ارزیابی عملکرد راهبرد مومنتوم مدیریت شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

راهبرد مومنتوم، علی رغم عملکرد فوق العاده خود اما بدلیل کشیدگی مازاد و چولگی منفی، نیمه تاریکی نیز در زمان سقوط بازار اوراق بهادار (بحران های مالی) به همراه دارد که قادر خواهد بود بازده مازاد چندین سال حاصل از راهبرد مومنتوم را به یکباره از بین ببرد. هدف این پژوهش توضیح سقوط ریسک مومنتم می باشد که برای این منظور از الگوی نوسان بالای ریسک راهبرد مومنتم در طول زمان و از طریق تخمین واریانس تحقق یافته بازده روزانه استفاده گردید. اجرای اتورگرسیون مرتبه اول (AR1) مشخص نمود ریسک مومنتوم، علی رغم نوسانات شدید در طول زمان، به میزان قابل توجهی از قابلیت پیش بینی برخوردار بوده و با مقیاس گذاری بر مبنای انحراف معیار هدف می توان ریسک مومنتوم را مدیریت نمود. نتایج پژوهش نشان داد می توان با مدیریت ریسک مومنتم و از طریق مقیاس گذاری آن، شاهد کاهش انحراف معیار از 45 درصد به 31درصد، چولگی منفی از 2.5- درصد به نزدیک صفر، مازاد کشیدگی از 7 درصد به 1.5 درصد، و نسبت شارپ 0.36 قبل از مقیاس گذاری به 0.53 پس از مقیاس گذاری بود. در نتیجه، براساس نتایج پژوهش، مدیریت ریسک مومنتوم به میزان قابل توجهی قادر به حذف ریسک سقوط مومنتوم می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Managed Momentum Strategy in the Listed Companies on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdullah Khani 1
  • Mahmoud Botshekan 2
  • Babak Athari 3
1 Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
2 Department of management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan,
چکیده [English]

Momentum factor is known as a one of the pervasive factor that can explain the returns of stock. This Strategy challenge efficient Market hypothesis by creating opportunity to earn excess returns as a anomaly in the level of national Market. It has a dark side too. It is shown that in the time of the market crashes (financial crises) it may be several years' returns of the strategy of momentum can be eliminated. In this research for explaining of the momentum crashes, we use high volatility of momentum risk by estimating of realized volatility of daily momentum returns in Tehran Stock Exchange. The results show that when we scale on the base of the target standard deviation, we can manage the momentum risk. Therefore we can see decreasing in standard deviation from 45% to 31% and negative skew from -2.5% to 1.5%. Before the scaling, we saw that the Sharp ratio was 36% and after the scaling it increased and received to 53%. So the results of research show that managed momentum risk can eliminate the risk of momentum crashes in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomalies
  • Momentum Strategy
  • Momentum Crashes
  • Risk-Managed Momentum
 
-      بدری، احمد و فتح الهی، فؤاد (1393). «مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش سرمایه‌گذاری، 9، صص 1-19
-      پور زمانی، زهرا و ارضی، حدیثه (1395). «مقایسه آثار ارزش‌افزوده اقتصادی اسپرد و ارزش‌افزوده اقتصادی مومنتوم بر بازده سهام». حسابداری مدیریت، 9(29)، صص 41-51
-      راعی، رضا و بستان آراء، مهدی (1398). «جستجو برای ساختار بهینه مدل‌های قیمت‌گذاری فاماـ ‌‌فرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران». راهبرد مدیریت مالی، 7(1)، صص 26-50
-      فدائی نژاد، محمداسماعیل و مایلی، محمدرضا (1394). «آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت‌های درمانده مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(28)، صص 79-90
-      هاشمی، سید عباس و میرکی، فؤاد (1392) « بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران ». پژوهش حسابداری و حسابرسی، 1(8) ، 56-39
-      Badri Ahmad. Fathullahi F. (2014). Return Momentum: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal Management System, 9, pp.1-20 (in Persian)
-      Barroso, P. Santa-clara, P. (2015). Momentum has it’s a moments. Journal of Financial Economics. 116, pp.111-120.
-      Cederburg S. O'Doherty M. S. Wang F. and Yan X. (2019). On the performance of volatility-managed portfolios. Journal of Financial Economics (JFE), Forthcoming
-      Chen, Z. Yang, b. (2019). In search of preference shock risks: Evidence from longevity risks and momentum profits. Journal of Financial Economics (JFE), 133, pp.225-249.
-      Chui A. S. Titman, K. C. Wei. (2000). Momentum, Legal Systems and Ownership Structure: An Analysis of Asian Stock Markets. SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=265848
-      Daniel, K. Moskowitz, T. (2016). Momentum crashes. Journal of Financial Economics, 122, pp.221-247
-      Eisdorfer, A. Misirli, U. 2019. Distressed stocks in distressed times. Forthcoming in Management Science
-      Fadaie Nezhad M. E. Mayeli M. R. (2015). Empirical test of momentum in financial distress firms: Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(28), pp.79-90(in Persian)
-      Fama, E., French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stock and bonds.  Journal of Finance Economic, 33, pp. 3-56.
-      Goetzmann, W. N. Huang, S. (2018). Momentum in Imperial Russia. Journal of Financial Economics, 130, pp.579-591.
-      Grundy, B. Martin, J. (2001). Understanding the nature of the risks and the source of the rewards to momentum investing. Review of Financial Studies, 14, pp.29–78.
-       Hashemi S. Mirki F. (2013). Review of the Excess Return of Momentum Risk in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Research, 3(1), pp.39-56 (in Persian)
-      Jegadeesh, N. Titman, S. (2001). Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations. Journal of Finance, 56, pp.699-720
-      Markowitz, H. M. (1950). Portfolio selection. Efficient diversification of investment, pp.1-354.
-      Moreira, A. T. Muir. (2017). Volatility-managed portfolios. Journal of Finance, 72, pp.1611–44.
-      Moreira, A. Muir, T. (2019). Should long-term investors time volatility? Journal of Financial Economics, 131, pp.507-527.
-      Poorzamani Z. Arzee H. (2016). Comparing of the Effects of EVA (Economic Value Added) Spread and EVA Momentum on Stock Return. Management Accounting, 9(29), pp.41-51 (in persian)
-      Raei R. Bostanara M. (2019). In Pursuit of the Optimal Combination of Fama-French and Carhart Models for Iranian Capital Market. Journal of Financial Management Strategy, 7(24), pp.41-70 (in Persian)
-      Rouwenhorst, K. (1998). International momentum strategies. Journal of Finance, 53, pp.267–284.