بررسی وجود اثرات ادارک ریسک در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر متغیرهای فصلی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه مدیریت مالی، خراسان رضوی، ایران،

چکیده

یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز خوانده می شود که در و یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز معروف است. که در واقع قضاوت ذهنی سرمایه‌گذاران از ریسک است که ممکن است بیشتر و یا کمتر از ریسک واقعی برآورد گردد. شاخص احساس ریسک، بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی است. عوامل مختلفی بر شاخص احساس ریسک موثر می باشند که از آن جمله می توان روزهای هفته و ماهها و فصول سال را نام برد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی وجود اثرات ادراک ریسک در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از مدل های رگرسیون سری زمانی و نرم افزار ای ویوز 7 بر روی شاخص کل طی سال های 1376 -1393 بوده است. بر اساس نتایج مشخص گردید عواملی وجود دارند که در تعیین ریسک ادراک شده سرمایه گذاران دارای تاثیر گذاری غیر تصادفی هستند، که خود مبین وجود اثرات ادراک ریسک می باشد. از طرفی پس از بررسی اثرات فصلی موثر بر ریسک اداراک شده مشخص گردید در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر احساس ریسک سرمایه گذاران در روز پایانی معملات بوده به این معنا که آخر هفته سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران ریسک بیشتری را احساس می نمایند و همچنین، اوایل سال و بطور خاص در فروردین ماه احساس ریسک سرمایه گذار حداقل می باشد که نشان از ریسک پذیر تر بودن وی است. لذا بازدهی دراین ماه به بیشترین مقدار خود میرسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Risk Perception Effects and the Impact of Seasonal Factors on it in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Ahmad Nategh Golestan
islamic azad university of neyshabor
چکیده [English]

One of the aspects of behavioral finance is risk behavior that is also known as mental risk or perceived risk that in fact is the investors` subjective judgment of the risk that may be estimated more or less than the actual risk. Risk sentiment Index is more influenced by non-economic factors. Several factors are indicators of RSI such as the days of the week, months and seasons, to name a few. In this paper, after examining the effects of risk perception in Tehran Stock Exchange index, using time series regression models and eviews8 software, it became clear that the perceived risk of the investor has the effect of non-random, which demonstrates a perception of risk. However, after seasonal effects influencing the perceived risk was found, that Tehran Stock Exchange has a maximum sense of risk investors on the final day Transactions. This means that during last week, Tehran Stock Exchange’s investors feel more risks. Likewise, especially in early April RSI is minimum. Then, the return of this month is in maximum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk perception
  • ARCH
  • Garch
  • Behavioral Finance
  • Behavioral Risk
-      استیفن. پی. رابینز.(1374).مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه پارسائیان، علی؛ و اعرابی، سید محمد. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
-      سعیدی، علی و فراهانیان، سید محمد جواد (1390).مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، تهران: انتشارات بورس.
-      رضائیان، علی (1387). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ پنجم، تهران.
-      رهنمای رودپشتی، فریدون؛ ناطق گلستان، احمد و یعقوب نژاد، احمد (1394). ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش سرمایه‌گذاری، شماره سیزدهم، بهار 1394، صص 195-216
-      Bandopadhyaya, A. and A. L. Jones, (2006), “Measuring Investor Sentiment in Equity Markets, Journal of Asset Management, Vol. 7, Pp: 208-215
-      Baker, M. and J. Wurgler, (2006), “Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns”, Journal of Finance, Vol. 61, and pp. 1645-1680.
-      Chui, A. C. Titman, S. and Wei, K. J. (2015). Individualism and momentum around theworld. The Journal of Finance, 65(1), pp.361-392.
-      Davies, Greg B. and Sevingny, Arnaud de (2012).behavioral investment management. Publishing by Mc Graw Hill.
-      David Hillson and Ruth Murray-Webster (2008).  Understanding and Managing Risk AttitudeWebsterGower publishing company , Edition: 2
-      Duran, A. (2006), “Overreaction Behavior and Optimization Techniques in Mathematical Finance”, Ph. D. Dissertation, University of Pittsburgh in Germany.
-      Farhanian,Mohammad. & Saeedi,Ali (1390), “Fundamental of Behavioral Economics & Finance” Tehran: Bourse Publication [In Persian]
-      Hillson, D. & Murray-Webster, R. (2008). Understanding and managing risk attitude. Gower Publishing, Ltd...
-      Hodrick, R.J. and Prescott E.C., Postwar U.S. (1997) Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit, and Banking 29.
-      Huang, Z. and Y. Wu, (2009), “Short-Selling, Margin-Trading, and Market Valuation”, Working Paper, Utica College, Utica, NY and Rutgers University.
-      Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp.263-291.
-      Kaplanski, G, and H. Levy, (2009), Risk Sentiment Index (RSI) and Market Anomalies, Bar-Ilan University, Working Paper.
-      Kaplanski, Guy and Levy, Haim. (2009). Seasonality in Perceived Risk: A Sentiment Effect, Bar-Ilan University, and Working Paper.
-      Kumar, A. and C. M.C. Lee, (2006), “Retail Investor Sentiment and Return Comovements”, Journal of Finance, Vol. LXI, Pp. 2451-2486.
-      Kliger, D. and Levy, O. (2003). Mood-induced variation in risk preferences. Journal of Economic Behavior & Organization, 52(4), pp.573-584.
-      Lowry, M. and G. W. Schwert, (2002), IPO Market Cycles: Bubbles or Sequential Learning? Journal of Finance, Vol. 57, pp: 1171 - 1200.
-      Moran, M. T. and S. Dash, (2005), "VIX as a Companion for Hedge Fund Portfolios", The Journal of Alternative Investments, Vol. 8, Pp: 75-80. Retrieved from ABI/INFORM Global.
-      Menkhoff L, Schmidt U, and Brozynski T. (2006) the impact of experience on risk taking, overconfidence, and herding of fund managers, Complementary survey evidence. Eur. Econ. Rev. 50, pp. 1753-1766
-      Rahnama Roodposhti,Fraidoon,Nateq Golestan, Ahmad & YaghubNejad, Ahmad(1394),“Investigation of risk perception mental model of investors of Tehran Stock ExchangeThe journal of Investment knowledge, NO.13, Page 195-216. [In Persian]
-      Randall, M. R. D. Y. Suk, and S. W. Tully, (2003), “Mutual Fund Cash Flows and Stock Market Performance”, Journal of Investing, Vol. 12, Pp: 78-81.
-      Rezaeian, Ali(1387), “Fundamental of Behavioral Organization” fifth edition, Tehran: the Organization for Researching and Composing University Text Book in the Humanities publication(SAMT). [In Persian]
-      Ricciardi, V. (2004). A risk perception primer: a narrative research review of the risk perception literature in behavioral accounting and behavioral finance. Preliminary version.
-      Ricciardi, victor (2008).Handbook of Finance: Investment Management and Financial Management, ch10, published by John Wiley & Sons.
-      Riley, W. B. and Chow, K. V. (1992). Asset allocation and individual risk aversion, Financial Analysts Journal, 48. Pp.32-37.
-      Schwartz, H. (1998). Rationality Gone Awry? Decision Making Inconsistent with Economic and Financial Theory. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Inc
-      Schwarz, N. H. Bless, (1991), “Happy and Mindless, but Sad and Smart? The impact of affective states on analytic reasoning. In: Forgas, J. (Ed.), Emotion and Social Judgments. Pergamum, Oxford, Pp: 55– 71.
-      Stephen P. Robbins(1374),, “organizational behavior”, Translated by Ali Parsaean & S.Mohammad Arabi, Ph.D, Tehran: Institute for Trade Studies & Research [In Persian]
-      Van Winsen, F. Wauters, E. Lauwers, L. de May, Y. Van Passel, S. & Vancauteren, M. (2011). Combining risk perception and risk attitude: A comprehensive individual risk behavior model.
-      Whaley, R. E. (2000), “The Investor Fear Gauge. Journal of Portfolio Management”, Vol. 26, Pp: 12-17.