دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، شهریور 1395، صفحه 1-160 (پیاپی 13) 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری

صفحه 1-23

10.22051/jfm.2016.2479

امید پور حیدری؛ محمد حسین ودیعی نوقابی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه؛ مرتضی دهقانی؛ فاطمه دهقان