بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مالی، دانشگاه پیام نور، گیلان، رشت

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، رشت

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت است که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش یک ریال وجوه نقد تحصیل شده در نزد سهامداران در شرکت هایی که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد کمتر است بیشتر از شرکت هایی است که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق موید آن است که ارزش وجه نقد در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد بیشتر از سطح بهینه، کمتر از ارزش اسمی یک ریال و در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد کمتر از سطح بهینه، بیشتر از ارزش اسمی یک ریال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Deviation from the Optimal Level of Cash Holding on the Marginal Value of Cash Holding

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki 1
  • Mahyar Sanayeei Masuleh 2
1 payam noor university
2 islamic azad university of rasht
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate the effect of deviation from the optimal level cash holding on the marginal value of cash holding. Statistical population of this research is companies listed on Tehran stock exchange, and statistical sample were selected between these companies that including 101 companies over the period 2010-2014.This research was used panel data, generalized least squares and multivariate regression to estimate and examine research models.This research is totally inductive and correlative from viewpoint of nature and aim.Results indicate that marginal value of cash is higher in firms with less optimal level of cash holding than firms with more optimal level of cash holding. On the other hand, results reveal that marginal value of cash in firms with positive excess cash is less than the face value of each Rial and also in firms with negative excess cash is more than the face value of each Rial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value of Cash
  • Cash Holding
  • Cash Management
  • Friction Market
- احمد زاده، حمید و سروش یار، افسانه.(1394)." ارزیابی نقش محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود بر ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد". مجله دانش حسابداری مالی،شماره21.صص:151-172
- آقایی، محمد علی، نظافت، احمدرضا، ناظمی اردکانی، مهدی و جوان، علی اکبر.(1388). "بررسی عوامل موثر بر نگهداری  موجودی های نقدی". مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره 28.صص:53-70
- بولو، قاسم، باباجانی، جعفر و محسنی ملکی، بهرام. (1391). "رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش حسابداری، شماره3.: صص:7-29.
-پیری، پرویز و توبره ریزی، شهروز.(1393). "بررسی تاثیر مشکلات ناشی از هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد بر محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم". مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، دانشگاه امام خمینی، دوره اول، شماره2. صص:99-116.
- دستگیر، محسن، کیان ارثی، علی اصغر، ساعدی، رحمان.(1393). "بررسی کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان های نقد عملیاتی و بازده سهام با توجه به نوفه های بازار". مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، دانشگاه امام خمینی، دوره اول، شماره 3.صص:7-26.
- رحیمیان، نظام الدین، کاکاوند، هانیه و حسن زاده، محمود.(1391). "وجوه نگهداری شده و بازده سبد سرمایه‌گذاری سهام". مجله پژوهش های تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 1. صص:78-92.  
-راس، استفان، وسترفیلد، رندلف و جردن، بردفورد(2002). مدیریت مالی نوین، ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری، جلد دوم، انتشارات سمت.
- شریفی، سیروان و آقایی، محمد علی. (1389)." بررسی اثر میزان وجه نقد نگهداری شده بر عملکرد آتی شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
- صالح نژاد، سید حسن و وقفی، سید حسام.(1393). "تاثیر پیش بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت". فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، شماره8. صص:103-124.
- فروغی، داریوش و فرهادی، سعید.(1393). " تاثیر جریانات نقد برسطح نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت تامین مالی". فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره1. صص:21-36.
- هراتی، حسن. (1390). " تاثیر وجه نقد مازاد بر بازده سهام شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
- همتی، حسن و یوسفی راد، زهره.(1392). "ارتباط راهبرد تنوع بخشی و ارزش سطح نگهداشت وجه نقد با بازده غیر عادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره37. صص:127-148.
- Al-Najjar, B.(2013).The financial determinants of corporate cash holdings:evidence from some emerging markets, International Business Review. 22(1), pp:77 – 88.
- Almeida, Heitor, Murillo Campello, and Michael s. Weisbach, (2004), the cash flow sensitivity of cash, Journal of Finance, 59, pp: 1777-1804
- Bates, T., and C, Chang., (2011). “Why has the value of cash  increased over time?”,Journal of Finance.59,pp: 1777-1804
- Drobetz, W., and M.C, Gruninger, (2007), “Corporate cash holding: Evidence from Switzerland”, Swiss Sociaty for Financial Market Research. 64, pp:599-634
-  Drobetz, W., and M.C, Gruninger, and., H., Simone (2010), “Information asymmetry and the value of cash: Journal of Banking and Finance,54(4).pp:377-384.   
- Dittmar, A., Smith, J. Smith, and Servaes, H. (2007), International Corporate Goverance and Corporate Cash Holdings, Journal ofFinancial and Quantitative Analysis, 38, pp:111-133.
-  Faulkender, M., and R, Wang., (2006). “Corporate financial policy  and the value of cash”, Journal of Finance. 61, pp:1957-1990
- Fama, F. and French, R. (1993). Common risk factor in the  return on stock and bond, Journal of Financial Economics, 33,pp: 819-843
- Garcia-Teruel, T. J., Martinez-Solano, P., Sanchez-Ballesta, J. P.(2009) Accrual quality  and corporate cash holding. Journal of accounting and finance. 49(1). pp: 95-115.  
- Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money, London: MacMillan     
- Lee. E., Powel, R., (2010), “Excess cash holding and shareholder value” Journal of Accounting and Finance. 51, pp:549-574
- Mun, S.G. and Jan, S. (2015), “ Working capital, Cash holding, and profitability of restaurant firms”, International Journal of Hospitality Management,48(14).pp:1-11.
-  Pinkowitz, L., and R, Williamson, (2005), “What is a dollar worth?”, The market value of cash holding”, Journal of Applied Corporate Finance. 19, pp:74-81.
- Shin, H, H, Soenen, L, (1998), ”Efficiency of Working capital and Corporate Profitability”, Financial Practice and Education. 8, pp:481-487