رتبه بندی بانک های خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آراس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه‌های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Iranian Private Banks through CAMELS Framework by Integrating AHP and ARAS Method

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Erza 1
  • Shiva Ghasempour 2
1 Assistant Prof., Faculty of accounting and management, allameh tabatabai University, Tehran, Iran
2 MSc. financial management., Faculty of accounting and management, allamehtabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Banks manage their funds by guiding the collected cash from the sectors that have surplus to the ones that are facing a shortage of (cash) liquidity. So, it is highly important to evaluate bank performance because of the impact that these institutions have in the growth and economic development of the countries. This research aims to evaluate and compare the performance of Iranian banks based on the Camels rating system. For this purpose, after studying the related literature, efficiency and soundness and safe assessment factors of the banks on the area of Capital Adequacy, Asset Quality, Management Capability, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk were detected. Then, using Analytical Hierarchy Process technique, the weights of each factor were determined. The results were used to evaluate the performance of the several Private Banks in years 2012-2017. And then they were ranked by using ARAS technique. The results show that Khavarmiyane, Pasargad, Ghavamin, Karafarin, and Sina banks had better function in comparison to other studied banks in years 2012-2017.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process
  • ARAS
  • Bank Rating
  • CAMELS Rating System
-            احمدی، پرویز؛ حاج محمد حسینی، مارال (1393). رتبه‌بندی عملکرد بانک­های خصوصی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای تصمیم‌گیری چند شاخصه بر FANP با استفاده از رویکرد ترکیبی اساس کارت امتیازی متوازن. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 18، صص. 79-57.
-      احمدیان، اعظم (1392). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران. مقاله کاری شماره 10، پژوهشکده پولی و بانکی، صص. 110-1.
-            اصغری زاده، عزت اله؛ ملائی، حمیدرضا (۱۳۸۴). ارزیابی عملکرد و درجه‌بندی شعب بانک؛ مطالعه موردی بانک رفاه. دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
-      ایران زاده، سلیمان؛ برقی، امیر (1388). رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تکنیک تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA). فصلنامه مدیریت، شماره 14، صص. 47- 59.
-      پهلوان‌زاده، مسعود (1386). مروری بر رویکردهای جدید نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها: بر اساس بیانه دوم کمیته مقررات و نظارت بانکی بال. نشریه روند، شماره 53 و 52، صص. 19-61.
-      ثقفی، علی؛ سیف، ولی اله (1384). شناسایی و اندازه‌گیری نسبت‌های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 17، صص. 65-112.
-            حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. (1393)، تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، انتشارات کتیبه گیل.
-      خدایاری فرد، مجید (1392). تجزیه‌وتحلیل عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌های ایران با استفاده از نسبت‌های مالی. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، صص. 17-1.
-            رضا نژاد، اکبر (1389). نسبت­های مالی عملکرد در بانک­ها. مجله بانک و اقتصاد، شماره 110، صص. 50-45.
-      عباسقلی پور، محسن (1389). عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها. مجله بانک و اقتصاد، شماره 106، صص. 46- 35.
-            فدوی، عارفه؛ آدخ، الهام (1393). ارزیابی عملکرد واحدهای ارائه‌دهنده خدمات بانکی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره. نخستین کنفرانس آینده‌پژوهی مدیریت و توسعه. مهرماه 93.
-      ملا کریمی، نعمت اله (1390). الگوی رتبه‌بندی کملز در چارچوب بانکداری اسلامی پیشنهاد اضافه شدن s شریعت به این مدل. فصل‌نامه تازه‌های اقتصاد، شماره 132، صص. 82-90
-      موتمنی، علیرضا؛ همکاران (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک­ها. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صص. 141-159.
-      موسوی، سید جواد؛ کاظمی، عالیه (1392). رتبه‌بندی بانک­های خصوصی ایران با استفاده از روش­های تصمیم چند شاخصه. مطالعات کمی مدیریت، شماره 4، صص. 140-121.
-      مهدیان، داود؛ اسدی افشرد، احمد (1393). علل و پیامدها و راهکارهای مقابله با سوء مدیریت در بانک‌ها و مؤسسات مالی. انتشارات کهکشان دانش، چاپ اول.
-      Abasgholipour, M. (2010). Factors affecting the performance of banks. Journal of banks and the economy, (106), pp.35-46. (in persian).
-      Azar, A. & Momeni, M. (2009). Statistics and Application in Management, Tehran, Samt publishers. (in persian).
-      Ahmadi, P. & Hajmohamadhoseyni, M. (2013). Performance ratings of private banks listed in the Tehran Stock Exchange and the FANP multi-attribute decision criteria using the hybrid approach by BSC. Journal of Financial and Management Engineering Exchang, (18). pp.57-79. (in persian).
-       Ahmadian, A. (2013). Evaluating the performance of the banking industry in Iran. Working Paper of Institute for Monetary and Banking, (10), pp.110-1. (in persian).
-      Asgharizadeh, E. & molae, H. (2014). Performance evaluation and rating Bank: Case Study refah Bank. The Performance Management Conference, Tehran, Management and Planning Organization. (in persian).
-      Babar, H. Z. (2011). Camels rating system for banking industry in Pakistan, Umea School of Business in Sweden.
-      Babar, H. Z. (2011). Camels rating system for banking industry in Pakistan, Umea School of Business in Sweden.
-        Bhandari, A. N. (2014). Performance evaluation of commercial banks in Nepal using ahp. International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 14 (2). pp.1-25.
-      Dang, U. (2011). The camel rating system in banking supervision a case study. Arcada University of Applied Sciences in Finland.
-      Fadvi, A. & Adakh, E. (2013). Performance evaluation and ranking of banking service provider they are using multi-criteria decision-making techniques. management and development of future studies Conference, Shiraz, Iran's development of a new training center Mtana. (in persian).
-      Ferrouhi, E. M. (2014). Moroccan banks analysis using camel model. International Journal of Economics and Financial Issues, 12(3). pp. 622-627.
-      Ghazi Nouri, S. & Tabatabaeyan, H. (2002). Sensitivity analysis of multi-criteria decision problems than the kind of techniques used in a case study. Journal of Knowledge Management, 18(6), pp.129-141. (in Persian).
-      Ghodsipour, S (2002). Issues in Multi - criteria Decision Making: Amir Kabir University Press, Third Edition. (in persian).
-      Gunsel, N. (2012). Micro and macro determinants of bank fragility in north cyprus economy. African Journal of Business Management (6), pp. 1323-1329.
-            Habibi, A. & Izadyar, S. & sarafrazi, A. (2014). Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, published by Gale inscription. Tehran, katibe gil press. (in persian).
-      Hunjak, T. J. (2001). Ahp based model for bank performance evaluation and rating. Journal of the operational research society, (12). pp.130-149.
-      Iranzade, S. & barghi, A. (2009). Ratings and performance evaluation techniques using principal component analysis (PCA). Journal of Management, (14). pp.47- 59. (in persian).
-      Khodayarifard, M. (2012). Performance analysis and ranking Iranian banks using financial ratios. The first national conference of monetary management and banking, International Broadcasting Convention Center. (in persian).
-      Kumar, M. & Anand, A. & Dhruva, N. R. (2012). Analyzing soundness in Indian banking: A camel approach. Journal of Management Sci, (3), pp. 9-14.
-      Mahdian, D. & Asadi afshordi, A. (2014). Causes and consequences and ways of dealing with mismanagement of banks and financial institutions. Tabriz,kahkeshan danesh press. (in persian).
-      Mehregan, M (2004), Advanced Operational Research: Academic Publishing, First Edition. (in persian).
-      Mollakarimi, N. (2011). Camels rating system Within the framework of proposed adding s Islamic banking law to this model. Journal of Economic News, (132), pp.82-90. (in persian).
-      Motameni, A. (2010). The strategy performance evaluation. Journals of Strategic Management Studies, (1), pp.141-159. (in persian).
-      Mousavi, J. & Kazemi, A. (2013). Ranking Iranian private banks using Multiple Attribute Decision Making. Journals of Few studies in management 4(3), pp.121-140. (in persian).
-      Nil, G. (2012). Financial ratios and the probabilistic prediction of bank failure in north Cyprus. European Journal of Scientific Research, (18), pp. 191-200.
-      Oztorul, G. (2009). Performance evaluation of banks and banking groups: Turkey case. M.S. Middle East technical university in Ankara.
-      Pahlavanzadeh, M. (207). An overview of new approaches to capital adequacy ratio in banks: According to the statement of banking regulation and Basel Committee. Journal of ravand, (53) , pp.19-61. (in persian).
-      Prasada, K. V. (2012). A camel model analysis of nationalized banks in India. International journal of trade and commerce- iartc January, (1) , pp. 23-33.
-        Rezanejad, A. (2009).  Financial ratios for evaluation banking performance.  Journal of banks and the economy, 110 (6) , pp. 50-45. (in persian).
-      Romana, A. S. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: An approach based on the camels framework. Journal of Procedia Economics and Finance, 6(1) , pp. 703 – 712.
-      Ruchi Gupta, C. (2014). An analysis of Indian public sector banks using camel approach. Journal of business and management, 5(16) , pp. 94-102.
-      Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48(15) , pp. 9-26.
-            Saghafi, A. & Saif, A. (2005). Recognition and Measurement of Financial and fundamental economic variables affecting the health and stability of the banking system in Iran. Journal of Economic Research, 17(3) , pp. 65-112. (in persian).
-      Sangmi, M. & Tabassum, N (2010). Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: Application of CAMEL Model. Pakistan Journal Commercial Social Science, 42(11) , pp. 45-59.
-      Trivedi, A. R. &Elahi, Y.A. (2015). A comparative analysis of performance of public & private sector banks in India through camel rating system. International journal of applied financial management perspectives,4 (3) , pp. 1724-1736.
-       Zavadskasa, K. &  Turskisb, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. Journal of Technological and Economic Development of Economy, 16 (2) , pp. 159-172.