بررسی نقش توانایی مدیران و تضاد منافع در مفید بودن چسبندگی هزینه‌ها: شواهدی از تصمیمات آگاهانه مدیران در پدیده چسبندگی هزینه‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، ‌ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که اگر مدیر از توانایی‌ها و شایستگی‌های کافی برخوردار باشد با توجه به سطح تضاد منافع، آیا می‌تواند از چسبندگی هزینه‌ به نحو مثبتی بهره-برداری کند. در همین راستا، این پژوهش مدلی به منظور بررسی نقش توانایی و شایستگی مدیر در پدیده چسبندگی هزینه‌ها ارائه داده و به آزمون تجربی آن در 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
در این پژوهش مدل ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران (2012) به منظور برآورد میزان توانایی مدیر مورد استفاده قرار گرفت و با کاربرد مدل اندرسون و همکاران (2003) به بررسی وجود چسبندگی‌ هزینه‌های اداری فروش در نمونه مورد بررسی پرداخته شد. همچنین،‌ روش رگرسیون داده‌های پانلی و تحلیل پوششی داده‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها حاکی از وجود 9 درصدی چسبندگی هزینه‌های اداری و فروش بود و همچنین، نشان داد که در صورت وجود یک مدیر توانا با تضاد منافع کم،‌ چسبندگی هزینه موجب بهبود عملکرد واحد تجاری در سال آینده می‌شود. به عبارتی، هر چه توانایی و شایستگی مدیر در سال وقوع چسبندگی هزینه‌ بالاتر و تضاد منافع کمتر باشد تأثیر چسبندگی هزینه بر کارایی واحد تجاری به صورت مثبت، بیش‌تر خواهد بود که این دلیلی محکم برای وجود تصمیم‌های آگاهانه مدیران در خصوص چسبندگی هزینه ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Managers 'Capacity and the Conflict of Interests in the Usefulness of Cost Stickiness: Evidence of Consciously Decisions in the Cost Stickiness Phenomenon

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Ali Ghauory Moghadam 2
1 shiraz university
2 Accounting, persain Gulf University, Bushehr.Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this research is to answer the question whether the managers' sufficient abilities and competencies can exploit the cost-sticking positively according to the level of conflict of interest. In this regard, this research presents a model for evaluating the manager's ability and competence in cost stickiness phenomenon and empirically test it in 198 companies accepted in Tehran Stock Exchange. In this study, panel data regression and data envelopment analysis were used to estimate the manager's ability and using panel data regression to investigate the stickiness administrative and sales costs in the sample. The results showed that 3.2% of the administrative and sales were sticky and also showed that if there was a mighty manager with a low interest conflict, cost stickiness would improve the performance of the business unit in the next year. In other words, the greater the ability and competencies of the manager and the less benefit of the conflict in the year of cost stickiness occurrence, the greater the cost stickiness impact on the unit's business performance positively, which is a solid reason for the managers to make consciously decisions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Stickiness
  • Manager's Ability
  • Interest Conflict and Consciously Decisions
ایران­زاده، سلیمان و محمد­زاده مقدم، حسن. (1389). مدیریت هزینه: شواهدی از رفتار چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های ایرانی. آیندهپژوهی مدیریت، 21(84)، 133-123.
بلو، قاسم.،‌ معزز، الهه.، خان حسینی، داوود و نیکونسبتی، محمد. (1391). بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه­ها در بورس اوراق بهادار تهران. برنامهریزی و بودجه، 17(3)، 79-95.
حقیقت، حمید و رحیم‌پور، محمد. (1396). اثر انگیزه­های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه. پژوهش­های حسابداری مالی،‌ 9(1)، 56-41.
رستمی،‌ علی.، علی‌محمدی، میثم و نوروزی، محمد. (1394). بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت­های مالی بر چسبندگی هزینه­ها. راهبرد مدیریت مالی، 3(2)،‌ 34-23.
ژولانژاد،‌ فاطمه.، بخردی نسب، وحید و عرب­صالحی، مهدی. (1396). تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه­ها در شرایط نبود اطمینان. راهبرد مدیریت مالی،‌ 5‌(4)،‌ 187-‌159.
سجادی، سیدحسین.، حاجی زاده، سعید و نیک­کار، جواد. (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه­کاری شرطی. دانش حسابداری، ‌5(16)، 99-81.
سلیمانی امیری، غلامرضا.، طباطبائیان، مریم السادات و معصومی بیلندی، زهرا. (1397). چسبندگی هزینه و مدیریت سود با تمرکز بر انگیزه­های مدیریتی در صنعت سیمان. دانش حسابداری،‌ 9‌(4)، 151-129.
صفرزاده، محمد حسین و بیگ‌پناه، بهزاد. (1396). تأثیر توانایی مدیران بر چسبندگی هزینه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 6(2)، 283-261.
قائمی، محمد حسین و نعمت‌الهی، معصومه. (1385). بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 4(16)، 71-89.
کردستانی، غلامرضا و مرتضوی، سیدمرتضی. (1391). بررسی تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه­ها. بررسیهای حسابداری و حسابداری، 19(67)، 90-73.
نمازی، محمد و دوانی­پور، ایرج. (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 17(62)، 102-85.
Anderson, M. C., Banker, R., Huang, R. & Jankiraman, S. (2007). Cost behavior and fundamental analysis of SG&A costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance,  22(1), 1-28.
Anderson, M. C., Banker, R. D. & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general and administrative costs “sticky”? Journal of Accounting Research, 41(1), 47- 63.
Andreou, P. C., Ehrlich, D. & Louca, C. (2013). Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis. Cyprus univeristy of technology working paper. Available online: http://www.efmaefm.org.
Banker, R. D., Byzalov, D. & Chen, L. (2013). Employment protection legislation, adjustment costs and cross-country differences in cost behaviour. Journal of Accounting and Economics, 55(1), 111–127.
Banker, R. D., Byzalov, D., Ciftci, M. & Mashruwala, R. (2014). The moderating effect of prior sales changes on asymmetric cost behavior. Journal of Management Accounting Research, 26(2), 221-242.
Banker, R. D., Byzalov, D. & Plehn-Dujowich, J. M. (2011). Sticky cost behavior: Theory and evidence working paper. DOI:10.2139/SSRN.1659493.
Banker, R. D. & Chen, L. (2006). Predicting earnings using a model based on cost variability and cost stickiness. The Accounting Review, 81(2), 285-307.
Bolou, G., Moazez. E., Khan-Hosseini, D. & NikooNesbati, M. (2012). The relationship between managers’ standpoints and ‘sticky prices’ in Tehran Stock Exchange. The Journal of Planning and Budgeting, 17(3), 79-95. (In Persian).
Calleja, K., Steliaros, M. & Thomas, D. C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. Management Accounting Research, 17(2), 127- 140.
Chen, C., Lu, H. & Sougiannis, T. (2008). Managerial empire building, corporate governance, and the asymmetrical behavior ofselling, general, and administrative costs. SSRN Electronic Journal, available at: http://ssrn.com
Chen, C. X., Lu, H. & Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general and administrative costs. Contemporary Accounting Research, 29(1), 252–282.
De Medeiros, O. R. & De Souza Costa, P. (2004). Cost stickiness in brazilian firms. Finance 0412021, University Library of Munich, Germany.
Demerjian, P., Lev, B. & Sarah, M.(2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229-1248.
Demerjian, P., Lewis-Western, M. & Sarah M. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting review, 88(2), 463-498.
Dierynck, B., Landsman, W. R. & Renders, A. (2012). Do managerial incentives drive cost behavior? Evidence about the role of the zero earnings benchmark for labor cost behavior in Belgian private firms. The Accounting Review, 87(4), 1219–1246.
Doukas, J. A., McKnight, P. J. & Pantzalis, C. (2005). Security analysis, agency costs, and UK firm characteristics. International Review of Financial Analysis14(5), 493-507.
Doukas, J. A., Kim, C. & Pantzalis, C. (2000). Security analysis, agency costs, and company characteristics. Financial Analysts Journal, 56(6), 54-63.
Ghaemi, M. H. & Nematollahi, M. (2006). To study the behavior of selling, general, and administrative (SG&A) costs and cost of goods sold in manufacturing firms accepted in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 4(16), 71-89. (In Persian).
Guenther, T. W., Riehl, A. & Rößler, R. (2014). Cost stickiness: State of the art of research and implications. Journal of Management Control, 24(4), 301‌-318.
Haghighat, H. & Rahimpour, M. (2017). The effect of managerial incentives and earnings targets on stickiness cost. Journal of Financial Accounting Research, 9(1), 41-56. (In Persian).
‌He, D., Teruya, J. & Shimizu, T. (2010). Sticky selling, general, and administrative cost behavior and its changes in Japan. Global Journal of Business Research, 4(4), 1-10.
Horngren, C. T., Datar, S. M. & Rajan, M. V. (2012). Cost accounting: A managerial eEmphasis, 13/e. Pearson Education India.
Iran Zadeh, S. & Mohammadzadeh Moghadam, H. (2010). Management costs: Evidence for sticky behavior of selling, general, and administrative costs in Iranian firms.‌ Journal of Future Management Studies, 21(84), 123-133. (In Persian).
Zholanzhad, F., Bekhradinasab, V. & Arabsalehi, M. (2018). The effect of changes in sale and sale growth expectations on stickiness of costs in conditions of uncertainty. Journal of Financial Management Strategy, 5(4), 159-187. (In Persian).
Jurkus, A. F., Park, J. C. & Woodard, L. S. (2011). Women in top management and agency costs. Journal of Business Research, 64(2), 180-186.
Kama, I. & Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs? Journal of Accounting Research, 51(1), 201–224.
Kama, I. & Weiss, D. (2011). Do managers’ deliberate decisions induce sticky costs?. SSRN Electronic Journal, available at: http://ssrn.com.
‌Kordestani, G. R. & Mortazavi, S. M. (2012). The impact of managers’ deliberate ‌‌decisions on cost stickiness. Accounting and Auditing Reviews, 19(67), 90-73. (In Persian).
Lehn, K. & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions. The Journal of Finance, 44(3), 771-787.
Leverty, J. T. & Grace, M. F. (2012). Dupes or ‌‌incompetents? an examination of management’s impact on firm distress. The Journal of Risk Insurance, 79(3), 751-783.
Li, W. L. & Zheng, K. (2017). Product market competition and cost stickiness. Review of Quantitative Finance and Accounting, 49(2), 283-313.
McKnight, P. J. & Weir, C. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 49(2), 139-158.
Namazi, M. & Dvanipour, I. (2010). Empirical evaluation of the sticky behavior of cost in the Tehran Stock Exchange Market. Accounting and Auditing Reviews. 17(62), 85-102. (In Persian).
Pamplona, E., Fiirst, C., De Jesus Silva, T. B. & Da Silva Zonatto, V. C. (2016). Sticky costs in cost behavior of the largest companies in Brazil, Chile and Mexico. Contaduría y Administración61(4), 682-704.
Poorzamani, Z. & Bakhtiary, M. (2013). Reviewing the impact of macroeconomic factors on operating cost stickiness in Tehran stock exchange. Technical Journal of Engineering and Applied Science, 3(10), 842-850.
Rostami, A., Ali Mohammadi, M. & Norouzi, M. (2016). The effect of off-balance sheet financing and financial constraints on cost stickiness. Journal of Financial Management Strategy, 3(2), 23-34. (In Persian).
Safarzadeh, M. H. & Beygpanah, B. (2017). A survey on the effect of managerial ability on cost stickiness using DEA approach. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 6(2), 283-261. (In Persian).
Sajjadi, S. H., Hajizadeh, S. & Nikkar, J. (2014). Effect of cost stickiness on symmetry time profit with emphasis on relationship between cost stickiness and conditional conservatism. Journal of Accounting Knowledge, 5(16), 81-99. (In Persian).
Soleimani Amiri, G. R., Tabatabaiyan, M. S. & Masoumi Bilandi, Z. (2018). Cost stickiness and income smoothing with focus on management motives in cement industry. Journal of Accounting Knowledge, 9(4), 151-129. (In Persian).
Weidenmier, M. L. & Subramaniam, C. (2003). Additional evidence on the sticky behavior of costs. TCU Working Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=369941.
Weiss, D. (2010). Cost behavior and analysts’ earnings forecasts. The Accounting Review, 85(4), 1441–1471.
Yasukata, K. (2011). Are “sticky costs” the result of deliberate decision of managers?. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1444746 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1444746.