بدهی دولت به بانک‌های تجاری و شکنندگی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده امور اقتصادی

چکیده

همواره شکنندگی مالی بانک ها یکی از دغدغه های اصلی ناظران و تصمیم گیران در نظام بانکی بوده است. و همچنین در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات زیادی به بررسی نقش تامین مالی دولت در نظام پولی کشور پرداخته اند. اما تا کنون در مورد تاثیرات بدهی دولت به بانک های تجاری بر شکنندگی مالی تحقیقی انجام نشده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بدهی های دولت به بانک های تجاری بر شاخص شکنندگی مالی در کشور ایران است. بدین منظور از داده های سالانه سال های 1357 تا 1397 و روش خودرگرسیون با وقفه گسترده استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بدهی بانک تاثیر معنی داری بر شکنندگی سیستم مالی دارند مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان دهنده‌ی رابطه مثبت و معنی دار متغیر تورم با شکنندگی سیستم مالی است. ضرایب الگور رگرسیونی نشان داد که که توسعه بازار مالی و بطور دقیق تر افزایش ارزش معاملات در بازار بورس و متغیر سهم مالیات از تولید، رابطه منفی و معنی داری با شاخص شکنندگی مالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government Debt to Commercial Banks and Financial Fragility

نویسنده [English]

  • Mohamad Ghadamyari
Ph.D. in Financial Management,. Economic Affairs Research Institute
چکیده [English]

The financial fragility of banks has always been one of the main concerns of supervisors and decision makers in the banking system. In recent decades, financial stability as a goal of the economic system has been increasingly taken into account in policy making. Many of researches has focused on the role of government financing in the monetary system. But so far, the impact of government debt on commercial banks has not been investigated on financial frailty. The purpose of this study is to investigate the effect of government debt on commercial banks on the financial fragility index in Iran. For this purpose, data from 1979 to 2018 and ARDL method have been used. Results shows that the research hypothesis that the bank debt had a significant effect on the financial system's fragility was confirmed. The results also show a positive and significant relationship between inflation and financial system fragility. The regression coefficients shows that the development of the financial market and, more precisely, the increase in value of the stock market and the tax share of production, have a negative and significant relation with the financial fragility index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial frailty
  • government debt
  • financial stability
  • widespread autoregressive model
-            احمدیان اعظم (1394)، ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی، سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، مقاله 2، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1394، صص. 29-58.
-      رجبی مصطفی، مریم جعفری طادی (1396)، تحلیل تأثیر توسعه مالی و شکنندگی مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا)، فصلنامه اقتصاد مالی، مقاله 3، دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صص. 53-66.
-      سازمان برنامه‌وبودجه، (1396)، بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و نحوه تسویه آن، دفتر امور اقتصاد کلان.
-      سلمانی یونس، یاوری کاظم، اصغرپور حسین، سحابی بهرام (1397)، اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی‌های دولت در ایران. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. ۸ (۳۲)، صص. ۱۲۹-۱۷۷.
-      صادقی سیدکمال، جلیل پور سالار (1394)، تأثیر ساختار بودجه‌ای دولت بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (فرضیه بانک‌های غیرکارا) پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی): نیمه دوم 1394، دوره  10 ، شماره 20; از صفحه 82 تا صفحه 100.
-            کریمی پتانلار سعید، جعفری صمیمی احمد، منتظری شورکچالی جلال (1396)، پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی پاییز زمستان 1396.
-    نادعلی محمد (1395)، سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران، فصلنامه روند، سال بیست و سوم، شماره 76، زمستان 1395، صص. 145-172.
-      Ahmadian Azam (2015), Evaluation of Financial Fragility of Banks Using Neural Networks, Economic Development Policy, Article 2, Volume 3, Issue 2 - Issue 7, pp. 29-58.(In Persian)
-            Ari, M. A. (2017). Sovereign risk and bank risk-taking. International Monetary Fund.
-            Bamidele, T. B. & Joseph, A. I. (2013). Financial crisis and external debt management in Nigeria. International Journal of Business and Behavioural Sciences, 3(4), pp. 16-24.
-            Barberis, N. Greenwood, R. Jin, L. & Shleifer, A. (2015). Survey evidence suggests that many investors form beliefs about future stock market returns by extrapolating past returns. Journal of Financial Economics, 115(1), pp. 155-167.
-            Berentsen, A. & Waller, C. J. (2017). Liquidity Premiums on Government Debt and the Fiscal Theory of the Price Level. Journal of Economic Dynamics and Control, 89, pp. 173-182; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.006.
-      Betz, F. Oprica, S. Peltonen, T. Sarlin, P. (2014), “Predicting Distress In European Banks”, Journal of Banking and Finance, Vol. 45, pp. 225-241.
-      Black, L. Correa, R. Huang, X. Zh, H. (2016), “The Systemic Riosk of European Banks during the Financial and Sovereign Debt Crises”, Journal of Banking and Finance, Vol. 63 (2016), pp. 107-125.
-      Boubaker, S. Gounopoulos, D. Nguyen, D. K. & Paltalidis, N. (2019). The Diabolic Loop in a Monetary Union: Banking Fragility, Sovereign Risk, and Fiscal Policy. Sovereign Risk, and Fiscal Policy (January 26, 2019).
-            Cooper, R. & Nikolov, K. (2018). Government debt and banking fragility: The spreading of strategic uncertainty. International Economic Review, 59(4), pp. 1905-1925.
-      Creel, J. Hubert, P. & Labondance, F. (2017). The Intertwining of Credit and Banking Fragility.
-      De Luigi, C. & Huber, F. (2018). Debt Regimes and the Effectiveness of Monetary Policy. Journal of Economic Dynamics & Control, Available online 7 February 2018, 1–21; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.027
-      Gennaioli, N. Martin, A. & Rossi, S. (2018). Banks, government bonds, and default: What do the data say? Journal of Monetary Economics.
-      Grobéty, M. (2018). Government Debt and Growth: The Role of Liquidity. Journal of International Money and Finance, 83, pp. 1-22; https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.01.004.
-            Karimi Pantalar Saeed, Jafari Samimi Ahmad, Montazeri Shurkhchali Jalal (2017), Sustainability of Government Debt in Iran: New Evidence from the Financial Reaction Function Volume 24, Issue 14, 2017: Two-Fiscal Financial Economics. (In Persian).
-      Kibritçioglu, A. (2003). Monitoring banking sector fragility. The Arab Bank Review, 5(2), pp. 51-66.
-      Lindgren, C. J. Garcia, G. G. & Saal, M. I. (1996). Bank soundness and macroeconomic policy. International Monetary Fund.
-      Liu, Y. (2016). Government debt and risk premia.
-      Nadali Mohammad (2016), Measuring the Fragility of the Banking System in Iran's Economy, Trends, Trends, Years 23, No. 76, pp. 145-172. (In Persian)
-      Pagano, M. (2014). Lessons from the European financial crisis.
-            Planning and Budget Organization, (2017), State Debt Settlement to the Banking Network and its Settlement, Office of Macroeconomic Affairs. (In Persian)
-            Popescu, A. & Turcu, C. (2017). Sovereign debt and systemic risk in the eurozone: A macroeconomic perspective. Economic Modelling, 67, pp. 275-284.
-      Rajabi Mustafa, Maryam Jafari Tadi (2017), Analysis of the Effect of Financial Development and Financial Fragility on Economic Growth (Case Study of Selected Countries of East and West Asia), Financial Economics Quarterly, Article 3, Volume 11, Number 40, pp. 53- 66. (In Persian)
-      Sadeghi Seyed Kumal, Jalil Pour Salar (2015), The Effect of Government Budget Structure on Financing Investment in the Private Sector in Iran (The Hypothesis of Non-Bank Banks) Journal of Economics, 2012; 10 (20); From page 82 to page 100. (In Persian)
-      Shijaku, G. (2016). Does Primary Sovereignty Risk Matter for Bank Fragility? Evidence from Albanian Banking System.
-      Williamson, S. D. (2018). Can the Fiscal Authority Constrain the Central Bank? Journal of Economic ‎Dynamics and Control, 89, pp. 154-172; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.015.
-      Younes Barber, Yavari Kazem, Asgharpur Hussein, Bahram Nebula (2018), Macroeconomic Effects of Government Debts in Iran. Quarterly Journal of Economic Modeling Research. 8 (32), pp. 129-177. (In Persian)
-      Zwet, A. V. & Swank, J. (2000). Financial Fragility and Macroeconomic Performance. De Nederlandsche Bank: DNB Staff Reports, 2000, No. 52.