دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تیر 1400، صفحه 1-257 
ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام

صفحه 177-156

10.22051/jfm.2019.21966.1771

سید جواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد