بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و امور اداری دانشگاه سمنان - سمنان

2 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده جدید-این پژوهش با هدف بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی و همچنین اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته‌است. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 162 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال‌های 1391- 1397 است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی دارد؛ همچنین ارتباطات سیاسی شدت رابطه منفی میان محدودیت مالی با بازده غیرعادی را تقویت می‌کند، در واقع شرکت‌هایی که دچار محدودیت مالی‌اند و همزمان از ارتباطات سیاسی بهره‌مند هستند، نسبت به شرکت‌های فاقد ارتباطات سیاسی که از محدودیت مالی رنج می‌برند، بازده غیرعادی کمتری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی، جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی را به مثبت تغییر می‌دهد؛ به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که دچار درماندگی مالی‌اند و در عین حال دارای رتباطات سیاسی هستند، بازده غیرعادی بیشتری نسبت به شرکت‌های فاقد ارتباطات سیاسی که دچار درماندگی مالی هستند، دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Moderating Effect of Political Connections on the Relationship between Financial Constraints and Financial Distress Risk with Abnormal Return

نویسندگان [English]

  • Narges Mehrabi Hashtchin 1
  • Seyed Kazem Ebrahimi 1
  • Ali Bahrami Nasab 2
1 accounting group Faculty of Economics, Management and Administrative Affairs Semnan University - Semnan
2 Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of political connections on financial constraints and financial distress risk, as well as the effect of political connections on the relationship between financial constraint and financial distress risk with the abnormal return of accepted firms in Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 162 accepted firms in Tehran Stock Exchange between 1391-1397. In this study, a multivariate linear regression model is used. The results show that political connections have a negative and significant effect on financial constraints and financial distress risk. Also, it amplifies the intensity of the negative relationship between the financial constraint and the abnormal return. The firms that are suffering from a financial constraint, and at the same time, benefit from political connections have less abnormal returns than non-politically connected firms which are suffering from a financial constraint. Furthermore, it changes the direction of the relationship between financial distress risk and abnormal return from negative to positive. In other words, firms that are suffering from financial distress with political connections have more abnormal returns than non-politically connected firms which are suffering from financial distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Political connections
  • financial constraint
  • financial distress risk
  • abnormal return
 
‌ابراهیمی، سیدکاظم.، بهرامی­نسب، علی و حسن­زاده، مهدی. (1396). واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی. مدیریت سازمان­های دولتی، ‌5(2)، 166-151.   
ابراهیمی، سیدکاظم.، بهرامی­نسب، علی و کریمی، اسحاق. (1397). ارتباطات سیاسی، کیفیت حسابرسی، بحران مالی، هزینه­های نمایندگی. دانش حسابرسی، 18(73)، 102-79.        
افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی وعلوم اقتصادی، تهران، انتشارات ترمه.
بادآور نهندی، یونس و تقی­زاده خانقاه، وحید. (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه­گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ‌25(2)، 198-181.
‌برادران حسن­زاده، رسول.، بادآورنهندی، یونس و نگهبان، لیلا. (1393). تأثیر محدودیت­های مالی و هزینه­های نمایندگی بر کارایی سرمایه­گذاری. پژوهش­های حسابداری مالی، 6(1)، 106-89.
‌رهنمای رودپشتی، فریدون و محسنی، عبدالرضا. (1397). ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(38)، 144-129.
منصورفر، غلامرضا.، غیور، فرزاد و لطفی، بهناز. (1394). توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 5(1)، 195-177.
مهدی­فرد، محمدرضا و رویایی، رمضانعلی. (1394). مدیریت سیاسی و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25)، ‌28-19.
‌Badavar Nahandi, Y. & Taghizadeh Khanqah, V. (2018). The impact of political connections on overinvestment and firm performance .Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2), 181-198. (In Persian)
‌Baradaran Hassanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y. & Negahban, L. (2014). The impact of financial constraints and agency costs of investment efficiency. Journal of Financial Accounting Researches, 6(1), ‌89-106. (In Persian) ‌
Bliss, M. A. & Gul, F. A. (2012). Political connection and leverage: Some Malaysian evidence. Journal of  Bank and Finance, 36(8), 23-44.
Boubakri, N., Cosset, J. C. & Saffar, W. (2008). Political connections of newly privatized firms. Journal of Corporate Finance. 14(5), 654-673.
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D. & Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital.‌ Journal of Corporate Finance, 18(3). 541–559.
Chow, C. K. W., Fung, M. K. Y., Lam, K. C. & Sami, H. (2012). ‌Investment opportunity set, political connection. Review of Quantitative Finance and Accounting, 38(3), 367-389.
Civilize, S., Wongchoti, U. & Young, M. (2015). Political connection and stock returns: A longitudinal study. The Financial Review, 50(1), 89–119.
Claessens, S., Feijen, E. & Laeven, L. (2008). ‌Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics, 88(3), 554-580.
Cull, R. & Xu, L. C. (2005). Institutions, ownership, and finance: The determinants of profit reinvestment among Chinese firms. Journal of Financial Economics, 77(1), 117-146.
Dang, V. Q. T., So, E. P. K. & Yan, I. K. M. (2017). The value of political connection: Evidence from the 2011 Egyptian revolution. International Review of Economics and Finance. 56(C), 238-257.
Ebrahimi, K., Bahraminasab, A. & Karimi, E. (2019). Political connections, Audit quality, financial crisis, agency costs. Journal of Audit Science, 18(73), 79-102. (In Persian)
‌Ebrahimi, S. K., Bahraminasab, A. & Hasanzadeh, M. (2017). The analysis of financial reporting quality and tax avoidance according quarterly.‌ Journal of Public Organzations Management, 5(2), 61-76. (In Persian)
‌Faccio, M. (2006). Politically connected firms. American Economic Review, 96(1), 369-386.
Faccio, M. (2010). ‌Differences between politically-connected and nonconnected firms: A cross-country analysis. Financial Management, 39(3), 905-927.
Faccio, M., Masulis, R. W. & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. The Journal of Finance, 61(6), 2597-2635.
‌Fan, J. P. H., Rui, O. M. & Zhao, M. (2008). Public governance and corporate finance: Evidence from corruption cases. Journal of Comparative Economics, 36(3), 343-364.
Goldman, E., Rocholl, J. & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value?. The Review of Financial Studies, 22(6), 2331-2360. 
Goldman, E., Rocholl, J. & So, J. (2013). Politically connected boards of directors and the allocation of procurement contracts. Review of Finance, 17(5), 1617-1648.
Harymawan, I., Lam. B., Nasih, M. & Rumayya, R. (2019). Political connections and stock price crash risk: Empirical evidence from the fall of suharto. International Journal of Financial Studies, 7(3), 49.
Hermalin, B. E. & Weisbach, W. S. (1988). The determinants of board composition. RAND Journal of Economics, 19(4), 589-606.
Hermalin, B. E. & Weisbach, W. S. (2003). Endogenously chosen directors and their monitoring of the CEO. American Economic Review, 88(1), 96-118.
Ho, P. H., Lin, C. Y., Shen, C. H. & Wang, Y. C. (2015). Political connection, government policy, and investor trading: Evidence from an emerging market‌. International Review of Economics and Finance, 42, 153-166.
Houston, J. F., Jiang, L., Lin, C. & Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans‌. Journal of Accounting Research, 52(1), 193-243.
Khan, A., Mihret, D. G. & Muttakin, M. B. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. International Journal of Accounting & Information Management, 24(4), 357-374.
Lee, W. & Wang, L. (2017). Do political connections affect stock price crash risk? Frim-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48(3), 643-676.
Leuz, C. & Oberholzer-Gee, F. (2006). Political relationships, glofal financing and corporate transparen". Journal of Financial Economics, 81(2), 411-439.
Li, H., Meng, L., Wang, Q. & Zhou, L. A. (2008). ‌Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms. Journal of Development Economics, 87(2), 283-299.
Lin, K. J., Karim, E. K. & Carter, C. (2015). Why does Chinas stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48(3), 646-676.
Mahdifard, M. & Royayee, R. (2015). Political management and share price of the companies listed on Tehran Stock Exchange: Test of political economy theory. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(25), 19-28. (In Persian)
Mansourfar, G., Ghayour, F, & Lotfi, B. (2015). ‌The ability of support vector machine (SVM) in financial distress prediction. Journal of Empirical Research in Accounting, 5(3), 177-195. (In Persian)
Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment. American Economic Review, 48(3), 261-297.
Nelly Sari, R. & R. Anugerah (2011). The effect of corporate transparency on firm performance: Emperical evidence from Indonesian listed companies. Modern Accounting and Auditing, 7(8), 773-783.
Pan, X. & Tian, G. G. (2017). Political connections and corporate investments: Evidence from the recent anti-corruption campaign in China. Journal of Banking and Finance, Online First, 1-15.‌
Piotroski, J. & Zhang, T. (2014). Politicians and the IPO decision: The impact of impending political promotions on IPO activity in China. Journal of Financial Economics, 111(1), 111-136.
Rahnamay Roodposhti, F. & Mohseni, A. (2018). Political connections, dividend and stock return in listed firms on Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis,‌ 11(38), 129-144. (In Persian)
‌Su, Z. Q. & Fung, H. G. (2013). Political connections and firm performance in Chinese companies. Pacific Economic Review, 18(3), 283-317.