دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1401، صفحه 1-243 
شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران

صفحه 53-74

10.22051/jfm.2020.32215.2394

ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ اعظم احمدیان؛ میرحسین موسوی


سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و تصمیمات مالی مدیران

صفحه 199-214

10.22051/jfm.2019.24569.1972

عباس قدرتی زوارم؛ کاوه آذین فر؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی