بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه پیام نور، استان البرز، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، استان کرج، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کوچ سهام روی صرف بازده سهام می­باشد.  در این راستا، بازده پورتفوی­های دارای کوچ در دو دوره متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بخاطر مطالعات کم، نتایج معین و مورد اعتمادی در ایران ندارد. این پژوهش می­تواند به نوعی تکمیل کننده مطالعات فاما و فرنچ و خان احمدی و تهرانی باشد. پژوهش از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی (همبستگی) و مقیاس اندازه­گیری داده­ها نسبی می­باشد. برای آزمون فرضیه‌ها، داده­های حسابداری بین سال های 1382 تا 1394 تهیه و سبد سهام بر اساس آن تشکیل شد. در این پژوهش، روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک بوده و برای بررسی عملکرد سبد سهام تشکیل شده، آلفای جنسن مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نخست، دوم و سوم، وجود رابطه معنادار بین کوچ سهام و بازده مورد تایید قرار نگرفت. در ضمن، با معنادار برآورد شدن عرض از مبدا در فرضیه چهارم، می­توان نتیجه گرفت که ثروت سهام­داران با سرمایه گذاری در سهام شرکت­هایی افزایش یافته بود که در دو دوره متوالی از اندازه کوچک به اندازه بزرگتر کوچ داشته­اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stock Migration on the Spend of portfolios’ Return

نویسندگان [English]

  • Davar Mohammadi 1
  • Shahram Hashemnia 2
  • Majid Rahmani Firouzjaei 3
1 PNU
2 PNU
3 PNU
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of stock migrations on the spend of portfolios’ return. For this purpose, the return of portfolios that have migration for two consecutive courses was investigated. Due to the few studies in Iran, this issue has no clear and reliable results in Iran. This research can be complementary to studies by Fama and French, Khan Ahmadi and Tehrani. To test the hypotheses, portfolios based on accounting data from 2004 to 2016 were provided. In this research, sampling method is systematic elimination method and Alpha Jensen is used to study the constituted portfolios performance. According to the results of first, second and third hypotheses, there is not a significant relationship between return and stock migration. Meanwhile, there is a significant relationship between the variables of the forth hypothesis. Therefore, the wealth of stock holders increased by investing in companies that had migration from small size to big size in two consecutive courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • Portfolio
  • investment
  • Stock Migration
-      خان احمدی، فاطمه، تهرانی، رضا (1389). " راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی – رشدی در بورس اوراق بهادار تهران" مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ( 3)، ص 1-16
-      رحمانی فیروزجائی، مجید، احمدپور، احمد، (1385). "بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عامله فاما و فرنچ و مقایسه آن با مدل CAPM  " پایان نامه  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، ص 48-73
-      سلطانی فرهاد، احمدپور، احمد (1385). " بررسی سود و بازده سهام ارزشی و رشد در بورس اوراق بهادار تهران " پایان نامه  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، ص 65-80
-      نوروزی، علی، رضایی، فرزین، اکبری مقدم، بیت ا..، (1388). " مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام " فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 1، بهار 1388، ص 55-76
-    نیک خلق، علی اکبر، نوری، عسکری، (1382). " زمینه جامعه شناسی عشایر ایران"، ایران (تهران)،ناشر: چاپخش
-      Banz, R.W(1981)" The relationship between return and market value of common stocks" Journalof Financial Economics ,Vol.9, No.1, pp. 3–18
-      Basu, S. (1983). The Relationship between Earnings, Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks. Journal of Financial Economics, Vol.12, No.5, pp.129-156.
-      Broussard John Paul, Mikkone Jussi, Puttonen Vesa(2013)” STYLE MIGRATION IN EUROPE” European Financial Management , Vol.22, No.5, pp.797-816.
-      Chen Hsiu-Lang, Wermers Russ(2004)” Style Migration and the Cross-Section of Average Stock Returns” SSRN Electronic Journal, pp. 15-25
-      Eugene F. Fama , Kenneth R. French (January 2004) "The capital asset pricing model" paper working, pp:  5-6.
-      Fama Eugene F, French Kenneth(2007)” Migration” University of Chicago (Fama), and Amos Tuck School of Business, Dartmouth College (French), Electronic copy of this paper is available at: http://ssrn.com/abstract=926556, pp. 23-29.
-      Fama F. Eugene ( 2003) "Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model" Trustees of Dartmouth College, Womack@Dartmouth.Edu, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1968801 ,pp. 11-15.
-      Fama, E., French, K (1993) Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics , Vol.33, No.8, pp. 33, 3-56.
-      Fama, E.F. and French, K(1995) "Size and book-to-market factors in earnings and returns" ،Journal of Finance, Vol.50, No.1, pp. 131–155.
-      Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1992, “The cross section of expected returns”, Journal of Finance, Vol. 23, No. 2, pp.31–55.
-      Faugère  Christophe(2010)” Incomplete Markets, CAPM and Stocks Migration: A Rational Foundation for the Fama-French and Momentum Factors” SSRN Electronic Journal , Vol. 2, No. 1, pp. 11–14.
-      Puopolo Giovanni W (2010)” Firm Migration and Stock Returns” yBocconi University and IGIER. E-mail: giovanni.puopolo@unibocconi.it. pp.41–65.
-      Rosenberg, B, Reid, & Lanstein, R. (1985) "Persuasive evidence of market inefficiency" Journal of Portfolio Management, Vol.11 ,No. 2, pp. 9–17.
-      Sergio Schmukler (2005) “Migration, Spillovers, and Trade Diversion: The Impact of Internationalization on Domestic Stock Market Activity” Journal of Banking & Finance , Vol.31 ,No. 6, pp:  1595–1612.