فرصت های رشد، پایداری سود و ارزش گذاری جریان های نقد آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار حسابداری و مدیرگروه حسابداری دانشگاه پیام نور

3 دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر فرصت‌های رشد شرکت و پایداری سود بر ارزش گذاری بازار از جریان‌های نقد آزاد است. به این منظور، یک الگوی ارزش گذاری بر مبنای حسابداری ایجاد شده که در آن از بازده سهام و جریان‌های نقد آزاد و واکنش متقابل آن با رشد و ناپایداری سود رگرسیون گرفته شده و متغیرهای ارزش دفتری، سود تقسیمی و سود هر سهم کنترل شده است. به منظور انتخاب و اطمینان از مدل الگوی رگرسیونی از آزمون های مختلفی از جمله آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است و از تحلیل عاملی جهت کاهش تعداد متغیرها و بهبود مدل استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 13 سال در بازه زمانی1394- 1382 است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد مثبت و فرصت‌های رشد جذاب به وسیله سهامداران به مبلغ بیشتری ارزش گذاری می شوند.
واژه های کلیدی: جریان های نقد آزاد، نظریه نمایندگی، فرصت های رشد، پایداری سود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Opportunities, Earning Permanence and the Valuation of Free Cash Flow

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Hoseini 1
  • Abdolkarim Moghadam 2
  • Zohre Raiessi 3
  • Gholamreza Ahmadi 4
1 payame noor, shiraz, iran
2 Assistant professor of Accuonting Payame Noor University, Iran
3 department of accounting,sama,shiraz.iran
4 payame noor, shiraz, iran
چکیده [English]

Equity Valuation Theory prescribes that free cash flow should not be associated with stock returns because it does not add value. However, free cash flow could become a value-relevant construct in certain contexts. This study considers growth opportunities and transitory earnings as two such contexts and examines the valuation of free cash flows. So, the purpose of this study is the investigation of the effect of growth opportunities and earnings permanence on market valuation of free cash flow. An accounting-based valuation framework is developed where stock returns are regressed on free cash flow interacted with growth and earnings quality proxies, after controlling for book values, dividends, and earnings per share. The data of 64 companies for the period of 2013-2015 in Tehran stock exchange were used. Findings reveal that firms with a positive free cash flow and attractive growth opportunities command a valuation premium from the market. Furthermore, probably 90% free cash flow is found to be positively associated with stock returns when earnings are transitory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Cash Flow
  • agency theory
  • Growth Opportunities
  • Earning Permanence
-     بولو، قاسم؛ پارسیان، حسین و رضا نعمتی (1391). تاثیر جریان های نقد آزاد بر سیاست‌های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکت ها.  فصلنامه پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال اول، شماره 1، 74-51.
-     خادمی، مهدی؛ ولی پور، هاشم و جواد مرادی (1393). بررسی تاثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره 2 (5)، 98 -78.
-     ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمد محمدیان (1390).کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد.  مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره 2، پیاپی 3/61، 63-37.
-     رضوانی راز، کریم؛ رکابدار، قاسم؛ رمضان احمدی، محمد و محمد احمدی (1388). بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال اول شماره 4، 107-92.
-     ستایش، محمدحسین و محسن صالحی نیا (1394). تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره 7 (25)، 38-21.
-     شیخ، محمدجواد؛ لازمی چلک، سعید و سعید محمدنژاد (1391). جریان های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره 2، 43-30.
-     کریمی، فرزاد؛ اخلاقی، حسنعلی و فاطمه رضایی مهر (1389). بررسی تاثیر اهرم مالی  و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، سال دوم شماره 8، 74-60.
-     مهرانی، ساسان و بهروز باقری (1388). بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره دوم، 71-50.
-     محمودآبادی، حمید، غلامحسین، مهدوی و مرضیه فریدونی (1392). بررسی تاثیر جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های بورس تهران. مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12، 132-111.
-     مرادی، جواد و غلامرضا احمدی (1390). تعیین عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در عرصه بازارهای ناقص. مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره 2 (4)، 48-35.
-     نمازی، محمد و احمد شکرالهی (1392). بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد، سیاست بدهی و ساختارمالکیت با استفاده از سیستم معادلات همزمان: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره 5 شماره 2، 206-165.
-     نمازی، محمد و احمد شکرالهی (1395). بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای (3SLS). مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره هشتم،  شماره اول، 223-189.
-      Aharony, J. H., & Falk, N. Y. (2006). Corporate life cycle and the value- relevance of cash flow versus accrual financial information. School of Economics and Management Bolzano, Italy, Working Paper: 34.
-      Ashiq, A., & Zarowin, P. (1992). Permanent versus transitory components of annual earnings and estimation error in earnings response coefficients. Journal of Accounting and Economics, Vol. 15, no. 2-3, 249-267.
-      Barlev, B., & livant, J. (1990). The information content of founds statement ratios. Journal of Accounting, Auditing and Finance,Vol. 4 (2), 411-431.
-      Bates, T., W. (2005). Asset sales, investment opportunities, and the use of proceeds. Journal of Finance, Vol.60, No. 1, 105-135.
-      Belkaoui, Ahmed Riahi (1993). The information content of value added earning and cash flow. Internal Journal of Accounting, No.2, 140-146.
-      Blanchard, O. J., Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (1994). Hat does firm do with cash windfalls? Journal of Finance Economics, Vol. 36, No.3, 337-360.
-      Boloo, Gh. Parsian, H. & nemati, R. (2012). The effect of free cash flow on dividend policies over the corporate life cycle. Applied research in financial reporting, Vol.1, p. 51. [In Persian]
-      Charitou, A., Clubb, C. & Andreou, A. (2001). The effect of earning permanence, growth and firm Size on the usefulness of cash flows in explaining security returns: empirical evidence for the UK. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 28 (5-6), 563-594.
-      Chen, S., Shevlin, T. & Tong, Y. H. (2007). Does the pricing of financialreporting quality change around dividend changes? Journal of accounting Research, Vol. 45, No. 1, 1-40.
-      Cheng, Z., Charles, P., & Junrui, Z. (2014). Free cash flow, growth opportunities, and dividends: does cross-listing of shares matter? The Journal of Applied Business Research, Vol.30(2), 587-598.
-      Chung, K. H., Wright, P., & Charoengong, C. (1998). Investment opportunities and market reaction to capital expenditure decisions. Journal of Banking and Finance, Vol. 22, No. 1, 41-60.
-      Chung, R., Firth, M. & Kim, Jeong-Bon. (2005).Earnings management, surplus free cash flow and external monitoring.  Journal of Business Research, Vol.58, No.6, 766-776.
-      Easton, P., Harris, T., & Ohlson, J. (1992). Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: The case of long event windows. Journal of Accounting and Economics, Vol. 15, No. 2-3, 119-142.
-      Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., & Schipper, K. (2004). Cost of equity and earnings attributes. The Accounting Review, Vol. 79, No. 4, 967-1010.
-      Freeman, R. & Tse, S. (1992). A nonlinear model of security price response to unexpected earnings. Journal of Accounting Research, Vol. 30 (2), 185-209.
-            Gul, F. A. (2001). Free cash flow, debt-monitoring and managers LIFO/FIFO policy choice. Journal of Corporate Finance, Vol. 7, No. 4, 475-492.
-      Gul, F. A., & Tsui, S. L. (1998). A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheis: evidence from audit pricing.  Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No.2, 219-237.
-      Gul, F. A., & Tsui, S. L. (2001). Free cash flow, debt monitoring, and audit prcing: Further evidence on the role of director equity ownership. Auditing: A Journal of Practice & theory, Vol. 20, No.2, 71-84.
-      Habib Ahsan. (2012). Growth opportunities, earning performance and the valuation of free cash flow. Australasian Accounting Business and Finance Journal, Vol. 5, Issue 4, 101-122.
-      Hackel, K. S., Livnat, J. & Rai, A. (2000). A FCF investment anomaly. Journal of Accounting Auditing and Finance, Vol. 15, No.1, 1-24.
-      Harford, J. (1999). Corporate cash reserves and acquisitions. Journal of Finance, Vol. 54, No.6, 1969-1997.
-      Jaggi, B., Gul, A. (2000). Evidence of accrual management: a test of the free cash flows and debt monitoring hypothesis. www.ssrn.com
-      Jaggy, B, Ferdinand A Gul (1999). Analysis of loint effects of review of investment opportunity set, free cash flow and size on corporate debt policy. Quantitative finance and accounting, Vol. 12, Issue 4,371-381.
-      Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American economic review, Vol. 76, No. 2, 329-423.
-      Kadioglu, E., & Yilmaz, E. A. (2016). Is the free cash flow hypothesis valid in turkey? Borsa Istanbul Review, Vol 17, Issue 2, 111-116.
-      Kallapur, S., and Trombley, M. A. (1999). The association between investment opportunity sets and realized growth. Journal of Business, Financial and Accounting, Vol. 96, Issue 3,153-160.
-      Karimi, F., Akhlaghi, H.A. & Rezae Mehr, F. (2010). Investigating the effect of financial leverage and opportunity of company growth on investment decisions in listed companies in  Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting, Vol. 8, P. 60. [In Persian]
-      Karpavicius, S., & Yu, F. (2012). A test of the free cash flow hypothesis: the impact of increased institutional holding on firm characteristics. Social Science Research Network Working Paper No.1910976. Retrieved from http://papers.ssrn.com.
-      Khademi, M., Valipoor, H. & moradi, J. (2014). Investigation of the effect of disclosure  quality on the relationship between free cash flow and company values. Asset Management and Financing, Vol. 2, P. 87. [In Persian]
-      Kothari, S. P. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics, Vol. 31, No. 1-3, 105-231.
-      Lang, L. & Litzenberger, R. (1989). Dividend announcements: cash flow signaling vs. free cash flow hypothesis. Journal of Finance Economics, Vol.24, No.1, 181-191.
-      Lehn, K. & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions. Journal of Finance, Vol. 44, No. 3, 771-787.
-      Mahmood Abadi, H., Mahdavi Gh. & Feridooni,  M. (2013). Investigating the effect of free 
-      cash flow and agency costs on the performance of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge. Vol.12, P. 111. [In Persian]
-      Mehrani, S. & Bagheri, B. (2009). Investigating the effect of free cash flows and institutional shareholders on profit management in Tehran Stock Exchange. Accounting Research, Vol. 2, P 50. [In Persian]
-      Miller, M. H. & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth and the valuation of shares. Journal of Business, Vol. 34, no. 4, 411-433.
-      Moradi J. & Ahmadi Gh. (2011). Determining the factors affecting corporate investment behavior in defective markets. Financial Accounting Researches. Vol. 2, P. 35. [In Persian]
-      Namazi, M. & Shokrollahi, A. (2013). Investigating the relationship between free cash flow, debt policy and property structure using the simultaneous equation system: a case study of companies admitted to Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances. Vol. 2, P. 165. [In Persian]
-      Namazi, M. & Shokrollahi, A. (2016). Investigating the interaction between free cash flow and the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange using the three-stage simultaneous equation system (3SLS). Journal of Accounting Advances. Vol. 8, P. 189. [In  Persian]
-      Namazi M., Shokrolahi A., & Sadeghzadeh Maharluie M. (2016). Detecting and ranking cash flow risk factors via artificial neural networks technique. Journal of Business Research, Vol. 69, Issue 5, 1801-1806.
-      Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values and dividends in security valuation. Contemporary accounting research, Vol. 11, No. 2, 661-688.
-      Oswald, D. & Young   S. (2008). Share reacquisition, surplus cash and agency problems. Journal of Banking & Finance, 32(5), 795-806.
-      Penman, S. H., & Yehuda, N. (2009). The pricing of earnings and cash flows and an affirmation of accrual accounting. Review of Accounting Studies, Vol.14, No. 4, 453-479.
-      Pour Ali, M. R., & Hosseini S. L. (2015). A study of the relationship of Free cash flow to growth opportunities. Journal of Applied Enviromenal and Biological Sciences, Vol. 4 (5s), 131-137.
- Rezvani Raz, K., Rekabdar, Gh., Ahmadi, R. & Ahmadi, M. (2009). Investigating the relationship between free cash flow and dividend policy in listed companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting, Vol.4, P. 92. [In Persian]
-      Saghafi, A., Boloo, Gh. & mohamadian, M. (2011). The quality of accounting information, over-investment and free cash flow, Journal of Accounting Advances, Vol. 2, P. 37. [In Persian]
-      Setayesh, M.H. & Salehinia, M. (2015). The effect of ownership structure and capital structure on free cash flows. The Financial Accounting and Auditing Researches, Vol. 7, P. 21. [In Persian]
-      Sheik, M.J., Lazemi Cholk, S. & Mohamadnejad, S. (2012). Free cash flows: importance, application and its role in earnings management. Journal of accounting and auditing studies,   Vol.2, P. 30. [In Persian]
-      Skinner, D. J., & Soltes, E. (2011). What do dividends tell us about earnings quality? Review of Accounting Studies, Vol. 16, No. 1, 1-28.
-      Tsui, S. L. J., & Gul, A. F. (2000). A test of free cash flow and debt monitoring hypothesis. Working Paper. www.ssrn.com
-      Vogt, S. C., & Vu, J. D. (2000). Free cash flow and long run firm value: Evidence from the Value Line Investment Survey. Journal of Managerial Issues, Vol. 12, No. 2, 188-207.
-      Zhang, D., Hong Cao, D. G., Dickinson, D., & Kutan A. M. (2016). Free cash flows and overinvestment: further evidence from Chinese energy firms. Journal of Energy Finance & Development. Vol. 58, 116-124.