اثر افق‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی؛ بررسی مقایسه‌ای توانایی سود و جریان وجه نقد عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

پیش­بینی جریان نقدی، یکی از مؤلفه­های مهم تصمیم­گیری اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه­گذاری و اعتبارسنجی است. این مقاله به بررسی قدرت نسبی متغیرهای سود و جریان وجه نقد عملیاتی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی طی دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می­پردازد. برای این منظور، اطلاعات مستخرج از صورت‌های مالی 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده‌ساله (1384 تا 1393) مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل رگرسیونی، تأثیرپذیری جریان‌های نقدی عملیاتی جاری (به عنوان متغیر جانشین جریان‌های نقدی عملیاتی آتی) از سود و وجه نقد عملیاتی یک، سه و پنج سال گذشته (به عنوان پیش­بینی کننده) برآورد می­شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می­دهد که سود و وجه نقد عملیاتی،  توانایی پیش­بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی را دارند، اما قدرت پیش‌بینی آنها متفاوت است. به طوری که قدرت نسبی پیش­بینی متغیر سود عملیاتی در مورد جریان‌های نقدی عملیاتی آتی بالاتر از قدرت نسبی پیش‌بینی توسط خود وجه نقد عملیاتی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که استفاده همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیش‌بینی، با نتایج بهتری همراه می‌باشد. افزون بر این، هر چه دوره زمانی برای پیش‌بینی افزایش یابد، میزان قدرت پیش‌بینی نیز افزایش خواهد یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-term, Medium, and Long-term Time Horizons on the Prediction of Future Cash Flows: A Comparative Study of the Ability of Operating Earnings and Cash Flows

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Heidarpoor 1
  • Mehran Arabi 2
  • Mostafa Ghannad 3
1 islamic azad university
2 alame tabatabee university
3 Ferdowsi University Of Mashhad
چکیده [English]

Cash flow prediction is an essential component of economic decision making, particularly in investment and credit evaluation. This paper examines the comparative predictive ability of earnings and operating cash flows variables on future operating cash flows, during short-term, medium, and long-term periods. For this purpose, the data collected from financial statements of 203 companies listed in Tehran Stock Exchange, during a ten-year period (2005-2015) were used. In regression model, the changes of current operating cash flows (as proxy for future operating cash flows) under the influence of past one, three and five years of earnings and operating cash flows (as predictors), are evaluated. The results from the regression analysis reveal earnings and operating cash flows are significant in predicting future operating cash flows but their predictive powers are different, so that comparative predictive ability of operating earnings variable about future operating cash flows is more than that of the operating cash flow itself. The results also show that using both operating earnings and operating cash flow with each other for the prediction, has better outcomes. Moreover, the results indicate that the longer the period of prediction is, the higher the prediction power will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Predictive Ability
  • Operating Earnings
  • Operating Cash Flows
  • Time Periods
  • Future Cash Flows
-            اعتمادی، حسین؛ تاری وردی، یدالله. (1385). «تعیین تأثیر نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت‌های سرمایه‌گذاران حرفه‌ای». فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صص69-88.
-      ایزدی نیا، ناصر؛ قوچی فرد، حمزه؛ حمیدیان، نرگس. (1391). «بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت». مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4(پیاپی14)، صص 19-36.
-      آقایی، محمدعلی؛ سپاسی، سحر؛ کاظم‌پور، مرتضی. (1393). «بررسی تحلیلی تأثیر تفکیک جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سودهای آتی». فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، دوره 2، شماره 4، صص 75-89.
-      آقایی، محمدعلی؛ شاکری، امیر. (1389). «بررسی توانایی جریان نقدی و اجزاء تعهدی سود در پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، دوره 2، شماره 5، صص 1-16.
-      بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر؛ محسنی، بهرام. (1390). «عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها». پژوهش‌های تجربی حسابداری‌، سال اول، شماره 1، صص21-37.
-      ثقفی، علی؛ فدایی، حمیدرضا. (1386). «گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی بر‌ اساس‌ مقایسه‌ مدل‌های مربوط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ اوراق بهادار تهران 1384-1378». فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 50، صص3-24.
-      ثقفى، على؛ محمدی، امیر. (1391). «جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی». پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 11‌، شماره‌ 13، صص 1-12.
-      ثقفى، على؛ هاشمى، سیدعباس. (1383). «بررسى تحلیلى رابطه بین جریان‌هاى نقدى عملیاتى‌ و اقلام‌ تعهدى، ارائه مدل براى پیش‌بینى جریان‌هاى نقدى عملیاتى». بررسى‌هاى حسابدارى و حسابرسى، دوره 11‌، شماره‌ 38، صص29-52.
-            خالقی‌مقدم، حمید؛ حمیدی، الهام. (1386). «توانایی سود عملیاتی جاری برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عمیاتی آتی در طول زمان». مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 19، صص 1-20.
-      طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ دسینه، مهدی؛ مریدی، فاطمه. (1394). «اثر تصمیمات تامین مالی مدیریت بر جریان‌های نقدی». پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره 26، صص87-106.
-      عرب‌مازاریزدی، محمد؛ صفرزاده، محمدحسین. (1386). «تفکیک سود‌ و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 49، صص 111-138.
-      عرب‌مازاریزدی، محمد؛ صفرزاده، محمدحسین. (1387). «بررسی توانایی سودها و جریان‌های نقدی عملیاتی تاریخی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی». بورس اوراق بهادار، دوره 1، شماره 2، صص 7-42.
-      ﮐردﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ. (1374). «ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺑﺮای ﭘﯿشﺑﯿﻨﯽ‌ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی و ‫ﺳﻮدﻫﺎی آﺗﯽ»، ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، داﻧﺸﮕﺎه‌ ﺗﺮﺑﯿﺖ‌ ﻣﺪرس‌.
-      کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1393). «استانداردهای حسابداری». سازمان حسابرسی.
-      گرکز، منصور؛ قربانی، علی‌اصغر؛ رضایی‌پیته‌نوئی، یاسر. (1392). «رابطه سود خالص و معیارهای سنجش وجه نقد در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی». پژوهش‌های تجربی حسابداری‌، دوره 3، شماره 9، صص189-204.
-      گوران حیدری، سیدفرهاد؛ همت فر، محمود. (1393). «بررسی توان متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت». فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 23، صص 144-159.
-      میر فخرالدینى، سیدحیدر؛ معین‌الدین، محمود؛ ابراهیم‌پور، علیرضا‌. (1388‌). «مقایسه توان جریآنهاى نقدى‌ و اقلام‌ تعهدى‌ در پیش‌بینى جریآنهاى‌ نقدى‌ آتى». بررسى‌هاى حسابدارى و حسابرسى‌، دوره‌ شانزدهم، شماره 55، صص99-116.
-      Agana, J. A., Mireku, K., & Appiah, K. O. (2015). Comparative Predictive Abilities of Earnings and Operating Cash Flows on Future Cash Flows: Empirical Evidence from Ghana. Accounting and Finance Research, 4(3), p40.
-      Arnold, A. J., Clubb, C. D. B., Manson, S., & Wearing, R. T. (1991). The relationship between earnings, funds flows and cash flows: evidence for the UK. Accounting and Business Research, 22(85), PP.13-19.
-      Arthur, N., Czernkowski, R. & Chen, M. (2007). The persistence of cash flow components into future earnings. Working Paper.
-      Barth, M. E., Cram, D. P. & Nelson, K. K. (2001). Accruals and the prediction of future cash flows. The Accounting Review, 76(1), PP.27-58.
-      Charitou, A. & Vafeas, N. (1998). The association between operating cash flows and dividend changes: an empirical investigation. Journal of Business Finance and Accounting, 25(1-2), PP.225-249.
-      Chong, K. W. (2012). Prediction of operating cash flows using accrual-based and cash-based accounting information among Malaysian industrial corporations.DBA thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW.
-      Chotkunakitti, P. (2005). Cash flows and accrual accounting in predicting future cash flow of Thai listed companies. DBA thesis, Southern Cross University Lismore, NSW.
-      Ebaid, I. E. (2011). Accruals and the prediction of future cash flows: empirical evidence from an emerging market. Management Research Review, 34(7), PP.1-32. 291.
-      Farshadfar, S., Ng, C. & Brimble, M. (2008). The relative ability of earnings and cash flow data in forecasting future cash flows. Pacific Accounting Review, 20(3), PP.251-268.
-      Finger, C. A. (1994). The ability of earnings to predict future earnings and cash flow. Journal of Accounting Research, 32(2), PP.210-23.
-      Habib, A. (2010). Prediction of operating cash flows: further evidence from Australia. Australian Accounting Review, 20(2), P.134.
-      Ibrahim, El. Ebaid, S. (2011). Accruals and the prediction of future cash flows. .Management Research Review, 34, PP.838-853
-      Kim, M. & Kross, W. (2005). The ability of earnings to predict future operating cash flows has been increasing – not decreasing. Journal of Accounting Research, 43(5), PP.753 -780.
-      Narktabtee, K. (2000). The implications of accounting information in the Thai capital market, PhD thesis, University of Arkansas, Thailand.
-      Pae J. (2005). Expected accrual models: the impact of operating cash flows and reversals of accruals. Review of Quantitative Finance and Accounting, 24(1), PP.5-22.
-      Penham, S. H. & Yehuda, N. (2009). The pricing of earnings and cash flows and the affirmation of accrual accounting. Review of Accounting Studies, 14(4), PP.453-479.
-      Pfeiffer, R. J., Elgers, P.T., Lo, M. H. & L. L. Rees (1998). Additional evidence on the incremental information content of cash flows and accruals: the impact of errors in measuring market expectations. Accounting Review, 73(3), PP.373 – 385.
-      Seng, D. (2006). Earnings versus cash flows as predictors of future cash flows: New Zealand evidence. Working Paper, University of Otago.
-      Supriyadi. (1998). The association between accounting information and future cash flows: an Indonesian case study, PhD thesis, University of Kentucky.
-      Waldron, M. A. & Jordan, C. E. (2010). The comparative predictive abilities of accrual earnings and cash flows in periods of economic turbulence: the case of the bubble. The Journal of Applied Business Research, 26(1), PP.85-97.
-      Wright, S and, Zhao, Y, and Hobbes, G, (2007). Predicting Future Cash Flow from Operations: Australian Evidence. In 20th Australasian Finance & Banking Conference.