بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و امور اداری دانشگاه سمنان - سمنان

2 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده جدید-این پژوهش با هدف بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی و همچنین اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته‌است. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 162 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال‌های 1391- 1397 است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی دارد؛ همچنین ارتباطات سیاسی شدت رابطه منفی میان محدودیت مالی با بازده غیرعادی را تقویت می‌کند، در واقع شرکت‌هایی که دچار محدودیت مالی‌اند و همزمان از ارتباطات سیاسی بهره‌مند هستند، نسبت به شرکت‌های فاقد ارتباطات سیاسی که از محدودیت مالی رنج می‌برند، بازده غیرعادی کمتری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی، جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی را به مثبت تغییر می‌دهد؛ به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که دچار درماندگی مالی‌اند و در عین حال دارای رتباطات سیاسی هستند، بازده غیرعادی بیشتری نسبت به شرکت‌های فاقد ارتباطات سیاسی که دچار درماندگی مالی هستند، دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Moderating Effect of Political Connections on the Relationship between Financial Constraints and Financial Distress Risk with Abnormal Return

نویسندگان [English]

  • Narges Mehrabi Hashtchin 1
  • Seyed Kazem Ebrahimi 1
  • Ali Bahrami Nasab 2
1 accounting group Faculty of Economics, Management and Administrative Affairs Semnan University - Semnan
2 Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of political connections on financial constraints and financial distress risk, as well as the effect of political connections on the relationship between financial constraint and financial distress risk with the abnormal return of accepted firms in Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 162 accepted firms in Tehran Stock Exchange between 1391-1397. In this study, a multivariate linear regression model is used. The results show that political connections have a negative and significant effect on financial constraints and financial distress risk. Also, it amplifies the intensity of the negative relationship between the financial constraint and the abnormal return. The firms that are suffering from a financial constraint, and at the same time, benefit from political connections have less abnormal returns than non-politically connected firms which are suffering from a financial constraint. Furthermore, it changes the direction of the relationship between financial distress risk and abnormal return from negative to positive. In other words, firms that are suffering from financial distress with political connections have more abnormal returns than non-politically connected firms which are suffering from financial distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Political connections
  • Financial Constraint
  • Financial Distress Risk
  • Abnormal return