دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تیر 1401 
تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین نقدشوندگی و ارزش شرکت

صفحه 47-76

10.22051/jfm.2022.38650.2618

حمیدرضا گنجی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر