مقاله پژوهشی: بررسی ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای در صنایع بافناوری پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

یکی از تصمیمات چالش‌برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه­های سرمایه­گذاری است. بودجه­بندی سرمایه­ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت­های مختلف سرمایه­گذاری استفاده می­کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می­رود تصمیم­گیری­های مرتبط با بودجه­بندی سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده‌های ترکیبی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه­ها بدین‌صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای به‌استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به‌طورکلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای تأثیر داشته که این نتایج می‌تواند در حوزه حسابداری مدیریت موردتوجه مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Research and Development Expenditures and Capital Budgeting Methods in Advanced Technology Industries

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Vatanparast 1
  • Mostafa Maleki 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 PhD Student, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the main challenging decisions which business unit managers always face is how to choose investment projects. Capital budgeting is a process which  evaluates and selects the various investment opportunities by the manager. In addition, research and development spending is expected to be a factor  influencing decisions related to the budgeting of capital. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between R&D expenditures and capital budgeting methods, including net present value, payback period, return on investment and capital cost. For this purpose, 97 companies were surveyed in Tehran Stock Exchange between 1391 and 1395.
The results showed that  research and development expenditures were significantly associated with capital budgeting methods, with the exception of capital cost. In general, the results indicate that research and development expenditures have affected the capital budgeting methods, which could be considered by managers in the field of management accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D Expenditure
  • Net Present Value
  • Investment Payback Period
  • Return on Investment
  • Capital Costs
 
-      Ang, H.N. Church, K. Feng, M. (2008). Accounting Convergence of Intangibles:Value Relevance of R&D Accounting Treatment. AAA.
-      Beisland, A. L. Hamberg, M. (2013). “Earnings sustainability, economic conditions and the value relevance of accounting information”, Scandinavian Journal of Management, 29, 314-324.
-      Berry M. (1998). “Strategic Planning in Small High-Tech Companies”, Long Range Planning, 31: 455–466.
-      Cassar, G. (2004). “Financing of business start-ups”, Journal of Business Venturing, Vol. 19, pp. 261-83.
-      Chen, J.P. C. Chen, S. & Su, X. (2001). “Is Accounting Information Value-Relevant in the Emerging Chinese Stock Market?”, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 10, 1-22.
-      Davila A, Foster G & Gupta M. (2003). “Venture capital financing and the growth of start-up firms”, Journal of Business Venturing, 18(6): 689–708.
-      Graham, J.R. Harvey, C.R.(2001). “The theory and practice of corporate finance: evidence from the field”, J. Finance. Econ. 60 (2–3), 187–243.
-      Granlund M & Taipaleenmäki J. (2005). “Management Control and Controllership in New Economy Firms – A Life-cycle Perspective”, Management Accounting Research, 16(1): 21–57.
-      Hsu, C. H. Lai, S. C. & Li, H. C. (2016), “Institutional Ownership and Information Transparency: Role of Technology Intensities and Industries”, Asia Pacific Management Review,Vol. 21, PP. 26-37.
-      Laitinen EK. (2001). “Management accounting change in small technology companies: towardsa mathematical model of the technology firm”, Management Accounting Research, 12: 507–541.
-      Markarian, G. Pozza, L. Prencipe, A. (2008). Capitalization of R&D costs and Earnings management: Evidence from Italian listed companies. The International Journal of Accounting, 43(3), 246-267.
-      Moores K & Yuen S. (2001). “Management accounting systems and organizational configuration: a life-cycle perspective”, Accounting, Organizations and Society, 26: 351–389.
-      Oswald, D.R. Zarowin, P. (2007a). Capitalization of R&D and the in formativeness of stock prices. The European Accounting Review, 16(4), 703–726.
-      Silvola, Hanna. (2006). “Low-intensity R&D and Capital Budgeting Decisions in IT Firms”, Advances in Management Accounting, 15: 21–49.
-      Stanley, M.T. Block, S.B.(1984). “A survey of multinational capital budgeting”, Finance Rev, 19 (1), 36–54.
-      Thi, T.D. Kang, H. Schultze, W. (2009). Discretionary capitalization of R&D—the tradeoff between earnings management and signaling. Conference Paper, AAA2009 midyear international accounting section (IAS) meeting paper.