ارایه الگوی راهبردی در انتخاب دارایی مالی با بازده مورد انتظار بالاتر بر اساس نقدشوندگی و تصمیم گیری چند شاخصه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دانشیار گروه آموزشی حسابداری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آموزشی حسابداری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

نقدشوندگی و بازده مورد انتظار به عنوان ویژگی‌های با اهمیت در تصمیم گیری است و هرسرمایه گذار نیازمند یک روش علمی برای انتخاب پرتفوی مناسب با نقدشوندگی و بازده مورد انتظار بالاتر است. هدف این پژوهش، وزن دهی و اولویت بندی گزینه‌های تصمیم (معیارهای نقدشوندگی)و ارایه الگو بر اساس وزن‌های بدست آمده می‌باشد و این هدف بعنوان سطح اول سلسله مراتب تصمیم قرار می‌گیرد. 14 معیار نقدشوندگی بعنوان گزینه‌های تصمیم می‌باشند که از چهار شاخص کیفی وکمی"توان استفاده‌کنندگان"،"قابلیت اعتماد و اتکا"، "ارزش پیش‌بینی‌کنندگی" و "ضریب‌تعیین" برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. وزن دهی این 4 شاخص با پرسشنامه شماره یک و مقایسات زوجی انجام شده است. برای سنجش هر یک ازگزینه‌های تصمیم بر اساس شاخص‌های کیفی از پرسشنامه شماره دو و برای سنجش آنها بر اساس شاخص کمی از روابط همبستگی استفاده گردیده است. در رابطه همبستگی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی عوامل فاما و فرنچ در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای1392تا ابتدای 1397، قدرت توضیح دهندگی گزینه‌های تصمیم در بازده مورد انتظار مورد سنجش قرارگرفته است. در نهایت بر اساس وزن‌های بدست آمده برای گزینه‌های تصمیم، الگوی راهبردی ارایه گردیده است که از این الگو می‌توان در انتخاب مناسب ترین دارایی مالی(سهام) برای کسب بازده مورد انتظار بالاتر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a strategic pattern for selecting financial assessment with higher expected return based on liquidity and multi-criteria decision-making

نویسندگان [English]

  • sayed hasan mousavi 1
  • Ghodratallah Talebnia 2
  • hamidreza vakilifard 3
  • zohreh hajiha 4
1 Department of Financial Management , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Associate Professor of Accounting Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Accounting Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Accounting Department, East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Liquidity and expected return are assumed as important characteristics in decision making. Each investor requires a scientific method to select a suitble portfolio with higher liquidity and expected return. The objective is weighting and prioritizing of decision options (liquidity measures) and presenting pattern based on obtained weights. This objective is considered as the first level of hierarchy priority(AHP) of decision-making. The 14 liquidity measures are used as decision options.To set priority, we used 4 quantitative & qualitative indexes including "users" competence, reliability, forecast value & coefficient of determinant. For weighting each decision option, the first questionnaire and paired comparisons were used. For evaluating each decision option-based on qualitative indexes, the second questionnaire and based on qualitative indexes, correlation coeficient were used. In correction coefficient based on Fama & French, control variables among 151 stock exchange companies during 1392 to 1397.
Finally, based on the obtained weights for decision options, a strategic pattern has been presented. It is possible to use the pattern in selecting the most suitable financial assessment (stock) to obtain higher expected return.
Key words :expected returns, multi-criteria decision-making, liquidity measures
JEL: G11 و G17

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expected Returns
  • Multi-Criteria Decision-Making
  • liquidity measures
اصغرپور، محمد جواد. (1396). «تصمیم‌گیری های چند معیاره». نشر دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم.
تالانه، عبدالرضا و حسینی، مینوش. (1394). «اهمیت عامل نقدشوندگی در توضیح مازاد بازده سهام»، نشریه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22(81)، 337-362.
تهرانی، رضا و نوربخش عسگر. (1395). «مدیریت سرمایه‌گذاری»، تهران، نشر نگاه دانش، چاپ شانزدهم، 34-23.
حسنی، محمد و نبی‌زاده، نرگس. (1396).«شواهدی از اثرگذاری عدم نقدشوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام» فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت وحسابداری،22، 162-141.
خاکی، غلامرضا. (1396). «روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسی»، تهران، نشر فوژان، چاپ ششم،300-288.
خجسته، محمدعلی و تهرانی، رضا. (1396). «ارتقای مدل قیمت‌گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(35)، 1-17.
خوزین، علی. (1396). «بررسی رابطه ابعاد نقد شوندگی سهام با حجم فروش اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان یک ابزار مالی نوین»، نشریه راهبرد مدیریت مالی، 5(16)، 99-114.
دولو، مریم و شاکر اردکانی، مرضیه. (1395). «توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجه­های مختلف»، نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(31)، 35-52.
رهنمای رودپشتی، فریدون. پورزمانی، زهرا و باطنی، لیلا. (1392). «بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(1)، 74-63.
ستایش، محمدحسین. کاظم نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی. (1390). «بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس»، نشریه پژوهشهای حسابداری مالی، 3(9)، 74-55.
عباسی، ابراهیم و مارزلو، وحید. (1390). «بررسی تأثیر سهام شناور آزاد بر شاخصهای نقدشوندگی در بورس تهران»، نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(9)، 161-147.
غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه. (1394). «مفهوم و ارزیابی ‌تاب‌آوری اقتصادی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 15(59)، 161-187.
قالیباف اصل، حسن و ولی‌زاده، فریده. (1395). «بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تفارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام»، نشریه راهبرد مدیریت مالی، 4(14)، 23-1.
مرادزاده فرد، مهدی و ابوحمزه، مینا. (1389). «اثر کیفیت افشای شرکتی نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8(32)، 102-73.
مهرگان، محمدرضا. (1395).«پژوهش عملیاتی پیشرفته»، نشرکتاب دانشگاهی، تهران، چاپ دهم.
نمازی، محمد  و کاشانی پور، فرهاد (1394). «بررسی رابطة بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22(82)، 540-521.
وکیلی فرد، حمیدرضا. بدریان، الهه و ابراهیمی، محمد. (1396). «مقایسۀ الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ با الگوی چهارعاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(1)،30-17.
هادیان، ریحان. هاشمی، سید عباس و صمدی، سعید. (1396). «ارزیابی تأثیر عامل محدودیت مالی بر توان تبیین بازده سهام توسط مدل‌های سهعاملی فاماوفرنچ، چهارعاملی کارهارت و پن عاملی فاما و فرنچ»، فصلنامه حسابداری مالی، 9(4)، 34-1.
 
Abasi, E., & Marzelo, V. (2011). “Survey on the Influence of Free Float Stock on Liquidity Indices in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research. 3(9), 147-161 (In Persian).
Aharoni, Gil, Grundy, Bruce, & Zeng, Qi (2013). “Stock returns and the
Miller Modigliani valuation formula: Revisiting the Fama French analysis”, Journal of Financial Economics, 110 (2): 347-353.
Anderson, Mike (2017). “A causal link between bond liquidity and stock returns”, Journal of Empirical Finance, 44:190-208.
Asgharpour, M.J. (2017). Multiple criteria decision making.15,214-299(In Persian).
Chan, K.; Hameed, A. and Kang, W. (2013). “Stock price synchronicity and Liquidity”, Journal of Financial Markets, 16(3): 414-438.
Chauhan, Yogesh; Kumar, Satish & Pathak, Rajesh (2017). “Stock liquidity and stock prices crash-risk: Evidence from India”, The North American Journal of Economics and Finance, 41: 70-81.
Chen, Jiaqi & Sherif, Mohamed (2016). “Illiquidity premium and expected stock returns in the UK: A new approach”, Journal of Physica A, 458: 52–66.
De Tre, Guy; De Mol, Robin and Bronselaer, Antoon (2018). “Handling Veracity in Multi Criteria Decision Making a Multi Dimensional Approach”, Information Sciences, 460,461: 541-554.
Díaz, Antonio & Escribano, Ana (2017). “Liquidity measures throughout the lifetime of the U.S. Treasury bond”, Journal of Financial Markets, 33 :42-74.
Doloo, M., & Shakerardakani, M. (2016). “The explanatory power of liquidity with emphasis on various measures”, Financial Knowledge of Securities Analysis. 9(31), 35-52 (In Persian).
Eisfeldt, Andera. L. and Papanikolaou, Dimitris (2013). “Organization Capital and the Cross Section of Expected Return”, The Journal of Financial ,68(4): 1365-1406.
Ghalibaf asl, H., & Hasanvalizadeh, F. (2016). “The Relationship between Dividend Policy with Information Asymmetry and Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Management Strategy. 4(14), 1-23 (In Persian).
Ghiasvand, A., & Abdolshah, F. (2015). “The Cocept and Evaluation of Economical Resilience of Iran”, Quarterly Journal of Economical Researches. 15(59), 161-187 (In Persian).
Goyenko, R.Y., Holden, C.W. & Trzcinka, C.A. (2009). “Do liquidity measures measure liquidity?”, Journal of Financial Economics, 92: 153-181.
Hadian, R., Hashemi, S. A., & Samadi, S. (2017). Evaluation of the Effect of Financial Constraints Factor on Explanatory Power of Three-Factor Fama-French Model, Carhart Four-Factor Model and Five-Factor Fama-French Model”, Quarterly Journal of financial accounting. 9(4), 1-34 (In Persian).
Hassani, M., & Nabi Zadeh, N. (2016). Empirical Investigation of the effect of Stock illiquidity on Expected Stock Return”, Quarterly Journal of new researches in management and accounting. 22, 141-162 (In Persian).
Hauser, S. & Kedar-Levy, H., (2018). “Liquidity might come at cost: The role of heterogeneous preferences”, Journal of Financial Markets, 39:1-23.
Hearn, B.; Piesse, J.and Strange, R. (2010). “Market liquidity and stock size premia in emerging financial markets: The implications for foreign investment”, International Business Review, 19 (5): 489–501.
Jahangoshai, R. M., Jozmaleki, M. and Valipour, M. (2018). “Integrating dynamic fuzzy C-means, data envelopment analysis and artificial neural network to online prediction performance of companies in stock exchange”, Journal of Physica A, 489: 78–93.
Khaki, G., (2016). “Research method with an approach to thesis”, Foozhan Publishers. 6, 288-300 (In Persian).
Khojasteh, M., & Tehrani, R. (2017). “The Improvement of Stock Pricing Model based on Liquidity Risk Factor”, Financial Knowledge of Securities Analysis. 10(35), 1-17 (In Persian).
Khoozin, A., (2017). “The Relationship between Stock Liquidity Dimensions and Put Option Volume as a New Financial Instrument”, Journal of Financial Management Strategy. 5(16), 99-114 (In Persian).
Kim, J. and Kim, Y. (2018). “Transitory prices, resiliency, and the cross-section of stock returns”, International Review of Financial Analysis, 1-54.
Kim, S., & Na, H. (2018). “Higher-moment liquidity risks and the cross-section of stock returns”, Journal of Financial Markets, 38: 39- 59.
Liu, W. (2006). “A liquidity augmented capital asset pricing model”, Journal of Financial Economics, 82 (3): 631-671.
Leirvik, T., Fiskerstrand, S. & Fjellvikas, A. (2017). “Market Liquidity and stock returns in the Norwegian stock market”, Finance Research Letters, 21:272-276.
Malagon, J., Moreno, D., & Rodríguez, R., (2018).“Idiosyncratc volatility, conditional liquidity and stock returns”, International Review of Economics & Finance, 53:118-132.
Mehregan, M. R. (2016). “Advanced Operation Research”, Ketab-e-daneshgahi publishers.10, 163-181 (In Persian).
Moradzadehfaard, M. & Aboohamzeh., M. (2011). “The Effect of the Quality of Corporate Disclosure on Stock Liquidity by Tehran Stock Exchange (TSE) listed Companies”, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting.8(32), 73-102 (In Persian).
Namazi, M., & Kashanipoor, F. (2016). “Investigation of the relationship between conservatism in financial reporting and stock liquidity of the listed companies on Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting and Auditing Reviews. 22(82), 521-540 (In Persian).
Norvaisieno, R. & Stankevibieno, J. (2014). “Impact of Cpmpanis internal Factors on Stock Liquidity in Baltic Markets”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156:543 – 547.
Patari, E., Karell, V., Luukka, P. & Yeomans, J. S. (2018). “Comparison of the multicriteria decision-making methods for equity portfolio selection: The U.S. evidence”, European Journal of Operational Research, 265(2): 655-672.
Rajabi Asadabadi, M. (2018). “The stratified multi-criteria decision-making method”, Knowledge-Based Systems,162:115-123.
Rahnamayroodposhti, F.; Poorzamani, Z. & Bateni, L. (2013). “Investigation of impact of after-market liquidity on IPO price in Tehran Stock Exchange”, Journal of Asset Management and Financing.1(1), 63-74 (In Persian).
Setayesh, M.H.; Kazemnezhad, M. & Zolfaghari, M. (2011). “Investigating the Effects of Disclosure Quality on Stock Liquidity and Cost of Capital of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research. 3(9), 55-74 (In Persian).
Sila Alan, N., Hua, j., Peng, L. & Schwartz, R. A. (2015). “Stock Resiliency and Expected Returns: An Investigation of Dynamic Liquidity”, Baruch College Brownbag Seminars, 1-48.
Talaneh, A., & Hoseyni, M. (2015). “The role of liquidity factor in explaining the stock returns: New evidence from Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting and Auditing Reviews. 22(81), 337-362 (In Persian).
Tehrani, R., & Nour Bakhsh, A. (2016). “Investment Management”.  Negah Danesh Publishers. 16, 23-34 (In Persian).
Vakili Fard, H. R., Badrian, E., & Ebrahimi, M. (2017). “Comparison between Fama-French Model and Carhart Four-Factor Model in Explaining the Stock Return of Companies Listed in the Tehran Stock Exchange”, Quarterly Journal of assest management and financing. 5(1), 17-30 (In Persian).
Wu, J. Z. & Tiao, P. J. (2018). “A Validation Scheme for Intelligent and Effective Multiple Criteria Decision-Making”, Applied Soft Computing, 68: 866-872.