بررسی رابطه میان پیچیدگی صورت های مالی و افشای داوطلبانه با در نظر گرفتن نقش عملکرد شرکت، وضعیت نقدشوندگی سهام و مالکان نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پیچیدگی صورت‌های مالی و افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و تاثیر سه متغیر عملکرد شرکت، وضعیت نقدشوندگی سهام و مالکان نهادی بر این رابطه می‌باشد. به منظور اجرای این پژوهش، 109 شرکت برای دوره زمانی 1397-1392 انتخاب شده، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رویکرد داده‌های ترکیبی استفاده شده و در مجموع 5 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته است. ضریب مثبت و معنادار متغیر پیچیدگی در 4 مدل اول نشان می‌دهد که رابطه پیچیدگی صورت‌های مالی با میزان و سرعت افشای اطلاعات داوطلبانه مستقیم است. به این معنا که هر چقدر میزان پیچیدگی صورت‌های مالی بیشتر می‌شود، مدیران به منظور بهبود کیفیت محیط گزارشگری، اطلاعات داوطلبانه بیشتری را در زمان کم‌تری پس از انتشار صورت‌های مالی، منتشر می‌کنند. علاوه براین نتایج به دست آمده از بررسی فرضیه‌های فرعی 5 تا 10 نشان می‌دهد زمانی که نقدشوندگی سهام حوالی تاریخ انتشار صورت-های مالی کاهش می‌یابد و زمانی که تعداد مالکان نهادی شرکت افزایش می‌یابد، رابطه میان پیچیدگی صورت‌های مالی و افشای داوطلبانه قوی‌تر است و اگر شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد این رابطه ضعیف‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Financial Statements Complexity and Voluntary Disclosure Based on the Role of Firm Performance, Liquidity, and Institutional Owners

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Shima Ahmadi 2
1 Accounting Department, Alzahra University
2 internal auditor
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between financial statements complexity and voluntary disclosure of information and the impact of three variables, firm performance, stock liquidity status and institutional owners on this relationship. In so doing, 109 companies were selected for the period 2013-2018, panel data approach was used to test the research hypothesis and a total of 5 main hypotheses and 10 sub-hypotheses were tested. The positive and significant coefficients of complexity variable in the first four models show that the complexity of financial statements have a positive relationship with the level and speed of voluntary disclosure. That is , the greater the complexity of financial statements, managers publish more voluntary information in less time after the financial statements are published to improve the quality of reporting environment. In addition, the results of sub- hypothesis 5 to 10 show that when the stock liquidity decreases around the date of release of financial statements and when the number of institutional ownership increases, this relationship is stronger. Likewise, when the company performs poorly, this relationship become weaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readability
  • Financial Statements Complexity
  • Institutional Owners
  • Stock Liquidity
  • Performance
 باغومیان، رافیک و نقدی، سجاد. (1393). تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری. ‌5(16)، 136-119.
پورحیدری، امید و حسین‌پور، حمزه. (1391). بررسی رابطه بین افشای اختیاری و اجباری با ارزش سهام شرکت‌ها. چشم انداز مدیریت مالی، 2(5)، 28-9.
ستایش، محمد حسین.، روستا، منوچهر و علیزاده وحید. (1393). بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای تجربی حسابداری، 4(3)، 168-153.
سرهنگی، حجت.، ابراهیمی، سعید و اله‌یاری ابهری، حمید. (1393). بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران. ‌بورس اوراق بهادار. 7(27)، 78-59.
سعیدی، علی و دادار، ام‌البنین. (1389). بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام با شاخص نقدشوندگی دوره‌های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران. ‌مطالعات مدیریت صنعتی، ‌6(16)، 97-75.
صفری‌گرایلی، مهدی و رضایی پیته‌نوئی، یاسر. (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریه علامت دهی. دانش حسابداری. ‌9(2)، 218-191.
صفری‌گرایلی، مهدی.، رضایی پیته‌نوئی، یاسر و نوروزی، محمد. (‌1396). مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت­طلبانه. دانش حسابرسی. ‌17(69)، 230-217.
فضل‌الهی، سیف‌اله و ملکی توانا، منصوره. (‌1389). روش‌شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک‌های خوانایی‌سنجی و تعیین ضریب درگیری متون. پژوهش، 2(1)، 94-71.
کاشانی‌پور، محمد.، رحمانی، علی و پارچینی پارچین، سیدمهدی. (1393). رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. ‌16(57)، 100-85.
Ajinkya, B., ‌Bhojraj, S. & Sengupta, P. (2005). ‌The association between outside directors, institutional investors and the properties of management earnings forecasts‌. Journal of Accounting Research, 43(3), 343-376.
Amihud, Y. (2002). ‌ Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects‌. Journal of financial Markets, ‌5(1), 31-56.
Armstrong, C. S., Guay, W. R. & Weber, J. P. (2010). ‌The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting‌. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 179-234.
Athanasakou, V., Eugster, F., Schleicher, T. & Walker, M. (‌2020). ‌Annual report narratives and the cost of equity capital: UK evidence of a u-shaped relation‌. European Accounting Review, 29(1), 27-54.
Baker, E. H. & Kare, D. D. (1992). Relationship between annual report readability and corporate financial performance. Management Research News, 15(1), 1-4.
 Baghoumian, R. & Naghdi, S. (2014). Impact of corporate governance attributes on voluntary disclosure: Evidence from Iran‌‌. Journal of Accounting Knowledge, ‌5(16), 119-136 .(‌In Persian).
Balakrishnan, K., Blouin, J. L. & Guay,‌ W. R. (2019). ‌Tax aggressiveness and corporate transparency‌. The Accounting Review, 94(1), 45-69.
Barry, C. B. & ‌Brown, S. J. (1985). ‌Differential information and security market equilibrium‌. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(4), 407-422.
Barry, C. B., & ‌Brown, S. J. (1986). ‌Limited information as a source of risk‌. The Journal of Portfolio Management, 12(2), 66-72.
Bloomfield, R. (2008). ‌Discussion of “annual report readability, current earnings, and earnings persistence‌‌‌. Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 248-252.
Boesso, G. & Kamalesh, K. (2007). ‌Drivers of corporate voluntary disclosure: A framework and empirical evidence from Italy and the United States. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20(2), 269-296.
Bonsall, S. B. & Miller, B. P. (2017). The impact of narrative disclosure readability on bond ratings and the cost of debt. Review of Accounting Studies, 2 (2), 608–643.
Bushee, B. J., Gow, I. D. & Taylor, D. J. (2018). ‌Linguistic complexity in firm disclosures: Obfuscation or information?. Journal of Accounting Research, 56(1), 85-121.
Chakraborty, I., Leone, A. J., Minutti-Meza, M. & Phillips, F. (2020). ‌Financial statement complexity and bank lending‌. In 29th Annual Conference on Financial Economics & Accounting, 67(1), 226-253.
El-Gazzar, S. M. (1998). ‌Predisclosure information and institutional ownership: A cross-sectional examination of market revaluations during earnings announcement periods‌. The Accounting Review, 73(1), 119-129.
Eng, L. L. & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure‌. Journal of Accounting and Public Policy, 22(4), 325-345.
Fazlollahi, S. &‌ Maleki Tavana, M. (2011). Methodology of content analysis with an approach to techniques for readability assessment and coefficient of text engagement. Research, 2(3), 71-94. ( In Persian).
Garel, A., Gilbert, A. B. & Scott, A. (2019). ‌Linguistic complexity and cost of equity capital‌. Available at SSRN 3240292.
Graham, J. R., Harvey, C. R. & Rajgopal, S. (2005). ‌The economic implications of corporate financial reporting‌. Journal of accounting and economics, 40(1-3), 3-73.
Guay, W., Samuels, D. & Taylor, T. (2016). ‌Guiding through the fog: Financial statement complexity and voluntary disclosure‌. Journal of Accounting and Economics, 62(2-3), 234-269.
Hasan, M. M. (2017). Managerial ability, annual report readability and disclosure tone (April 23, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 2957135.
Kashanipoor, M., Rahmani, A. & Parchini Parchin, S. M. (2009). ‌The relationship between voluntary disclosure and outside directors‌. Accounting And Auditing Review, ‌16(3), ‌85-100. (In Persian).
‌Kim, C., Wang, K. & Zhang, L. (2019). Readability of 10‐K reports and stock price crash risk‌. Contemporary Accounting Research, 36(2), 1184-1216.
Lan, Y., Wang, L. & Zhang, X. (2013). ‌Determinants and features of voluntary disclosure in the Chinese stock market‌. China Journal of Accounting Research, 6(4), 265-285.
Lawrence, A. (2013). Individual investors and financial disclosure‌.  Journal of Accounting and Economics, ‌56(1), ‌130-147.
Lee, Y. J. (2012). The effect of quarterly report readability on information efficiency of stock prices‌. Contemporary Accounting Research, 29(4), ‌1137-1170.
Li, F. (2008). Annual report readability, current earnings, and earnings persistenc‌. Journal of Accounting and Economics, ‌45(2-3), 221-247.
Lo, K., Ramos, F. & Rogo, R. (2017). ‌Earnings management and annual report readability‌. Journal of Accounting and Economics, 63(1), 1-25.
Merton, R. C. (1987). ‌A simple model of capital market equilibrium with incomplete information‌. The journal of finance, 42(3), 483-510.
Miller, B. P. (2010). The effects of reporting complexity on small and large investor tradin‌g. The Accounting Review, ‌85(6), ‌2107-2143.
Pourheidari, O. & Hosseinpour, H. (2012). Investigating the relationship between voluntary disclosure and mandatory disclosure with the value of companies' shares. Financial Management Perspective, 2(5), 9-28.
Rouf, M. & Harun, A. (2011). ‌Ownership structure and voluntary disclosure in annual reports of Bangladesh‌. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, ‌5(1), 129-139.
Saeedi, A. & Dadar, O. ( 2007). Study of the relationship between stock liquidity index and previous lags in TSE listed companies‌. Industrial Management Studies, 6(16), 75- 97. (In Persian).
Safari Graylie, M., Rezaei Pitenoei, Y. & Norouzi, M. (2017). Earnings management and readability of financial reporting: An empirical test of opportunistic approach. Journal Audit Science, 17(69), 217-230. (In Persian).
Safari Graylie, M. & Rezaei Pitenoei, Y. (2018). Management ability and financial reporting readability: Testing the theory of signage. Journal of Accounting Knowledge, ‌9(2), 191-218. (In Persian).
Sarhangi, H., Ebrahimi, S. & Alah Yari Abhary, H. (2014).‌‌ The effects of financial reporting complexity on the trading behavior of investors in the Iran capital market. Journal of Securities Exchanges, ‌7(27), 59-78. (In Persian).
Setayeshm, M. H., Roosta, M. & Alizadeh, V. (2014). The relation between voluntary disclosure and performance of firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Researches in Accounting, 4(3), 153-168. (In Persian).
Wallace, R. S. O., Naser, K. & Mora, A. (1994). ‌The relationship between the comprehensiveness of corporate annual reports and firm characteristics in Spain‌. Accounting and Business Research, 25(97), 41-53.