تاثیر قدرت رقابت‌پذیری بر توسعه بازار سهام؛ با تاکید بر مولفه‌های کارایی محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان

چکیده

ارتقاء توان رقابت­پذیری ملی می‌تواند به توسعه بازار سهام و به تبع آن ‌افزایش سطح پس­انداز، رشد فرصت­های سرمایه­گذاری، متنوع­سازی ریسک و در نهایت تحریک رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات منجر گردد. اما، رقابت­پذیری ملی ‌بر اساس روش­شناسی حاکم بر شاخص رقابت­پذیری جهانی ‌از سه دسته مؤلفه‌ اصلی شامل الزامات اساسی رقابت­پذیری، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری تشکیل می­شود. در این بین، تحقیق حاضر ‌با استفاده از داده­های 30 کشور منتخب واقع در سطح توسعه ‌کارایی‌محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری در ‌دوره زمانی 2019-2006 به بررسی تأثیر ‌عوامل فزاینده کارایی (منهای توسعه بازار مالی) بر توسعه بازار سهام ‌پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده‌های ترکیبی و ‌روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) برآورد گردید که نتایج نشان داد متغیرهای ‌عوامل فزاینده کارایی کل، ‌میانگین کارایی بازار کالا و اندازه بازار و ‌آمادگی ‌فنی ‌بر توسعه بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، اثر میانگین آموزش ‌عالی و کارایی بازار کار بی­معنا برآورد گردید.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Competitiveness on the Development of the Stock Market; with an Emphasis on Performance-Based Components

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Razieh Davarikish 2
  • Mohsen Tartar 2
1 Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran,
2 Ph.D Student in Public economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Promoting the capabilities of national competitiveness is one of the most important factors affecting the development of stock market, thus leading to increased savings, investment opportunities and diversify the risks, and finally the continual and stable economic growth. Indexes such as basic requirements, efficiency enhancers and innovation-driven are among those ones increasing the capabilities of competitiveness of countries which in turn can make components of competitiveness. Therefore, based on this argument, the main objective of this study is to investigate the impact of the components of competitiveness on the development of stock market with an emphasis on efficiency enhancers in 30 selected countries. In so doing, not only Efficiency Enhancers Factors stage but also on the edge of entrance to the innovation-driven stage were taken into account during the years from 2006 to 2019 using Generalized Method of Moments (GMM). Research results shows the positive impact of indexes like Efficiency Enhancers, market size, Commodity/goods market efficiency, Technology Readiness Level (TRL), on the development of stock market. Rather, index such as higher education and Labor market efficiency were not significantly important on the development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Stock Market
  • Competitiveness
  • Efficiency
  • Exchange Rate
  • Real Bank Interest Rate
پیرائی، خسرو و شهسوار، محمدرضا. (1387). ‌تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران‌. پژوهش ­اقتصادی، 9(1)، 38- 21.
‌جوادی، نوید و فتاحی، سیروس. (1395). ‌بررسی ‌تأثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌. راهبرد مدیریت مالی، 3(‌4)، 94- 69.
حسن­زاده، علی.، نظریان، رافیک و کیانوند، مهران. (1390). ‌اثر شوک­های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران‌. پول و اقتصاد، 4(9)، 44-1.
حسن­نژاد، محمد. (1397). ‌طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل­های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آنها. چشم­انداز مدیریت مالی، 22، 158-135.
خان­محمدی، محمدحامد.، اسدی، اصغر و محسنی­دهکلانی، نرگس. (1397). ‌پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدل­های تغیر پارامتر زمان)‌. چشم­انداز مدیریت مالی، 23، 85-61.
داودی، سید محمدرضا و میرسعیدی، کیمیا. (1398). تجزیه وتحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره­های مارکوف. چشم­انداز مدیریت مالی، 25، 57-31.
داوری­کیش، راضیه. (1394). ‌تأثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه مالی در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصاد و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
دایی­کریم­زاده، سعید.، شریفی­رنانی، حسین و قاسمیان­مقدم، لطفعلی. (1392). ‌اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک­ها‌. مجله اقتصادی، 13(11 و 12)، 90-60.
دلشاد، افسانه و تهرانی، رضا. (1398). ‌بررسی نقش ویژگی‌های مدیریت بر ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران‌. راهبرد مدیریت مالی، 7(4)، 102- 82.
دموری، داریوش و قدک­فروشان، مریم. (1397). ‌سیاست­های تأمین مالی و کارایی سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران‌. راهبرد مدیریت مالی، 6(4)، 175-157.
راسخی، سعید و خانعلی­پور، امیر. (1388). ‌تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)‌. پژوهش­های اقتصادی ایران، 13(40): 57-29.
رهنمای­رودپشتی، فریدون.، اسلامی­مفید­آبادی، حسین و احمدزاده، موسی. (1395). ‌بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار تأمین مالی شرکت‌ها بر سیاست‌های پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران‌. راهبرد مدیریت مالی، 4(1)، 36-‌1.
شاه­آبادی، ابوالفضل.، جعفری، مهدی و داوری­کیش، راضیه. (1396). ‌تأثیر مؤلفه­های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار‌. سیاست علم و فناوری، 9(3)، 29-‌19.
شاه­آبادی، ابوالفضل و داوری­کیش، راضیه. (1394). ‌تاثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران‌. مجلس و راهبرد، 23(86)، 328-‌303.
شاه­آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد (1390). ‌ارزیابی وضعیت رقابت­پذیری کشورهای عضو اوپک: با تأکید بر مولفه­های نوآوری محور‌. رشد فناوری، 8(29)، 15-3.
طاهری، حامد و صفاری، میلاد صارم. (1390). ‌بررسی رابطه نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد ARDL‌. روند پژوهش­های اقتصادی، 19(60)، 80-63.
عباسیان، عزت­اله.، مرادپور اولادی، مهدی و عباسیون، وحید. (1387). ‌اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران‌. ‌پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(36)، 152- 135.
Abbasian, E., Moradpour Oladi, M. & Abbasi, V. (2008). ‌The effect of macroeconomic variables on Tehran stock exchange index‌. Iranian Journal of Economic Research, 12(36), 135-152. (In Persian).
Agrawalla, R. K. & Tuteja, S. K. (2007). ‌Causality between stock markets development and economic growth: a case study of India‌. Journal of Management Research, 7(3): 68-158.
Altinbas, M. & Biskin, O. T. (2015). ‌Selecting macroeconomics inflencers on stock market by using feauture selecting algoritms‌. Procedia Economics and Finance, 30, 22- 29.
Asgharian, H., Liu, L. & Lundtofte, F. (2014). ‌Institutional quality, trust and stock-market participation: learning to forget‌. Department of Economics School of Economics and Management, Working Paper, No. 39.
Asteriou, D. & Spanos, K. (2019). ‌The relationship between financial development and economic growth during the recent crisis: evidence from the EU‌. Finance Research Letters, 28, 238-245.‏
Balogun, W. O., Dahalan, J. D. & Hassan, S. B. (2016). ‌Interest rate liberalization, quality institutions and stock market development in selected Sub-Saharan African countries‌. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 786-792.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). ‌Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models‌. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Daei Karimzadeh, S., Sharifi Renani, H. & Ghasemian Moqadam, L. (2013). ‌The effect of macroeconomic variables on stock price index of banks‌. Journal of Economics, 13(11-12), 60-90. (In Persian).
Damoori, D. & Ghadakfroshan, M. (2019). ‌Financial policies and investment efficiency in the companies listed in Tehran stock exchange‌. Financial Management Strategy, 6(4), 157-175. (In Persian).
Davarikish, R. (2014). ‌The effect of economic freedom index on financial development in Iran‌. Master's Thesis, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan. (In Persian).
Delshad, A. & Tehrani, R. (2019). ‌Investigating the role of management characteristics on stock price crash risk in companies listed on Tehran stock exchange‌. Financial Management Strategy, 7(4), 82-102. (In Persian).
Demirguc, A. & Levine, R. (1996). ‌Stock market development and financial intermediaries: Stylized facts‌. The Word Bank Economic Review, 10(2), 291-321.
Deng, Z., Lev, B. & Narin, F. (1999). ‌Science and technology as predictors of stock performance‌. Financial Analysts Journal, 55(3), 20-32.
Dinçer, H., Yüksel, S. & Adalı, Z. (2019). ‌Economic effects in Islamic stock development of the european countries: policy recommendations for ethical behaviors‌. In Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics (pp. 58-78), IGI Global.‏
Dwumfour, R. A. & Addy, N. A. (2019). ‌Interest rate and exchange rate exposure of portfolio stock returns: does the financial crisis matter?‌. Journal of African Business, 20(3), 339-357.‏
Faghani, F., Solmaz Habibi, S., Tabatabaee, S. M., Razavi, L. & Mohammad Kazem Emadzadeh, M. K. (2013). ‌‌The role of information technology on stock market development, international journal of academic research in accounting‌. Finance and Management Sciences, 3(1), 353–358.
Garcia, V. F. & LIU, L. (1999). ‌Macroeconomic determinants of stock market development‌. Journal of Applied Economics, II(1), 29-59.
Gu, L. (2016). ‌Product market competition, R&D investment, and stock returns‌. Journal of Financial Economics, 119(2), 441-455.
Hassanzadeh, A., Naziani, R. & Kianvand, M. (2011). ‌Effect of monetary policy shocks on stock price index fluctuations in Iran‌. Monetary and Economic Quarterly, 4(9), 1-44. (In Persian).
Ho, S. Y. (2019). ‌The macroeconomic determinants of stock market development in Malaysia: an empirical analysis‌. Global Business and Economics Review, 21(2), 174-193.‏
Ho, S. Y. (2019). ‌Macroeconomic determinants of stock market development in South Africa‌. International Journal of Emerging Markets, 14(2), 322-342.
Hobijn, B. & Jovanovic, B. (2000). ‌The information technology revolution and the stock market: evidence‌. NBER Working Paper, No. 7684.
Javadi, N. & Fatahi, F. (2017). ‌The Effect of the executive compensation on the capital structure and financial performance of companies listed in Tehran stock exchange‌. Financial Management Strategy, 3(4), 69-94. (In Persian).
Kumar, P. & LI, D. (2016). ‌Capital investment, innovative capacity, and stock returns‌. The Journal of Finance, LXXI(5), 2059-2094.
Kwabi, F. O., Thapa, C., Paudyal, K. & Neupane, S. (2019). ‌International equity portfolio allocations and stock market development. Review of Quantitative Finance and Accounting.
Levine, R. (2004). Finance and growth: theory and evidence. NBER Working Paper, No. 10766.
Levine, R & Zervos, S. (1996). Stock market development and long-run growth‌. The Word Bank Economic Review, 10(2), 323-339.
Osaseri, G. & Osamwonyi, I. O. (2019). ‌Impact of stock market development on economic growth in BRICS‌. International Journal of Financial Research, 10(1), 23-30.
Piraee, K. & Shahsavar, M. (2008). ‌Effect of macroeconomic variables on stock market in Iran‌. Quarterly Journal of Economic Research, 9(1), 21- 38. (In Persian).
Rahnamay Roodposhti, F., Eslami Mofid Abadi, H. & Ahmadzadeh, M. (2017). ‌The investigation of the effect of investment opportunities and corporate finance structure on the dividend payout policies of companies listed in Tehran stock exchange‌. Financial Management Strategy, 4(1‌), 1-36. (In Persian).
Raskhi, S. & Khanalipour, A. (2009). ‌Empirical analysis of stock market fluctuations and performance (case study: Tehran stock exchange)‌. Iranian Economic Studies, 13(40), 29-57. (In Persian).
Rezaie Dolatabadi, H., Faghani, F. & Tabatabaee, S. M. (2013). ‌Impact of information technology development on stock market development. empirical study in the ‌world’s leading capital markets‌. Int. J. Academic Res. Account. Finance Manage. Sci, 3(1), 382-390.‏
Samadi, S., Bayani, O. & Ghalandari, M. (2012). ‌The relationship between macroeconomics variables and stock market returns in the Tehran stock exchange‌. International Journals of Acodemic Research in Business and Social Sciences, 2(6), 559- 573.
Shahabadi, A. & Davarikish, R. (2014). ‌‌The effect of economic freedom on Iranian stock market returns‌. Majles and Strategic Quarterly, 23(86), 303-328. (In Persian).
Shahabadi, A. & Sadeghi, H. (2011). ‌Assessing competitiveness status of OPEC members: emphasis on innovation-driven components‌. Journal of Technology Growth, 8(29), 3-15. (In Persian).
Shahid, M., Muhammad, I., Muhammad, S. K. & Ali, I. (2014). ‌Impact of political events on stock market: Evidence from Pakistan‌. Journal of Asian Business Strategy, 4(12), 141-152.
Taheri, H. & Saffari, M. (2011). ‌Investigating the relationship between exchange rate and price index of Tehran stock exchange: using the ARDL approach‌. Quarterly Journal of Economic Research, 19(60), 63-80. (In Persian).
‌The global competitiveness report 2006-2017. https://www.weforum. org/reports.www.wdi.org
Vo, D. H., Van Nguyen, P., Nguyen, H. M., Vo, A. T. & Nguyen, T. C. (2019). ‌Derivatives market and economic growth nexus: policy implications for emerging markets‌. The North American Journal of Economics and Finance.‏ 100866.