تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش‌بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان‌های تصادفی برای شبیه‌سازی شاخص کل قیمت استفاده شده‌اند. با استفاده از داده‌های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا بهمن 1394، نتایج زیر به دست آمد:
الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی، الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان‌های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان‌های ثابت ترجیح داده می‌شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت‌های بزرگ بورس بیش از شرکت‌های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده، اخبار خوب، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت‌های برتر بورس داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Analysis of Price Jump and Asymmetric Information in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saber Molaei 1
  • Mohammad Vaez Barzani 2
  • Saeed Samadi 2
1 isfahan university
2 isfahan university
چکیده [English]

Deep understanding aboutthe impact of news and information on stock market is vital for analyzing and forecasting stock return. For this purpose, stochastic differential equations, such as geometric Brownian motion, geometric Brownian motion with jump and geometric Brownian motion with stochastic volatility have been used for simulation total price index. Using daily data of the total price index, index of the top 50 companies, and index of the 30 largest companies in Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016, the following results were obtained:the Merton model has minimum error and geometric Brownian motion has maximum error to explain the behavior of price index. According to the log-likelihood criterion, geometric Brownian motion with stochastic volatility is preferred to geometric Brownian motion. The possibility of occurring jump in price index of large companies is more than that in the top 50 companies. During the mentioned period, the good news had the greatest impact on the total price index and price index of the top 50 companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Stochastic Differential Equations
  • Price Jump
- مهرآرا، محسن. عبدلی، قهرمان. (1385). «نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 8، شماره 26، صص. 40-25.
- صالح آبادی، علی. مهران راد، مهدی. (1390). «آزمون کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 16، صص. 29-7.
- مشایخ، شهناز. حدیدی فرد، شهره. (1392). « تاثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه».  فصلنامهپژوهش حسابداری، سال دوم،  شماره 8، صص. 72-57.
- نیکبخت، نادر. افلاتونی، عباس. (1393). «بررسی تاثیر اخبار خوب و بد بر درک سرمایه‌گذاران از میزان پایداری اقلام تعهدی». مجله بررسیهای حسابداری، دوره 1، شماره 3، صص. 94-79.
- وکیلیفرد، علیرضا. سعیدی، علی. افتخاری علی آبادی، اکبر. (1392). « بررسی و تحلیل واکنش‌های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 1، شماره 2، صص. 24-1.
- Akhtar, S., Faff, R., Oliver, B. (2012). «Stock Salience and The Asymmetric Market Effect of Consumer Sentiment News». Journal of Banking & Finance, 36(12), pp.3289–3301.
- Bakshi, G., Cao, C., Chen, Z. (1997). «Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models». The Journal of Finance, 3(5). Pp.2003-2049.
- Bandi, F., Nguyen, T. (2003). «On the Functional Estimation of Jump–Diffusion Models». Journal of Econometrics, 116(1), pp.293–328.
- Black, F. (1976). «The Pricing of Commodity Contracts». Journal of Financial Economics, 3(1), pp.167-179.
- Carlson, M. (2006). «A Brief History of The 1987 Stock Market Crash With a Discussion of the Federal Reserve Response». working paper.
- Fama, E. (1969). «The Adjustment of Stock Prices to New Information». International Economics Review, 10(1), pp.1-21.
- Fama, E. (1998). «Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance». Journal of Financial Economics, 49(3), pp.283-306.
- Fiske, S. (1980). «Attention and Weight in Person Perception: The Impact of Negative and Extreme Behavior». Journal of Personality and Social Psychology, 38(6), pp.889-906.
- Heston, S. (1993). «A Closed- Formed Solution For Options With Stochastic Applications to Bond and Currency Options». The review of financial studies. 6(2), pp.327-343.
- Johannes, M. (2004). «The Statistical and Economic Role of Jumps in Continuous-Time Interest Rate Models». The Journal of Finance, 1(2), pp.227-258.
- Medovikov, I. (2016). «When Does the Stock Market Listen to Economic News? New Evidence from Copulas and News Wires». Journal of Banking & Finance, 65(1), pp.27-40.
- Merton, R. (1973). «Theory of Rational Option Pricing». The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), pp.141-183.
- Merton, R. (1976). «Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous». Journal of Financial Economics, 3(1), pp.125-144.
- Tang, C., Chen, S. (2009). «Parameter Estimation and Bias Correction of Diffusion Processes».  Journal of Econometrics, 149(1), pp.65-81.