دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، آذر 1396، صفحه 1-215 (پیاپی 18) 
فرصت های رشد، پایداری سود و ارزش گذاری جریان های نقد آزاد

صفحه 45-74

10.22051/jfm.2017.14796.1334

سید مجتبی حسینی؛ عبدالکریم مقدم؛ زهره رئیسی؛ غلام رضا احمدی