تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه حسابداری موسسه آموزش عالی گلستان و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

3 مدرس گروه حسابداری، واحد مینودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مینودشت، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه‌گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. برای اندازه‌گیری سطح افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده‌اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش‌ توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده ‌شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می‌باشد. به‌طورکلی یافته‌های پژوهش، نقش مهم و برجسته‌ مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه‌گذاری و کارا بودن آن را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsibility Disclosure and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Hossein Fakhari 1
  • Yasser Rezaei Pitenoei 2
  • Mohammad Noroozi 3
1 Associate professor of accounting in the University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan PhD candidate of accounting in the university of Mazandaran , Babolsar, Iran
3 Department of Accounting,Minoodasht University, Islamic Azad University, Minoodasht,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of corporate social responsibility disclosure on the investment efficiency. The evidence reveals that corporate social responsibility disclosure decreases investment inefficiency and consequently increases investment efficiency. Content analysis method was used to measure levels of corporate social responsibility disclosure. A sample of 90 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2010 to 2015 were selected. Multiple regression models based on panel data techniques were used to test the research hypotheses. The independent variable in this study is corporate social responsibility disclosure and Investment efficiency is dependent variable. The findings indicate that social responsibility disclosure will improve investment efficiency in firms. This result is consistent with the expectation that high CSR firms enjoy low information asymmetry and high stakeholder solidarity (stakeholder theory). Taken together, the findings highlight the important role that CSR plays in shaping firms’ investment behavior and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Investment Efficiency
  • Social Environmental Disclosure
- امیرحسینی، زهرا و قبادی، معصومه. (1395). "گزارشگری مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی و مالکیت نهادی". فصلنامه حسابداری مدیریت، سال نهم، شماره 28.
- بهارمقدم، مهدی، صادقی، زین العابدین و صفرزاده، ساره. (1392). "بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها". فصلنامه حسابداری مالی، جلد 5، شماره 20، صص 90-107.
- حاجیها، زهره و سرفراز، بهمن (1393). "بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 105-123.
- فروغی، داریوش، میر شمس شهشهانی، مرتضی و سمیه پور، حسین (1387). "نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، تابستان 1387، صص 70-55.
- عرب صالحی، مهدی، صادقی، غزل، معین الدین، محمود (1392). "رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، 1392، صص: 20- 1
- عبدالخلیق، رشاد و آجین کیا، بیپین ب. (1379). "پژوهش های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی (چاپ اول)". ترجمه ی نمازی، محمد. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
- وحیدی الیزایی، ابراهیم و فخاری، ماندانا (1394). "تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 27، پاییز 94، صص 84-99
- مران جوری، مهدی و علی خانی، رضیه (1393). "افشای مسئولیت اجتماعی و راهبری شرکتی".  بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 3، پاییز 93، صص 348-329.
- Abel, A. (1983). “Optimal Investment under Uncertainty”, American Economic Review, Vol. 73, pp. 228-233.
- Aribi, A. and Gao, S. (2010). “Corporate social responsibility disclosure”, Journal of Financial Reporting and Accounting, 8(2), pp. 72-91.
- Attig, N., Boubakri, N., El Ghoul, S. and Guedhami, O. (2014). “Firm internationalization and corporate social responsibility”, Journal of Business Ethics. Doi: 10.1007/s10551-014-2410-6.
- Aupperle, K. E., Carroll, A. B. and Hatfield, J. D. (1985). “An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability”, The Academy of Management Journal, 28(2), pp. 446-463.
- Benlemlih, M. and Bitar, M. (2016). “Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency”, J Bus Ethics, DOI: 10.1007/s10551-016-3020-2.
- Benlemlih, M. and Girerd-Potin, I. (2014). “Does corporate social responsibility affect firm financial risk? Evidence from international data”, Financial Management Association European Conference (FMA), 11–13 June, Maastricht, The Netherlands.
- Biddle, G. and Hillary. G. (2006). “Accounting Quality and Firm- level Capital Investment”, The Accounting Review, Vol. 81. pp. 963- 982.
- Biddle, G., Hilary, G. and Verdi, R. S. (2009). “How does financial reporting quality relate to investment efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, 48(2–3), pp. 112–131.
- Bouslah, K., Kryzanowski, L. and M’Zali, B. (2013). “The impact of the dimensions of social performance on firm risk”, Journal of Banking & Finance, 37(4), pp. 1258–1273.
- Carroll, A. B. (1979). “A three-dimensional conceptual model of corporate social performance”, The Academy of Management Review, 4(4), pp. 497–505.
- Carroll, A. B., (1999). “Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct”. Bus. Soc. 38, pp. 268-295.
- Chen, F., Hope, O., Li, Q. and Wang, X. (2011). “Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets”, The Accounting Review, 86(4), pp. 1255–1288.
- Cheng, B., Ioannou, I. and Serafeim, G. (2014). “Corporate social responsibility and access to finance”, Strategic Management Journal, 35(1), pp. 1–23.
- Cho, S. Y., Lee, C. and Pfeiffer, R. J. (2013). “Corporate social responsibility performance and information asymmetry”, Journal of Accounting and Public Policy, 32(1), pp. 71–83.
- Clarkson, M. B. E. (1995). “A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance”, The Academy of Management Review, 20(1), pp. 92–117.
- Cornell, B. and Shapiro, A. C. (1987). “Corporate stakeholders and corporate finance”, Financial Management, 16(1), pp. 5–14.
- El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C. Y., and Mishra, D. R. (2011). “Does corporate social responsibility affect the cost of capital?”, Journal of Banking & Finance, 35(9), pp. 2388-2406.
- Friedman, M. (1970, 13 September). “The social responsibility of business is to increase its profits”, The New York Times Magazine.
- Gao, S. S., Heravi, S. and Xiao, J. Z. (2005). “Determinants of corporate social and environmental reporting in Hong Kong: A research note”, Accounting Forum, 29 (2), pp. 233–242.
- Gomariz, F. C. and Ballesta, J. P. S. (2014). “Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency”, Journal of Banking & Finance, 40, pp. 494–506.
- Hillman, A. J. and Keim, G. D. (2001). “Shareholder value, stakeholder management, and social issues: What’s the bottom line?”, Strategic Management Journal, 22(2), pp. 125–139.
- Huang, C-J. (2010). “Corporate governance, corporate social responsibility and corporate performance”, Journal of Management and Organization, 16 (5), pp. 641-655.
- Igalens, J. and Gond, J. (2005). “Measuring corporate social performance in France: a critical and empirical analysis of ARESE data”, J. Bus. Ethics, 56, pp. 131-148.
- Islam, M. A. and Deegan, C. (2008). “Motivations for an organization within a developing country to report social responsibility information: Evidence from Bangladesh”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 21(6), pp. 850–874.
- Jo, H. and Harjoto, M. A. (2011). “Corporate governance and firm value: The impact of corporate social responsibility”, Journal of Business Ethics, 103(3), pp. 351–383.
- Kruger, P. (2015). “Corporate goodness and shareholder wealth”, Journal of Financial Economics, 115(2), pp. 304–329.
- Preston, L. E. and O’Bannon, D. P. (1997). “The corporate social financial performance relationship: A typology and analysis”, Business and Society, 36(4), pp. 419–429.
- Sandhu, H. S. and Kapoor, S. (2010). “Corporate social responsibility initiatives: An analysis of voluntary corporate disclosure”, South Asian Journal of Management, 17(2), pp. 47-80.
- Serafeim, G., Ioannou, I. and Cheng, B. (2012). “Corporate Social Responsibility and Access to Finance”, Strategic Management Journal, vol 35, Issue 1, pp. 1-23.
- Sungbeen, P., Sujin, S. and Seoki, L. (2017). “Corporate social responsibility and systematic risk of restaurant firms: The moderating role of geographical diversification”, Tourism Management, 59, pp. 610-620.
- Waddock, S. A. and Graves, S. B. (1997). “The corporate social performance - Financial performance link”, Strategic Management Journal, 18(4), pp. 303–319.
- Wahba, H. and Elsayed, K. (2015). “The mediating effect of financial Performance on the relationship between social responsibility and ownership structure”, Future Business Journal, DOI: 10.1016/j.fbj.2015.02.001
- Wiecek, M., Ehrgott, M., Fadel, G. and Figueira, J. R. (2005). “Multiple criteria decision making for engineering Omega”. 36, pp. 337-339.
- Williams, S. M. (1999). “Voluntary Environmental and Social Accounting Disclosure Practices in the Asia-Pacific Region: An International Empirical Test of Political Economy Theory”, The International Journal of Accounting, 34(2), pp. 209-238.
- Wood, D. J. (1991). “Corporate social performance revisited”. Acad. Manag. Rev, 16, pp. 691-718.
- Ye, K. and Zhang, R. (2011). “Do lenders value corporate social responsibility? Evidence from China”, Journal of Business Ethics, 104(2), pp. 197–206.