دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1399، صفحه 1-278 

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی: چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی در ایران

صفحه 1-20

10.22051/jfm.2019.23096.1958

سعید شیرکوند؛ عزت اله عباسیان؛ وحید محمودی؛ محمدمسعود غلامپورفرد