مسأله نمایندگی، سازوکار‌های حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

این پژوهش تأثیر مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه­های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه­ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل­کننده این عدم تقارن در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مسأله نمایندگی در این پژوهش می­باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه­های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی­ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه­های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه­های اداری، عمومی و فروش شرکت­های بورسی نمی­باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مسأله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه­های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agency Problem, Corporate Governance Mechanisms and Cost Stickiness in Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeid Jabbarzadeh kangarluei
  • Morteza Motavassel
  • Amin Rahimzadeh Khazaei
Islamic Azad university of urmia
چکیده [English]

This research investigates the impact of the agency problem and the corporate governance mechanisms on cost stickiness in firms listed in Tehran Stock Exchange. To do so, 125 listed firms of Tehran Stock Exchange are selected as a sample to be studied during the period 2006-2014. Free Cash Flow (FCF), CEO Tenure, CEO Horizon and CEO Bonus are proxies for agency problem in this study. The results indicate that none of Free Cash Flow (FCF), CEO Tenure, CEO Horizon and CEO Bonus affects (administrative, general, sale) cost stickiness. The result also shows that corporate governance has no effect on the relationship between agency problem and (administrative, general, sale) cost stickiness. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency problem
  • Cost Stickiness
  • corporate governance mechanisms
  • and Tehran Stock Exchange
-       ایران­زاده، سلیمان. محمدزاده مقدم، حسن. (1389). مدیریت هزینه: شواهدی از رفتار چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های ایرانی، پژوهش­های مدیریت، شماره 84، 133-123.
-       بولو، قاسم. معزز، الهه. خان حسینی، داود. نیکونسبتی، محمد. (1391). بررسی رابطه میان دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصل­نامه برنامه­ریزی و بودجه، دوره 17، شماره 3، 95-79.
-       کردستانی، غلامرضا. مرتضوی، سید مرتضی. (1391). بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران برچسبندگی هزینه­ها، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67، 90-73.
-       زنجیردار، مجید. غفاری آشتیانی، پیمان. مداحی، زهرا. (1393). بررسی وتحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیستم، صص 79-91.
-       نمازی، محمد. دوانی­پور، ایرج. (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه­ها در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 62، 102-85.
-       Anderson, M. C., Banker, R. D., and S. N. Janakiraman (2003). Are Selling, General, and Administrative Costs ‘‘Sticky’?, Journal of Accounting Research 41 (1), 47–63.
-       Anderson S., and W. Lanen (2007). Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs?, Working Paper, Rice University, University of Michigan.
-       Banker, R., Byzalov, D., and J. M. Plehn-Dujowich (2010). Sticky Cost Behavior: Theory and Evidence, Working paper, Temple University.
-       Banker, R., Huang, R., and R. Natarajan (2011). Equity Incentives and Long-term Value Created by SG&A Expenditure, Contemporary Accounting Research 28 (3), 794–830.
-       Balakrishnan R, and T. Gruca (2008).Cost Stickiness and Core Competency: A Note, Working Paper, the University of Iowa.
-       Calleja K, Steliaros M, and D.A Thomas (2006). Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons, Management.
-       Chen, C. X., Lu, H., and T. Sougiannis, (2012). The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs, Contemporary Accounting Research29 (1), 252–282.
-       Datta, D. K., Guthrie, J. P., Basuil, D., and A. Pandey, (2010). Causes and Effects of Employee Downsizing: A Review and Synthesis, Journal of Management, 36 (1): 281–348.
-       Hope, O., and W. B. Thomas (2008). Managerial Empire building and Firm Disclosures, Journal of Accounting Research 46 (3), 591–626.
-       Jensen, M. C., and W. Meckling (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure, Journal of Financial Economics 3 (4), 305–60.
-       Kama, I., and D. Weiss (2013). Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs?, Journal of Accounting Research51 (1), 201-224.
-       Masulis, R. W., Wang, C., and F. Xie (2007). Corporate Governance and Acquirer Returns, The Journal of Finance 62 (4), 1851–89.
-       Medeiros. O. R., P. S. Costa (2004). Cost Stickiness in Brazilian Firms, Available at SSRN 2004: http://ssrn.com/abstract=632365.
-       Shleifer, A., and R. Vishny (1986). Large Shareholders and Corporate Control, Journal of Political Economy 94 (3), 461–48.
-       Xue, S. Hong,Y. (2015). Earnings management, corporate governance and expense stickiness, China Journal of Accounting Research, Article in press.