بررسی تاثیراندازه شرکت بر نقدشوندگی سهام باتوجه به چرخه عمرشرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، ‎ایران

چکیده

بازار سرمایه از منابع عمده تأمین مالی شرکت‌ها و دولت‌ها است و در تمام کشورهای دنیا به عنوان محلی مناسب برای سرمایه­گذاری شناخته می‌شود. یکی از مواردی که برای سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار جذاب می‌باشد، اطلاع از عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام است. پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر اندازه شرکت بر نقدشوندگی سهام با توجه به چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه‌گیری، حذف سیستماتیک و نمونه آماری پژوهش، 115 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال­های 1387 تا 1397 است. به منظور بررسی مسئله پژوهش، آزمون فرضیه‌ها به کمک رگرسیون چندگانه و الگوی داده­های ترکیبی انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش اندازه شرکت­ها، نقدشوندگی سهام آن­ها افزایش پیدا می­کند. همچنین، اندازه شرکت موجب افزایش نقدشوندگی سهام در دو دوره­ بلوغ و افول گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Effect of Company Size on Stock Liquidity Concerning Companies Life Cycle Listed Companies at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Ashtab 1
  • Hamideh Mohammadzadeh 2
  • Akbar Zavari Rezaei 3
1 Assistant Professor of Urmia University, Department of Accounting, Faculty of Economics, Urmia Branch, Urmia Iran
2 Master of Accounting
3 Assistant Professor of Urmia University, Department of Accounting, Faculty of Economics, Urmia Branch, Urmia Iran
چکیده [English]


The capital market in a country is a major source of financing for companies and governments and is recognized as a good place for investors in all countries of the world. One of the things that is attractive to stock market investors is the awareness of the factors affecting stock liquidity. The purpose of this study was to investigate the effect of firm size on stock liquidity with respect to firm life cycle in listed companies in Tehran Stock Exchange. The statistical population of this study was composed of listed companies of securities exchange. The sampling method was systematic elimination and statistical sampling of 115 companies. The research period is 11 years from 2008 to 2018. The hypotheses were tested using multiple regression models and mixed trials. The results showed that as the size of the stock liquidity company increased, it increased. The size of the company also increases liquidity in three periods of growth, maturity and decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company size
  • Corporate Life cycle
  • Stock Liquidity
 امیدیان، حسین.حنیفی، فرهاد و کسرایی، احمدرضا. (1395). «بررسی رابطه بین اندازه شرکت با شاخص‌های نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دومین کنفرانس بینالمللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، تهران.
انواری رستمی، علی اصغر و زمانی، رامین. (1396). تصمیم‌گیری در مسائل مالی. تهران، ترمه، چاپ دوم.
براداران حسن‌زاده، رسول و قاسمی، سعید. (1397).  »تأثیر مدیریت بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر مراحل چرخه عمر (آزمون دیکینسون «، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری و مدیریت، سال 11، شماره 39، 120-136.
رحمانی، علی. حسینی، سیدعلی و رضا پور، نرگس. (1389). »رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران«. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(61). 54-39.
رضایی روشن، مجتبی. (1393). «تأثیر چرخه عمر بر جریان‌های نقد عملیاتی و عدم‌تقارن زمانی جریان‌های نقد عملیاتی»، یایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده امور اقتصادی.
سیاهی، سعید. (1397). «تأثیر کیفیت افشای اختیاری بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی.
صدر، سیدعلیرضا. انواری رستمی، علی اصغر و ودیعی، محمدحسین (1393). »بررسی رابطه چرخه عمر شرکتها و نقدشوندگی سهام شرکتها. «مجله راهبرد مدیریت مالی، 2(3) ، 25-1.
طرفی، شورانگیز (1385).  «بررسی تأثیر اندازه، نوع صنعت و نسبت‌های سرمایه‌گذاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات از دید کارشناسان بانک صادرات«، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
عسگری، محمدرضا وکلهر، علی. (1397). »بررسی ارتباط بین سهم بازار با نقدینگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران«. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(2). 130-123.
فیروزکوهی، زهرا. (1390). »تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران«. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
فیلی، مهسا.(1396). «نقدشوندگی سهام و پرداخت سود سهام»، .پایان‌نامه دفاع شده کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار رشت، دانشکده حسابداری و مدیریت.
کامل نیا، مجتبی و فدایی نژاد، محمداسماعیل. (1390). «بررسی اثرات بازگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوری آن برای بازار گردان در بورس اوراق بهادار تهران» . چشم‌انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 3، 54-41.
ملانظری، مهناز. نوری، یداله و قشقایی عبدی، شقایق. (1391). «اثر متفاوت اندازه شرکت بر نوع صنعت و سودآوری». پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال چهارم، شماره16، 157-183.
مرادی، جواد و باقری موصلو، فاطمه ( 1394). »تأثیر چرخه عمر بر رابطه رشد شرکت و سودآوری شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران«. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال 7، 2(24). 108-93.
مرادی شهدادی، خسرو. انواری رستمی، علی اصغر. رنجبر، محمدحسین و  صادقی شریف، سیدجلال (1398). «نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارایی‌ها و نقدشوندگی سهام». .فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 10(3) . 305-274.
نیکبخت، محمدرضا. کلهرنیا، حمید. (1396). «تعیین رابطه بین شفافیت اطلاعاتی، نقدشوندگی و ارزشیابی شرکت«. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم،  شماره 33، 1- 16.
 
Askari, M. Kalhor, A.)2018). «Investigating the Relationship between Market Share and Stock Liquidity of Companies Listed in Tehran Stock Exchange ». Journal of Management and Accounting Studies, 4(2), p. 123-13. (In Persian).
BradaranHassanzadeh, R. Qasemi, Q. (2018). «The Impact of Management on Stock Liquidity with Emphasis on Life Cycle Stages (Dickinson Test) ». Journal of Accounting and Management, 11(39), pp. 120- 136. (In Persian).
Cheng, sh. (2020). « Trade credit and stock liquidity». Journal of corporate finance, in press, Journal pre-proof, Available online5 p1.
Chauhan, Y. Kumar, S & Pathak, R. (2017). «Stock liquidity and stock prices crash-risk:  Evidence from India».  The North American Journal of Economics and Finance, 41, pp 70-81
Dahiyat, A. (2016). «Dose Liquidity and solvency Affect Bank profitability? »  Eridence from Listed Banks in Journal. International Journal of Academic   Research in Accounting, finance and Managment sciences. 6(1), PP.35-40.
Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969–1994. https://doi.org/10.2308/accr- 10130.
Gopalan, R. Kadan, O & Pevzner, M.)2012(. « Asset Liquidity and stock liquidity», Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47, 2,333-364.
Habib, A. Hasan, M. (2018). « Corporate life cycle Research in Accounting and finance: A survey, and Directions for future Research». Journal of accounting and organizational change.
Hong, X. (2014). «The dynamics of hedge fund share restrictions ». Journal of Banking & Finance, 49, pp.82-99.

Kathleen, M. B. Mahmud, H. Mahmud, H & Joseph, w. (2019). « Different time, different tone: Company life cycle». Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15(1), PP 69-86.

Kamel Nia, M. Fadayinejad, M. A. (2012). «Investigation of the Effects of Returns on Stock Liquidity and its Profitability for the Stock Market in Tehran Stock Exchange». Perspectives on Financial Management and Accounting, No. 3, pp. 54-41. (In Persian).
Mollanazeri, M. Nouri, Y& Qashqai Abdi, S. (2012). The effect of firm size on industry type and profitability. Financial Accounting and Auditing Research, Fourth Year, No. 16, pp.157-183. (In Persian).
Moonso, k. S. Khaksari, k. N. (2018). « Corporate investment, short-term return reversal, and stock liquidity». Journal of Financial Markets, Vol 39, PP 68-83.
Moonsoo, K. Wei, W & Chanyoung, E.)2017(. « Corporate investment and stock liquidity ». Evidence on the price impact of trade, review of financial economics, pp. 151-162.
Moradi, c. Bagheri Mouslou, F.)2015(. «The Impact of Life Cycle on the Relationship between Company Growth and Evidence Profitability from Tehran Stock Exchange». Financial Accounting Research, 7(2), Successive Issue 24, p. 93-108. (In Persian).
Moradi Shahdadi, K. Anvari Rostami, A.  Ranjbar, M & Sadeghi Sharif, s. J. (2019) «The Role of Intellectual Capital in Liquidity of Assets and Liquidity of Stocks» Financial Engineering and Securities Management Quarterly. No. 38. Pp 2. (In Persian).
Nikbakht, M R. Kalhernia, H. (2017). "Determining the relationship between information transparency, liquidity and company evaluation." Financial Accounting and Auditing Research, Year 9, No. 33, Pp 1-16. (In Persian).
Omidiyan, H. Hanifi, F & kasrayi, A.)2016(. «Investigating the Relationship between Company Size and Liquidity Indicators in Companies Listed in Tehran Stock Exchange», and International Conference on New Management Paradigm, pp. 41-56. (In Persian).
Philly, M. (2017). « Stock liquidity and dividend payout ». Master's thesis, Koushiar Institute of Higher Education, Rasht, School of Accounting and Management. (In Persian).
Firoozkoohi, Z. (2011). « The effect of earnings management on the liquidity of shares of companies listed on the Tehran Stock Exchange ». Master Thesis, University of Isfahan, Faculty of Administrative Sciences and Economics. (In Persian).
Rahmani, A. Hosseini, A & Reza Pour, n.)2009(. «The Relationship between Institutional Ownership and Liquidity of Stocks in Iran ». Accounting and Auditing Reviews, 17(61), pp. 39-54. (In Persian).
Rezaei Roshan, M. (2014). «The Impact of Life Cycle on Operational Cash Flow and Time Asymmetry of Operational Cash Flow ». Defended M. S c, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Economics. , pp. 41-42. (In Persian).
Rostami Anvari, A. Zamani, r. (2018). Decision Making in Financial Matters, Tehran, Termeh, , Second Edition, pp. 140-126. (In Persian).
Sadr, Seyed Ali Reza. Anvari Rostami, Ali Asghar & Vadiei, Mohammad Hossein (2014). «Investigating the Relationship between Companies Life Cycle and Corporate Equity ». Financial Management Strategy Magazine, 2(3), Pp 2. (In Persian).
Siahi, S. (2018). «The Impact of Optional Disclosure Quality on Stock Liquidity», Islamic Azad University, Ghods Branch, Faculty of Humanities. Pp2. (In Persian).
Tarafi, Sh.)2006(. «Investigating the Impact of Size, Industry Type and Investment Ratios on Forecasting Facility Supply Capacity from the Viewpoints of Export Bank Experts ». MSc in Accounting, Iran Institute of Banking, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Supervisor: Dr. Gholamhossein Asadi. (In Persian).