مقاله پژوهشی: چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

3 استاد تمام دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

تأمین مالی همواره یکی از چالش‌های اصلی ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. چراکه از یک‌سو کارآفرینان تمایلی به تخصیص کلیه منابع خود در طرح‌های نوآورانه نداشته و از طرف دیگر سرمایه­گذاران نیز به دلیل عدم تأمین وثایق لازم، جریان نقدی ناکافی و عدم تقارن اطلاعاتی تمایلی به سرمایه­گذاری در این طرح‌ها ندارند. علیرغم انجام پژوهش­های متعدد در ارتباط با کارآفرینی در داخل و خارج کشور، مطالعات اندک و انگشت‌شماری در خصوص تأمین مالی کارآفرینی صورت پذیرفته است. در این مقاله، با مطالعه رویه­ها، نظریه‌ها و چهارچوب‌های مفهومی تأمین مالی کارآفرینی و همچنین بررسی پیمایشی چالش‌های اصلی کارآفرینان و سرمایه­گذاران مخاطره پذیر با استفاده از پرسشنامه و طیف لیکرت 5 درجه­ای، 36 عامل در قالب 11 مؤلفه استخراج و با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی گویه­ها، چهارچوب مفهومی تأمین مالی کارآفرینی برای ایران با هدف بهبود دسترسی کارآفرینان به منابع مالی طراحی‌شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که 9 عامل شامل ویژگی‌های شخصیتی و توانایی­های شخصی کارآفرین، حمایت‌های قانونی، وضعیت حکمرانی دولت، عمق بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی، ویژگی‌های فعالیت کارآفرینی، فضای کسب‌وکار و روابط اکوسیستم تأمین مالی در دسترسی کارآفرینان به منابع مالی معنی‌دار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Finance Conceptual Framework in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Shirkavand 1
  • Ezatollah Abbasian 2
  • Vahid Mahmoudi 3
  • Mohammad Masoud Gholampourfard 4
1 Assistant Professor, School of Management, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Bu Ali Sina University
3 Professor at the Faculty of Management, University of Tehran
4 PhD Student in Financial Management, School of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Financing has always been one of the main challenges for the creation and development of startups and small & medium enterprises. Entrepreneurs are also reluctant to allocate all their resources to innovative projects. Furthermore, investors are unwilling to invest on these projects due to insufficient funding, inadequate cash flow and information asymmetry. In spite of numerous studies on entrepreneurship locally and globally, few studies have been conducted on entrepreneurship finance.  In this paper, we have identified 36 factors, including 11 components by reviewing the procedures, theories and conceptual frameworks of entrepreneurship finance. Likewise, financing challenges of entrepreneurs and risky investors were surveyed using a questionnaire consisting a 5-point Likert scale. In order to develop a conceptual framework for entrepreneurship finance in Iran aimed at improving the access of entrepreneurs to financial resources, the researchers then assessed these factors by surveying expert opinion polls and Confirmatory Factor Analysis technique.
The results of this fundamental research indicate that 9 factors, namely the personality traits and entrepreneurial personal abilities, legal protections, state governance, capital market depth, financing tools, characteristics of entrepreneurial activity, business environment and financing eco-system relations have been significant in explaining entrepreneurs' access to financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Finance
  • Venture Finance
  • Financial Instruments
-    آقاجانی، حسنعلی و سایرین. 1392. تبیین روشهای تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران. رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 36، پاییز 1392
-   ابوجعفری، روح اله و سایرین. 1393. تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله‌ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان 1393، صص 109-146
-      افشارپور، محسن و سجاد عساکره و سعید زرندی. 1394. نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا. فصلنامه رشد فناوری، سال 11. شماره 43، تابستان 1394.
-      انتظاری، یعقوب و محمدجواد صالحی. 1393. کارآفرینی در صنعت دانش ایران. نشریه نامه آموزش عالی، سال هفتم، شماره 25، بهار 1393، صص 11-37
-      انتظاری، یعقوب. 1384. اقتصاد نوآور: الگویی جدید برای تحلیل و سیاست‌گذاری توسعه علوم، فناوری و نوآوری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. جلد ۱۱ شماره ۱ صص ۲۱۹-۲۵۵.
-      بت شکن، محمد هاشم و جلال سیف الدینی. 1389. کسب‌وکارها و منابع تأمین مالی متناسب با آن‌ها. مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 9 و 10، آذر و دی 1389 صص 87-116.
-      چیت سازان، هستی و کامبیز طالبی و امیر محبعلی. 1396. شناسایی و اولویت‌بندی رایج‌ترین روشهای تأمین مالی خود راه‌انداز در کسب‌وکارهای نوپای حوزه IT. مجله توسعه کارآفرینی، دورة 10، شمارة 1، بهار 1396، صص 61-80.
-      خیرخواهان، جعفر و داود حاجیان پیروز. 1395. سیاست‌گذاری عمومی در اقتصاد کارآفرینانه: خلق شرایط برای رشد کسب‌وکار.
-      دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی. 1393. گزارش جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار سال 2015 میلادی بانک جهانی.
-      دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولید. 1395. تأمین مالی نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
-      دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس. 1397. بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396.
-      دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1394. الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط. سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس.
-            دموری، داریوش و مریم قدک فروشان. 1397. سیاست‌های تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران. فصلنامه راهبرد مالی، شماره 23، صص 157-175.
-      رحمانی، تیمور. 1395. طرح تحلیل وضعیت رشد بالای نقدینگی، کمبود نقدینگی و تأمین مالی بنگاه­ها در اقتصاد ایران. معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی.
-    رضا قره باغ، راضیه و پرستو محمدی. 1393. بررسی تأثیر الگوهای تأمین مالی بر عملکرد شرکت‌ها در شرایط نوسانات اقتصادی. شماره 8. صص 51-70.
-      رمضانپور نرگسی، قاسم و سمیه رمضانپور نرگسی و علی غفاری. 1394. عناصر کلیدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در ایران. نشریه توسعه کارآفرینی، شماره 30، زمستان 1394، صص 794-766.
-      شهریاری، مجید. 1395. صکوک مشارکتی ترکیبی، ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان. دو فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، سال پنجم، شماره دوم، بهار و تابستان 1395. صص 133-154.
-      فتاحی، حمیدرضا. 1395. بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 61، زمستان 1395، صص 151-173.
-      قاضی نوری، سید سروش، جهانیار بامداد صوفی و نیلوفر ردائی. 1396. چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال نهم، شماره 2، تابستان 1396.
-      کریمی، اصف و شهریار بوذرجمهری، 1393. تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، مقاله 6، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1393، صص 467-486.
-      کمیجانی، اکبر و محمود توسلی و ناهید پوررستمی. 1388. چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی (با تأکید بر مدل ویلیامسون). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 50، تابستان 1388، صص 5-29.
-      مدرسی عالم، زهره و آزاده داودی. 1393. شاخص­های دیده بان جهانی کارآفرینی و ارزیابی آن در ایران طی سال‌های 1387-1391. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. سال دوم، شماره 8، زمستان 1393، صص 125-146.
-      مردادی جواد و فاطمه باقری. 1393. تأمین مالی رشد شرکت از منابع داخلی با در نظرگرفتن چرخة عمر شرکت (شواهدی از تئوری ترتیب هرمی). فصلنامه راهبرد مالی، شماره 5، صص 21-37.
-      معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1395. گزارش پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران.
-      معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 1393. طراحی شیوه‌های مختلف تأمین مالی مردم نهاد کارآفرینی.
-      معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.1393. مقدمه‌ای بر تأمین مالی جمعی. دفتر توسعه کارآفرینی.
-      ناظمی، فاطمه و مجید صفاری نیا. 1394. بررسی ارتباط سبک‌های تصمیم‌گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی. فصلنامه علمی و پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. مقاله 4، دوره 4، شماره 4، بهار 1394، صص 89-117.
-      وزارت کار و تأمین اجتماعی. 1393. ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده بان جهانی.
-      Afsharpour, Mohsen & Sajjad Asakereh & Saeed Zarandi. 2013. The Role of Collective Investments in Providing Capital to Newly-Employed Entrepreneurs. Quarterly Journal of Technology Development, 2013. No. 43, Summer 2013. (in Persian)
-      Aghajani, Hasan Ali & et. al. 2013. Explaining the Financing Methods of Entrepreneurial Projects Case Study of Mazandaran Provincial Cooperatives. Quarterly Journal of Technology Growth, Parks and Growth Review, Year 9, No. 36, Autumn 2013(in Persian)
-      Ahmadi, Ali Akbar and Mohammad Esmaeel Rostaminia and Alireza Gheibi. 1395. The effect of financial development on income distribution in selected developing countries and developed countries by GMM generalized torque approach. Quarterly Journal of Financial Economics, No. 36, Autumn 1395, pp.15-32(in Persian)
-      Alvarez, Sharon A. & Jay B. Barney. (2007). Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action. Strategic Entrepreneurial Journal, Volume1, Issue1-2, November 2007, pp. 11-26.
-      Alvarez, Sharon A. 2010. Two theories of Entrepreneurship: Alternative assumptions and the study of entrepreneurship action. Foundations and Trends in Entrepreneurship Vol. 1, No. 3
-      Baker, T. & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative science quarterly, 50(3), pp.329-366.
-            Baumol, William J. 1990. Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 1, pp. 893-921
-      Bellavitis, Cristiano, Igor Filatotchev, Dzidziso Samuel Kamuriwo & Tom Vanacker. (2017). Entrepreneurial finance: new frontiers of research and practice, Venture Capital, 19:1-2, pp.1-16.
-      Berglof, Erik. 1994. A Control Theory of Venture Capital Finance. Journal of Law, Economics, & Organization, Vol. 10, No. 2 (Oct. 1994), pp. 247-267. Oxford University Press
-      Block, Joern H. and Douglas J. Cumming and Silvio Vismara. 2017. International perspectives on venture capital and bank finance for entrepreneurial firms. Associazione Amici di Economia e Politica Industriale 2017. DOI 10.1007/s40812-017-0069-6
-      BotShekan, Mohammad Hashem and Jalal Saifuddini. 2010. Businesses and sources of financing corresponding to them. Monthly Journal of Economic Issues and Policies, No’s 9 and 10, December & January 2010 pp. 87-116 (in Persian)
-      Brown, J. R. Fazzari, S. M. & Petersen, B. C. (2009). Financing innovation and growth: Cash flow, external equity, and the 1990s R&D boom. The Journal of Finance, 64(1), pp.151-185.
-      Chitsazan, Hasti & Kambiz Talebi & Amir Mohebali. 1396. Identify and prioritize the most commonly used self-financing methods in the emerging IT businesses. Entrepreneurship Development Magazine, Volume 10, Number 1, Spring 1396, pp. 61-80 (in Persian)
-      Christine Mitter, Sascha Kraus, 2011. Entrepreneurial finance – issues and evidence, revisited. Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 14, Nos. 2/3, 2011
-      Cole, Rebel Allen & Tatyana Sokolyk. 2017. Debt financing, survival, and growth of start-up firms. Journal of Corporate Finance. Nov 2017
-      Cristiano Bellavitis, Igor Filatotchev, Dzidziso Samuel Kamuriwo & Tom Vanacker. 2017. Entrepreneurial finance: new frontiers of research and practice, Venture Capital, 19:1-2, pp.1-16,
-            Deloof, Marc & Maurizio la rocca & Tom Vanacker. 2018. Local Banking Development and the Use of Debt Financing by New Firms. September 2018.Entrepreneurship Theory and Practice. DOI: 10.1177/1042258718783486
-      Deloof, Marc & Tom Vanacker. 2018. The recent financial crisis, start-up financing, and survival. May 2018. Journal of Business Finance & Accounting 45(1). DOI: 10.1111/jbfa.12319
-      Demoory, Dariush & Maryam Ghadakforoushan. 1397. Financing policies and investment efficiency in companies admitted to Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Strategy, No. 23, pp. 157-175 (in Persian)
-      Denis, D. J.2004. “Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence”. Journal of corporate finance, 10(2), pp.301-326.
-      Deputy Director for Development of Employment and Entrepreneurship of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. 1393. Designing different financing techniques for the entrepreneurship entity, (in Persian)
-      Deputy Director for Development of Employment and Entrepreneurship of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. 1395. Report on Monitoring and Improving the Entrepreneurship System of Iran, (in Persian)
-      Deputy for the Development of Employment and Entrepreneurship of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. An Introduction to crowd funding. Entrepreneurship development Office, (in Persian)
-      Economic Studies Dept. of Economic Research Center of the Majlis. 1397. An overview of the important changes in the labor market of Iran during the fall period of 1393 to the winter of 1396. (in Persian)
-      Economic Studies Dept. of Economic Research Research Center of the Majlis. 1397. The pattern of financing small and medium enterprises. Iran Parliament Research center. (in Persian)
-      Entezari, Jacob and Mohammad Javad Salehi. 1393. Entrepreneurship in Iranian Knowledge based Industry. Journal of Higher Education, Seventh year, No. 25, spring 2014, pp. 11-37 (in Persian)
-      Entezari, Jacob. 2005 Innovative Economics: A New Model for Policy Analysis and Development for Science, Technology and Innovation. Quarterly journal of research and planning in higher education. Volume 11, Number 1, pp. 219-255(in Persian)
-            Eric Nasica. Financing economic activity: Schumpeter vs Keynes. The Contribution of Joseph Schumpeter to Economics, Routledge, pp.241-256, 2002.
-      Fama, Eugene, F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. Journal of finance, 25(2), pp.383-417.
-            Fatahi, Hamid Reza. 1395. Examining the Role of Government Policies in Exploiting Entrepreneurial Opportunities. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, Vol. 4, No. 61, Winter 1395, pp. 151-173, (in Persian)
-      G.B. Halt Jr. et al. 2017. Intellectual property and financing strategies for technology startups, Springer international publishing AG 2017. DOI 10.1007/978-3-319-49217-9_2
-      Global Entrepreneurship Research Association. 2018. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Report, 2017/2018
-      Gompers, P. and Sahlman, W. (2003) Entrepreneurial Finance. A Casebook, International ed. Wiley Text Books.
-      Groh, Alexander and et al. 2018. The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2018 Report. Lese Business School, University of Navarra.
-      Groh, Alexander Peter & Heinrich von Liechtenstein. 2009. The First Step of the capital flow from institutions to entrepreneurs: the criteria sorting venture capital funds. IESE Business School– University of Navarra
-      Groh, Alexander Peter & Heinrich von Liechtenstein. 2009. The First Step of the capital flow from institutions to entrepreneurs: the criteria sorting venture capital funds. IESE Business School– University of Navarra
-      Halt, G.B. Jr. et al. Intellectual Property and Financing Strategies for Technology Startups
-            Hanssens, Jurgen & Marc Deloof & Tom Vanacker. 2016. The Evolution of Debt Policies: New Evidence from Business Startups. Journal of Banking & Finance 65. February 2016. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2016.01.008
-      Karimi, Asef and Shahriar Bouzar jomhery. 1393. Analyzing the mechanisms for financing small and medium enterprises. Journal of Entrepreneurship Development, Article 6, Volume 7, Number 3 - Successive No. 25, Autumn 2014, pp. 467-486, (in Persian)
-      Kerr, Willian & Ramana Nanda. 2014. Financing Innovation. Harvard Business School. Working paper. 15-034. November 2014
-      Kheirkhahan, Jaffar & Davood Hajian Pirouz. 1395. General policy in an entrepreneurial economy: Creating conditions for business growth (in Persian)
-      King. Robert G. & Ross Levine. 1993. Finance, Entrepreneurship, and Growth; Theory and Evidence. Journal of Monetary Economics 32, (1993) pp.513-542, North-Holland
-      Komeijani, Akbar and Mahmoud Tavasoli and Nahid Pourrostami. 2009. Theoretical framework explaining factors affecting financial development (with emphasis on Williamson's model). Quarterly Journal of Economic Research and Policy, Year 17, No. 50, Summer 2009, pp. 5-29. (in Persian)
-      Leach, J. Chris & Ronald W. Melicher: 2011. Entrepreneurial Finance. 4 edition.January 2011. ISBN 9780538478151
-      Lerner, Josh. 1994. Venture capitalists and the decision to go public. Journal of Financial Economics, 1994, vol. 35, issue 3, pp.293-316
-      Levine, R. (2005). Finance and growth: theory and evidence. Handbook of economic growth, 1, pp.865-934.
-      Liu, Zilong. (2016). Two Essays on Entrepreneurial Finance. Doctoral dissertation, Kent State University Graduate School of Management.
-      Liu, Zilong. 2016. Two Essays on Entrepreneurial Finance. Doctoral dissertation, Kent State University Graduate School of Management
-      Mansfield, E. Schwartz, M. & Wagner, S. (1981). Imitation costs and patents: an empirical study. The Economic Journal, 91(364), pp.907-918.
-      Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. 1393. Evaluation of entrepreneurship indices in Iran based on Global entrepreneurship Monitoring, (in Persian)
-      Mitter, Christine & Sascha Kraus. 2011. Entrepreneurial finance – issues and evidence, revisited. Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 14, Nos. 2/3, 2011
-      Modaresi, Alam, Zohreh and Azadeh Davoudi. 1393. Global Entrepreneurship monitoring indexes and its Evaluation in Iran during the years 1387-1391. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies. Second year, No. 8, Winter 2014, pp. 125-146, (in Persian)
-      Moradi Javad and Fatemeh Bagheri. 1393. Financing growth of the company from domestic resources, considering the company's life cycle (evidence of pyramidal order theory). Quarterly journal of Financial Strategy, No. 5, pp. 21-37, (in Persian)
-      Nazemi, Fatemeh and Majid Saffarinia. 1394. The relationship between decision-making styles and risk perceptions with entrepreneurial behavior among cultural managers. Journal of Research and Innovation in personality and innovation. Article 4, Volume 4, Issue 4, Spring 1394, pp. 89-117, (in Persian)
-      Nelson, R. R. 1959. The simple economics of basic scientific research. Journal of political economy, 67(3), pp.297-306.
-      New Technologies Development Fund. 1391. Innovation Financing Report, (in Persian)
-      OECD 2015. New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in 2015 Istanbul.
-            OECD 2018. Financing SMEs and Entrepreneurs 2018. an OECD scoreboard.
-      OECD. 2013. Alternative Financing Instruments for SMEs and entrepreneurs: The case of Mezzanine Finance, OECD, Paris, CFE/SME(2012)9/FINAL
-      Office of Communications and New Technologies Studies, Deputy Head of Research and Production Affairs. 1395. Financing of Innovative and Venture Capital Investment in Iran. Iran Parliament Research center. (in Persian)
-      Office of Monitoring and Improving the Business Environment, Ministry of Economic Affairs and Finance. 1393. Iran status in doing business report 2015 World Bank(in Persian)
-      Qazi Nouri, Seyed Soroush, Jahanyar Bamdad soufi and Niloofar Radaei. 1396. The Framework for Choosing Financing Tools Based on Clustering of Knowledge Based Companies. Journal of Science and Technology Policy, Year 9, No. 2, Summer 2012, (in Persian)
-      Rahmani, Teimur. 1395. Analysis of the Situation of the Growth of Liquidity, Lack of Liquidity and Financing of Enterprises in the Iranian Economy. Deputy Economic Affairs Department of Economics and Finance. (in Persian)
-      Ramezanpour Nargesi, Qasem and Somayeh Ramezanpour Nargesi and Ali Ghaffari. 1394. Key elements affecting the development of technological entrepreneurship in knowledge based companies based in science and technology parks in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, No. 30, Winter 1394, pp. 794-766, (in Persian)
-      Reza Garabagh, Razieh and Parasto Mohammadi. 1393. Investigating the Effect of Financing Models on Corporate Performance in Economic Conditions. No. 8. pp. 51-70(in Persian)
-      Sapienza, H. and A. K. Gupta. (2004). Impact of Agency risks and task uncertainty on venture capitalist-CEO interaction. Academy of Management Journal, 37(6), pp.1618-1632
-      Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.
-      Shahriari, Majid. 1395. Mixed Participative Sukuk, Islamic Financing Instrument for knowledge based projects. Journal of Islamic Finance Research, Fifth Year, No. 2, Spring and Summer, 1395. pp. 133-154, (in Persian)
-      Shane, Scott and. 2003.A General Theory of Entrepreneurship,the Individual-Opportunity Nexus. Edward Elgar publishing limited. UK.
-      Simpeh, Kwabena Nkansah. 2011. Entrepreneurship theories and Empirical research: A Summary Review of the Literature. European Journal of Business and Management, Vol. 3, No.6, 2011
-      Swedberg, Richard. 2007. Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship. Conference on Marshall, Schumpeter and Social Science, Hitotsubashi University, March 17-18, 2007
-      Winborg, J. & Landström, H. (2001). Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business managers' resource acquisition behaviors. Journal of business venturing, 16(3), pp.235-254.
Yazdipour, Rassoul. 2009. Decision Making in Entrepreneurial Finance: A Behavioral Perspective. The Journal of Entrepreneurial Finance, Volume 13, Issue 2 Fall 2009 (Issue 1/2)