method. The result of hypothesis testing indicated that there is a significant negative relationship between dividends and investment. The cash flow shortfall and cash flow volatility reduce investment-dividends sensitivity. In other words, cash flow uncertainty reduces the extremity of negative relationship between investment and dividends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividends
  • investment
  • cash flow shortfall
  • cash flow volatility
-      اسلامی بیدگلی، غلامرضا. ( 1370). «مروری بر تئوری ها، سیاست ها و خط و مشی تقسیم سود».دانش مدیریت، شماره 14، ص ص 48-32.
-      اعتمادی، حسین و پری چالاکی. (1384). « رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381-1377».بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39، صص 47- 31.
-      ایزدی نیا، ناصر؛ سلطانی، اصغر؛ علینقیان، نسرین. ( 1389). « ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 26، ص ص 139- 155.
-      فرهمند، محمد. (1389). « بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بر تعیین میزان سود تقسیمی شرکت‌ها»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-      مرادی، جواد و غلامرضا احمدی. (1390). « تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عرصهء بازارهای ناقص».مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، ص ص 136-125.
-      مهرانی، ساسان و عبدالرضا تالانه. ( 1377). « تقسیم سود در شرکت‌ها».مجله حسابدار، سال دوازدهم، شماره 125، ص ص 35- 29.
-      Bradley, M., Capozza, D. R. and Seguin, P. J.(1998), " Dividend Policy and Cash-flow Uncertainty", Real Estate Economics, Vol 26, No4, pp 555-580.
-      Baum C. F. and Caglayan. M. (2010). "On the Sensitivity of Firms' Investment to Cash Flow and Uncertainty", Oxford Economic Papers, Vol 62, No2, pp. 286-306.
-      Chaya, J. B., & Suh, J. (2009). "Payout policy and cash-flow uncertainty". Journal of Financial Economics, Vol 93, No1, pp 88–107.
-      Darabi Roya., Faezeh Pourahmadian, Arefeh Vahmiyan, and Behrad Saleh.( 2014). "The Relationship between Cash Flow Uncertainty and Payout Dividend Policy",Journal of Scientific Research & Reports, Vol 3,        No1,pp 158-169.
-      Deng. Lu, Sifei Li, Mingqing Liao, Weixing Wu. (2013). "Dividends, investment and cash flow uncertainty: Evidence from China", International Review of Economics and Finance,Vol 27, pp112–124.
-      Dhrymes, P. J., & Kurz, M. (1967)." Investment, dividend and external finance behavior of firms. In R. Ferber (Ed.), Determinants of investment behavior.New York", National Bureau of Economic Research. pp. 427–486.
-      Fama, E. F. (1974). "The empirical relationships between the dividend and investment decisions of firms. American Economic Review, Vol 64, No3, pp304–318.
-      Hanif. H. (2014)." The Dynamic Relationship among Dividend, Earning and Investment: Empirical Analysis of Karachi Stock Exchange", Int. J. Manag. Bus. Res., Vol 4, No1, 55-63.
-      Khajavi. Shokrolah., Ghohestani. Samaneh. (2015). "The Effect of Cah Flow Uncertainty and Working Capital on Non-Cash Shock Returns". International business research, Vol.8, No.4, PP.139-144.
-      Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). "Dividend policy, growth, and the valuation of shares". Journal of Business, Vol 34,No4, pp 411–433.
-      Minton, B. A., & Schrand, C. (1999). "The impact of cash flow volatility on ndiscretionary investment and the costs of debt and equity financing". Journal of Financial Economics, Vol 54,No3, pp 423–460.