بررسی ارتباط میان ساز و کارهای راهبری شرکتی و معیارهای عملکرد مالی ارزش‏ محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش ارتباط میان سازوکارهای راهبری شرکتی با معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزش، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی انتخاب شده است که 103 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1393 تعیین شد. به منظور آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون چندگانه پانل استفاده شده است و فرضیه‏های پژوهش با استفاده از سه مدل جداگانه مورد تخمین قرار گرفتند. نتایج مدل ارزش افزوده بازار نشان می‏دهد که میان معیارهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نوع حسابرس با ارزش افزوده بازار ارتباط منفی معناداری وجود دارد، اما میان اندازه هیأت مدیره با ارزش افزوده بازار ارتباطی مثبت وجود دارد. نتایج مدل ارزش افزوده اقتصادی حاکی از وجود ارتباط منفی میان تمرکز مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش افزوده اقتصادی است. در این مدل میان معیارهای مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره و نوع حسابرس با ارزش افزوده اقتصادی رابطه‏ای وجود ندارد. تخمین مدل ارزش افزوده نقدی نشان می‏دهد که معیارهای تمرکز مالکیت و اندازه هیأت مدیره با ارزش افزوده نقدی ارتباط مثبت معنی‏داری دارد و میان نوع حسابرس با ارزش افزوده نقدی ارتباط منفی معناداری وجود دارد، در حالی که میان معیار دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی با ارزش افزوده نقدی رابطه‏ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Value-based Financial Performance Measures

نویسندگان [English]

  • Hasanali Sinaei 1
  • Ali Mehrabi 2
  • Marjan Behfarnia 3
1 shahid chamran university
2 shahid chamran university
3 shahid chamran university
چکیده [English]

In this study, the relationship between corporate governance mechanisms (ownership concentration, institutional ownership, CEO duality, the size of the Board and kind of auditor) with value-based financial performance measures (market value added (MVA), economic value added (EVA), cash value added (CVA)) is investigated. The statistical population is composed of listed companies in Tehran Stock Exchange and the sample of study was selected using random sampling including 101 firms for the period 2006 to 2011. The hypotheses were examined by multiple panel regression methods and research hypotheses were estimated in three separate models. The results of market value added model show that there is a significant negative relationship between ownership concentration, CEO duality and kind of audit mechanisms with market value added, while no relationship was found between institutional ownership and size of the board with market value added. EVA model results indicate a significant negative relationship between ownership concentration and CEO duality task with economic value added. In this model, no significant relationship was found between the measures of institutional ownership, size of the board and type of audit with economic value added. An examination of cash value added model indicates that there seems a positive relationship between ownership concentration, institutional ownership and the size of the Board with cash value added while there is no relationship between CEO duality and cash value added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanisms of Corporate Governance
  • Value-based Financial Performance
  • Market Value Added
  • Economic Value Added
  • Cash Value added
- ابراهیمی کردلر، علی، مرادی، محمد، اسکندر، هدی. (1389). «تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1385-1377)»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 8.
- آذین‏فر، کاوه. (1386). «رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- انصاری، عبدالمهدی، دری، مصطفی، ابراهیمی، خدیجه. (1391). «بررسی ارتباط معیارهای راهبری شرکتی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد با توجه به معیار ارزش آفرینی»، حسابداری و راهبری شرکتی (دهمین همایش ملی حسابداری ایران)، تهران، دانشگاه الزهرا، جلد سوم، ص‌ص 20-1.
- ایزدی نیا، ناصر، رسائیان، امیر. (1389). «رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد»، دانش حسابداری، شماره 1، ص‌ص 72-53.
- بادآور نهندی، یونس، برادران حسن‌زاده، رسول، حسین بابایی، قادر. (1391). «بررسی رابطه بین برخی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 2، ص‌ص 16-1.
- حاجیها، زهرا، قاسمپور فراهانی، مریم. (1391). «بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی»، مالیه و بازار سرمایه(دهمین همایش ملی حسابداری ایران)، تهران، دانشگاه الزهرا، جلد هفتم، ص‌ص 24-1.
- حساس یگانه، یحیی. (1385). «حاکمیت شرکتی در ایران»، نشریه حسابرس، شماره 32، ص‌ص 39-32.
- حساس یگانه، یحیی، رئیسی، زهره، حسینی، مجتبی. (1388). «رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 13، ص‌ص 100-75.
- حسینی، سید مجتبی. (1386). بررسی اثر میزان سهامداری نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران شرکت‏های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- خدادادی، ولی، تاکر، رضا. (1391). «تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 15، ص‌ص 189-168.
- سبزعلی‌پور، فرشاد، قیطاسی، روح‌اله، رحمتی، سلمان. (1391). «بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش‌بینی سود»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 2، ص‌ص 140-123.
- ستایش، محمدحسین، ابراهیمی، فهیمه. (1391). «بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش حسابداری، شماره 8، ص‌ص 48-31.
- شهیکی‌تاش، محمدنبی، کاظمی، مهدی، امینی، موسی. (1391). «بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد پانی دیتا»، مجله اقتصادی-دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 10-9، ص‌ص 24-5.
- صادقی شریف، جلال، کفاش پنجه شاهی، محمد. (1388).  «تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 55، ص‏ص 66-51.
- طالب‌نیا، قدرت‌اله، شجاع، اسماعیل. (1390). «رابطه بین ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداری مدیریت، شماره 8، ص‌ص 60-47.
- عرب مازیار یزدی، محمد، علیزاده، مجید. (1390). «ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و ارزش ایجاد شده برای سهامداران (CVS)»، چشم‌انداز مدیریت مالی، شماره 4، ص‌ص 58-45.
= قائمی، محمدحسین، شهریاری، مهدی. (1388). «حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‌ها»، پیشرفت حسابداری دانشگاه شیراز، شماره اول، ص‌ص 128-113.
- قالیباف اصل، حسن، رضایی، فاطمه. (1386). «بررسی تاثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه تحقیقات مالی، شماره 2، ص‌ص 48-33.
- مدرس، احمد، حسینی، مجتبی، رئیسی، زهره. (1388). «بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 5، ص‏ص 250-223.
- مرادی، محمد، حساس یگانه، یحیی، اسکندر، هدی. (1387). «بررسی رابطه بین سرمایه‏گذاران نهادی و ارزش شرکت»، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، ص‏ص 122-107.
- مشایخ، شهناز، عبدالهی، مهین. (1390). «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4، ص‌ص 86-71.
- مقدم، عبدالکریم، مؤمنی یانسری، ابوالفضل. (1391). «بررسی تأثیر برخی ویژگی‏های نظام راهبری شرکت بر تصمیم‏های ساختار سرمایه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 2، ص‏ص 136-123.
- مهدوی، غلامحسین، منفرد مهارلوئی، محمد، ابراهیمی، فهیمه. (1390). «بررسی تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر اندازه مؤسسه حسابرسی منتخب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13، ص‌ص 155-135.
- نمازی، محمد، کرمانی، احسان. (1387). «تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، ص‏ص 100-83.
- Adjaoud, F., D. Zeghal, and S. Andaleeb. )2007(. "The effect of board quality on performance: A study of Canadian firms", Corporate Governance: An International Review, vol 15, pp 623–635.
- Ali Gull, Ammar, Saeed, Asif, Abid, Ammar. (2013). “Corporate Governance and Performance: An EmpricalEvidance from Textile Sector of Pakistan”, African Joernal of Business Management, Vol 7, PP 2112-2118.
- Becker, C, Defond, M, Jiambalvo, J, and Subramanyam, K,R. (1998). “The effect of audit quality on earning management”, Journal of contemporary accounting research, vol 15, pp 1-24.
- Chaghadari, Masood Fooladi. (2011). “Corporate Governance and Firm Performance”, International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR, Vol 10, pp 484-489.
- Citak, Levent, Bayrakdaroglu, Ali, Ersoy, Ersan. (2012). “Is There a Relationship Between Corporate Governance and Value-based Financial Performance Measures? A Study of Turkey as an Emerging Market”, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, NO 41, pp 224–239.
- Coles, J. W, McWilliams, V. B., Nilanjan, Sen. (2001). “An examination of the relationship of governance mechanisms to performance”, Journal of Management, vol 27, No 23–50.
- Dalton, Dan R, Daily, Catherine M, Ellstrand, Alan E,  Johnson, Jonathan L. (1998). “Meta-Analytic Reviews of Board Composition, Leadership Structure, and Financial Performance”, Strategic Management Journal, vol 19, pp 269-290.
- Demsetz, H, & Lehn, K. (1985). “The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequencs”, Journal of Political Economy, vol 93, pp 1155-1177.
- Demsetz, H., and B. Villalonga. (2001). “Ownership structure and corporate performance”, Journal of Corporate Finance, Vol 7, pp 209–233.
- Fama, E, Jensen, M.C. (1983). “Sepration of Ownership and Control”, Journal of Low and Economics, Vol 26, No 2, pp301-325.
- Fauzi, Fitria, Locke, Stuart. (2012). “Board Structure, Ownership Structure And Firm Performance: A Study Of New Zealand Listed Firms”, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol 8, No1, PP 43-67.
- Ghabayen, Mohammad Ahid. (2012). “Board Characteristics and Firm Performance: Case of Saudi Arabia”, International Journal of Accounting And Financial Reporting, Vol 2, No 2, PP 168-200.
- Guest, Paul M. (2009). “The Impact of Board Size on Firm Performance: Evidence From the UK”, The European Journal of Finance, Vol 15, pp 385-404.
- Guo, Zhaoyang, Kumara, Udaya. (2012). “corporate Governance and Firm Performance of Listed Firms in Sri Lanka”, Perocedia-Socil and Behavioral Sciences, Vol 40, PP 664-667
- Heenetigala, Kumudini. (2011). Corporate Governance Practices and Firm Performance of Listed Companies in Sri Lanka, doctor of Business Administration, Faculty of Business and Law, Victoria University Melbourne.
- Jensen, Michael c, mekling, William H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol 3, No 4, pp 305-360.
- Joshua, Okpanachi, Gambo Joshua, Samuel, Tauhid, Suleiman. (2013). “Corporate Governance Principles Application and the Financial Performance of Deposit Money Banks in Nigeria: An Impact Assessment”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol 4, No 2, PP 53-64.
- Mashayekhi, Bita, Bazaz, Mohammad S. (2008). “Corporate Governance and Firm Performance in Iran”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol 4, No 2, PP 156-172.
- Monks, RAG, Minow, N. (2004). Corporate Governance, Blackwell Publishing, MA.
- O’Cannell, Vincent, Cramer, Nicole. (2010). “the relationship between firm performance and board characteristics in Ireland”, European management journal, vol 28, pp 387-399.
- Olayinka, MarteUadiale. (2010). “Impact of Board Structure on Corporate Financial Performance in Nigeria”, International Journal of Business and Management, vol 5, No 10, pp 155-166.
- Ongore, Vincent O. (2011). "The Relationship Between Ownership Structure And Firm Performance: An Emprical Analysis of Listed Companies in Kenya", African Journal of Business Management, Vol 5, pp 220-228.
- Patel¸P. (2012)." Impact of Economic value added (EVA) on Share price: A study of Indian Private Sector banks". International Journal of Contemporary Business Studies. Vol: 3, No: 1.
- Rashid, A, De Zoysa, A, Lodh, S, Rudkin, K. (2010). “Board Composition and Firm Performance: Evidence From Bangladesh”, Australasian Accounting Business and Finance Journal, Vol 4, pp 75-95.
- Rechner, P, Dalton, D. (1991). “CEO Duality and Organisational Performance: Longitudinal study”, Strategic Management Journal, vol 12, No 155-160.
- Vintilia, G, Gherghina, S.C. (2012). “An Empirical Investigation of the Relationship Between Corporate Governance Mechanisms, CEO Characteristics And Listed Companys' performance”, International Business, Research, Vol 5, No 10, pp 175-191.
- Yurtoglu, B. Burcin. (2000). "Ownership, control and performance of Turkish listed firms." ,Empirica,  Vol 27, No 2, pp 193-222.