برآورد بتای صنایع با استفاده از ترکیب مدل بلک شولز و تئوری خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، رشته مدیریت مالی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد

3 استاد و عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بیشتر تحلیل‌گران در بررسی طرح‌ها و شرکت‌ها از نرخ تنزیلی استفاده می‌کنند که برگرفته از مدل CAPM است. بتای این مدل عموما نماینده ریسک‌ها و فرصت‌های آن صنعت است که تقریبا بدون هیچ توجهی به ریسک‌ها و فرصت‌های موجود در طرح یا شرکت مورد بررسی بدست آمده است. این بی‌توجهی به اندازه‌گیری صحیح ریسک موجب اندازه‌گیری اشتباه نرخ تنزیل و در نهایت ارزیابی نادرست و کاهش ارزش صاحبان سرمایه می‌گردد. در بسیاری از مواقع با اصلاح اثر فرصت‌ها و ریسک‌ها در بتای مورد استفاده، نتایج ارزیابی تفاوت چشم‌گیری خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، سنجش دقیق‌تر ریسک سیستماتیک طرح‎ها و شرکت‌ها با در نظر گرفتن ریسک و فرصت‌ رشد آنها است.
در این پژوهش با بکارگیری بازده ماهانه 10 ساله تمامی شرکت‌ها و صنایع بورسی و فرابورسی، بتای تعدیل شده مدل برناردو و همکاران برای تمامی صنایع محاسبه و به طور مجزا برای هر صنعت بتای فرصت رشد و بتای دارایی‌های موجود تخمین زده شد. سپس با ترکیب تئوری خاکستری، امکان بهبود مدل فوق بررسی گردید و بتای فرصت رشد و بتای دارایی‌های موجود خاکستری شده برای تمامی صنایع ارائه شد. در نهایت استواری متغیرهای مورد استفاده با آزمون‌های وو-هاوسمن و دوربین و قدرت متغیرها با استفاده از آزمون والد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشانگر عملکرد بهتر مدل خاکستری شده برناردو و همکاران نسبت به مدل اصلی است. بتای محاسبه شده می‌تواند در سنجش دقیق‌تر ریسک شرکت‌ها و صنایع، محاسبه نرخ تنزیل شرکت‌ها، استارت آپ‌ها و پروژه‌ها و در نهایت ارزش‌گذاری آنها بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Industry Beta using a Combination of Black-Scholes model and Grey Theory

نویسندگان [English]

  • Amin Babaei Falah 1
  • Maryam Khalili Araghi 2
  • Hashem Nikoomaram 3
1 Department of Finance and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Finance and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University
3 Department of Finance and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

When investigating projects and companies for investment purposes, most analysts use a discount rate that is derived from CAPM model. The calculated beta of this model is usually a representor of risks and opportunities of the relative industry but has almost no attention to risks and opportunities of the project or firm that is being investigated. This ignorance to risk measurement could make a poor discount rate which would lead to incorrect evaluation and reduction of Equity value. In most cases, correcting for risks and opportunities of beta, would make a big difference in the results. The goal of this paper is to provide a more accurate measurement of systematic risk of investment projects by considering it's relative risks and opportunities.
In this research the adjusted beta from the model of Bernardo and others was calculated using 10 years of monthly return of all companies listed in Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse. Then by mixing Grey Theory with the model, we tried improving the mentioned model. The grey beta of growth opportunities and grey beta of existing assets was calculated for all firms. Finally, to test the variables, some robustness checks was performed using Durbin test and Wu-Housman test. The results shows better performance of Grey BCG model. The calculated beta could be used to improve risk measurement of industries and firms. It also could help discount rate calculation and valuation of companies, projects and startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Measurement
  • Growth Beta
  • Existing Assets Beta
  • Grey Beta
  • CAPM
ابوالی، مهدی.، خلیلی عراقی، مریم.، حسن‌آبادی، حسن و یعقوب‌نژاد، احمد. (1398). قیمت‌گذاری اختیار معامله با روش تحلیلی جدید برای معادله بلک شولز. راهبردی مدیریت مالی، 7(3)، 143-121.
خلیلی عراقی، مریم و بابایی فلاح، امین. (1393). بررسی عملکرد شرکت‌های صنعت فلزات اساسی با به‌کارگیری مدل آنالیز رابطه خاکستری. سیاستهای مالی و اقتصادی، 7(2)، 30-5.
رهنمای رودپشتی، فریدون.، نیکومرام، هاشم و علی مردانی، علی. (1386). بررسی و مقایسه قدرت بتا در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه CAPM و متغیرهای مطرح شده در مدل فاما و فرنج جهت تبیین بازده سهام، دانش و پژوهش حسابداری، 3(9)، 11-6.
محمدی، شاپور و مهدی آسیما. (1398). قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ. راهبرد مدیریت مالی، 7(3)، 25-1.
محمدی، شاپور.، عباسی‌نژاد، حسین و میرصانعی، سیدروح‌اله. (1386). بررسی روش‌های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14(47)، 38-3.
میرغفوری، سیدحبیب‌اله.، شفیعی رودپشتی، میثم و ندافی، غزاله. (1391). ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (مورد: شرکت‌های مخابراتی استانی). پژوهشهای مدیریت در ایران، 16(4)، 206-189.
Abvali, M., Khalili Araghi, M. ‌Hasanabadi, H. & Yaghoobnezhad, A. (2019). Optional trading pricing with a new analytic method for the Black Scholes equation. Journal of Financial Management Strategy, 7(3), 121-143. (In Persian)
Askarinejad Amir, A. & Fadaeinejad, M. E. (2018). Determinants of systematic risk in the Iranian financial sector. Iranian Journal of Finance, 2(1), 59-79.
Babaei Falah, A. & Khalili Araghi, M. (2014). Performance evaluation of listed basic metals corporations using grey factor analysis. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 7(2), 5-30. (In Persian)
Berk, J., Green, R. & Naik, V. (1999). Optimal investment, growth options and security returns. Journal of Finance, 54(5), 1553-1608.
Berk, J., Green, R. & Naik, V. (2004). Valuation and return dynamics of new ventures. Review of Financial Studies, 17(1), 1-35.
Bernardo, A. E., Chowdhry, B. & Goyal, A. (2007). Growth options, Beta, and the cost of capital. Financial Management, 36(2), 5-17.
Bernardo, A. E., Chowdhry, B. & Goyal, A. (2012). Assessing project risk. Journal of Applied Corporate Finance, 24(3), 94-100.
Bukhvalov, A. (2016). Managerial theory of firm: Towards a synthesis of finance and strategic management. Russian Management Journal, 14(4), 105-126.
Campbell, J. & J. Mei. (1993). Where do betas come from? asset price dynamics and the sources of systematic risk. Review of Financial Studies, 6, 567-592.
Carlson, M., Fisher, A. & Giammarino, R. (2006). Corporate investment and asset price dynamics: Implications for SEO event studies and long-run performance. Journal of Finance, 61, 1009-1034.
Chen, J. H., Hsu, S. C., Wang, R. & Chou, H. A. (2017). Improving hedgin decisions for financial risks of construction material suppliers using grey system theory. Journal of Management in Engineering, 33(4), 101-134.
Da, Z., Guo, R. J. & Jagannathan, R. (2012). CAPM for estimating the cost of equity capi-tal: Interpreting the empirical evidence. Journal of Financial Economics, 103, 204-220.
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Goncharov, I., Mahlich, J. & Yurtoglu, B. B. (2014). R&D investments, intangible capital and profitability in the pharmaceutical industry. Value Health, 7(17), 401-419.
Jafarizadeh, B. & Bratvold, R. B. (2019). Exploration economics: Taking opportunities and the risk of double-counting risk. Mineral Economics, 1-13.
Jia, Y. & Yan, S. (2017). Profitability skewness and stock return. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3019690.
‌McDonald, R. & Siegel, D. (1985). Investment and the valuation of firms when there is an option to shut down. International Economic Review, 26, 331-349.
Mirghafoori, S. H., Shafiei Roodposhti, M. & Nadafi, G. (2012). Evaluation of financial performance using DEA approach (Case: provincial telecommunications companies). Management Research in Iran, 16(4), 189-205. (In Persian)
Moamadi, S., Abasinejad, H. & Mirsanei, R. (2007). Investigating different beta estimation methods in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 47, 3-38. (In Persian)
Mohammadi, S. & Asima, M. (2019). Idiosyncratic volatility pricing by explaining arbitrage risk. Journal of Financial Management Strategy, 7(3), 1-25. (In Persian)
Rahnamay Roodposhti, F. & Houshmand Neghabi, Z. (2016). Comparative study of capital assets pricing models (CAPM) with extrapolating capital assets pricing models (X-CAPM) in Tehran Exchange Market. Internatioinal Journal of Finance and Managerial Accounting, 4(1), 21-39.
Rahnamay Roodposhti, F., Nikoomaram, H. & Alimardani, A. (2007). Reviewing and comparing the power of beta in capital asset pricing model and the variables presented in the Fama and French model for explaining stock returns. Journal of Knowledge and Research of Accounting, 9, 6-11. (In Persian)
Thakur, V. & Anbanandam, R. (2015). Supplier selection using grey theory: a case study from Indian banking industry. Journal of Enterprise Information Management, 28(6), 769-787.
Tung, C. T. & Lee, Y. J. (2010). The innovative performance evaluation model of grey factor analysis: A case study of listed biotechnology corporations in Taiwan. Expert Systems with Applications, 37, 7844-7851.
Wang, T. C. & Ghalih, M. (2017). Evaluation of grey forecasting method in total Indonesian production crude oil and condensate. International Journal of Business and Economics Research, 6(4), 67-72.