اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه میان مسئولیت و ارزش در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده‌های مربوط به 74 شرکت به‌صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرارگرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه‌ها از طریق رگرسیون تلفیقی به روش داده‌های تابلویی و با استفاده از نرم‌افزارEviews7 آزمون شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل‌گری شدت تبلیغات تأثیر معنی‌داری دارد. نتایج این پژوهش ضمن نشان دادن تأثیر معنی‌دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌ها، تأثیرمعنی‌دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل‌گری شدت تبلیغات را به اثبات رساند. به این معنی که با دخالت دادن عامل شدت تبلیغات، رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت شدت بیشتری می‌یابد. همچنین بعد فنی و نهادی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های مورد بررسی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد که شدت تأثیر بعد فنی بر ارزش شرکت شدیدتر از بعد نهادی آن است. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه و اهرم مالی در مدل استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Advertising Intensity on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Value

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Masoomeh Ghasemi shams 2
  • Fatemeh Hoshmand 3
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of social responsibility on corporate value by moderating role of advertising intensity in the companies listed in Tehran Stock Exchange. The study combined data from 74 companies for the period of 2008 to 2013 and analyzed the pooled data. This research is a correlation study whose hypotheses are tested using combined regression with pooled data through Eviews7 software. The results show that social responsibility has a significant effect on corporate value with the moderating role of advertising intensity. It means that in creasing advertising intensity, the effect of social responsibility on corporate value increases. Technical and institutional aspects of social responsibility also have positive and significant effects on these companies' value while the technical dimension had a stronger effect than institutional dimension. To control the effects of other factors on the model, control variables such as the size and leverage of the model are used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Value
  • Intensity of Advertising
  • Corporate Social Responsibility
  • financial performance
-      برزگر، قدرت اله. (1392). »مدلی برای افشای مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت‌ها و وضعیت موجود در آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.« رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

-      بنی‌مهد، بهمن؛ طالب نیا، قدرت اله و ازوجی، حسین. ( 1388). » بررسی رابطه بین عملکرد زیست‌محیطی و عملکرد مال  .«پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(3): 174-149.

-      سجادی، سید حسن؛ فرازمند، حسن و گرگی‌زاده، مجید. (1389). »رابطه هزینه تبلیغات و ارزش شرکت با معیار Q توبین.« فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران،  3(9): 115-130.

-            عرب صالحی، مهدی؛ صادقی، غزل و معین الدین، محمود. ( 1392). »رابطه‌ی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.«پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(9): 20-1.

-      فروغی، داریوش؛ میر شمس شهشهانی، مرتضی و پور حسین، سمیه. (1386).  »نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی با شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.«فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(52): 70-55.

-            فیض‌اللهی، صادق؛ فاطمی، عادل و شیرمحمدی، علیرضا. (1392). » بررسی ارتباط بین جهت گیری بازار و مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد سازمان.« مدیریت بهره‌وری، 7 (27): 98-81.

-      مران جوری، مهدی و علی‌خانی، رضیه. (1393). »افشای مسئولیت‌های اجتماعی و راهبری شرکتی.« بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(3): 348-329.

-      Atting, N., Cleary, S. & Ghoul, S. (2014). "Corporate legitimacy and investment–cash flow sensitivity". Journal of Business Ethics. doi: 10.1007/s10551-013-1693-3.

-      Bhattacharya, C. B. & Sen, S. (2001). "Does doing good always lead to doing better? consumer reactions to corporate social responsibility". Journal of Marketing Research, 38: 225–243.

-      Bhattacharya, C. B.  & Sen, S. (2004). "Doing better at doing good: When, why, And how Consumers respond to corporate social initiatives". Management Review, 47: 9–24.

-      Cardebat, J. & Sirven, N. (2010). "What corporate social responsibility reporting adds to fnancial return?". Journal of Economics and International Finance, 2: 20-27.

-      Erickson, G. & Jacobson, R. (1992). "Gaining comparative advantage through discretionary expenditures: The returns to R&D and advertising". Management Science, 38(9): 1264-1279.

-      Fisman, R., Heal, G. & Nair, V. B. (2008). "A model of corporate philanthropy". Working paper. Columbia University, New York.

-            Freeman, R. E., Harrison, J.S. & Wicks, A. C. (2007). "Managing for stakeholders: Survival, reputation, and success". Yale University Press, New Haven.

-      Han-MinWang, D., Chen, P., Hui-Kuang Yu, T. & Hsiao, C. (2015)." The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance". Journal of Business Research, In Press. doi:10.1016/j.jbusres.2015.06.003.

-      Jensen, M. C. (2001). "Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function". EuropeanFinancial Management, 7: 297–317.

-            Jo, H. & Harjoto, M. A. (2012). "The causal effect of corporate governance on corporate social responsibility". Journal of Business Ethics, 106: 53-72.

-      Legnick-Hall, C. A. (1996)." Customer Contributions to Quality: A different view of the customer-oriented firm". Academy of Management Review, 21: 791–824.

-      Mattingly, J. E. & Berman, S. L. (2006)." Measurement of corporate social action: Discovering taxonomy in the kinder lydenburg domini ratings data". Business and Society, 45: 20-46.

-      McAlister, L., Srinivasan, R., Jindal, N. & Cannella, A. (2015). "Advertising effectiveness: The moderating effect of firm strategy". Journal of Marketing Research, American Marketing Association: 1-50.

-      McCarthy, S., Oliver, B. & Song, S. (2014)." CEO overconfidence and corporate social responsibility". Working paper. UQ Business School.

-      McWilliams, A. & Siegel, D. (2000). "Corporate Social Responsibility And Financial Performance: Correlation Or Misspecification?". Strategic Management, 21: 603–609.

-      McWilliams, A. & Siegel, D. (2001). "Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective". The Academy of Management Review, 26: 117-127.

-            Modigliani, F. & Miller, M. (1985)." The cost of capital corporation finance, and the theory of investment". American Economics Review, 48(3): 261-297.

-      Nelson, P. (1974). "Advertising as information".  Journal of Political Economy, 82: 729–754.

-      Pomering, A. & Dolnicar, S. (2009). "Assessing the prerequisite of successful CSR implementation: Are consumers aware of CSR initiatives?". Journal of Business Ethics, 85: 295–301.

-      Servaes, H. & Tamayo, A. (2013). "The impact of corporate social responsibility on firm value: The role of customer awareness". Management Science, 59(5): 1045-1061..

-      Turban, D. B. & Greening, D. W. (2000)." Corporate social performance as competitive advantage in attracting a quality workforce". Business and Society, 39: 254–280.