بررسی تاثیر توانایی مدیریتی مدیر عامل در ابهام شرکتی و ارزش نهایی وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

چکیده

‌تدوین‌کنندگان قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بازارهای سرمایه ‌‌در ‌سال‌های گذشته سعی کرده‌اند با ارتقای سطح شفافیت‌های اطلاعاتی و ایجاد تقارن اطلاعاتی بیشتر بین شرکت‌ها با سهامداران، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار را افزایش دهند. لذا، ‌تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ‌1392 تا 1396 و بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر توانایی مدیریتی مدیر‌عامل بر ابهام شرکتی و ارزش نهایی وجه نقد ‌پرداخته است. با این توضیح که برای سنجش توانایی مدیریتی از مدل دیمرجیان و همکاران (2012)، برای سنجش ارزش نهایی وجه نقد از مدل فالکندر و وانگ (2006) و برای سنجش ابهام شرکتی ‌از مدل ائویگار (2018) استفاده شده است. یافته‌ها ‌نشان داد ‌توانایی مدیریتی بر ارزش نهایی وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، ‌توانایی مدیریتی بر حجم معاملات و به موقع بودن سود به‌عنوان دو معیار ابهام شرکتی ‌تأثیر مثبت و معنادار و ‌بر تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به‌عنوان دیگر مؤلفه‌ ‌ابهام شرکتی تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of CEO Managerial Ability on Marginal Value of Cash and Corporate Opacity of Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamid Bodaghi 1
  • Hasan Valiyan 2
  • Seyedeh Fatemeh Mortazaviyan 3
  • Mehdi Vaseyee charmahali 1
1 PhD student of Binalood Higher Education Institute, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Management and Accounting, Islamic Azad University, Gorgan Branch
3 Master student of Binalood Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The efforts of the developers of the laws and regulations of capital markets over the past years have also been aimed at raising the level of information transparency to help companies in this field be successful in terms of both the technical and managerial dimensions and the ability to meet the expectations of shareholders and investors. The purpose of this research is to investigate the effect of CEO Managerial Ability on Marginal Value of Cash and Corporate Opacity of Companies Listed on Tehran Stock Exchange. The research period is 2013 to 2017, and 123 firms were tested using a multivariate regression model. In this research, for measuring the Managerial ability we used Demerjian et al (2012), to measure the final value of cash the Marginal Value of Cash model of Faulkender and Wang (2006) was used, and the Uygur (2018) model was used to measure Corporate Opacity. Findings show that firms with higher managerial ability in comparison to those with lower managerial ability have a positively more effect on the marginal value of cash. Also, companies with higher managerial ability have a negative and significant relationship with bid-ask spread, as another component of Corporate Opacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Managerial Ability
  • Marginal Value of Cash
  • Corporate Opacity
حسنی القار، مسعود و سدیدی، مهدی. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(24)، 94-‌79.
خدادادی، ولی.، نیکار، جواد و ویسی، سجاد. (1395). تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، ‌13(52)، 74-53‌.
سپاسی، سحر و کاظم‌پور، مرتضی. (1395). عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 5(1)، 24-7.
مرادی، مهدی.، جباری نوقابی، مهدی و بیات، نعیمه. (1396). رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(33)، 105-81.
‌نمازی، محمود و غفاری، محمدجواد. (1394). بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبت‌های مالی به‌عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها). حسابداری مالی، 7(26)، 29-1.
Abor, J. & Bokpin, G. A. (2010). Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout policy: Evidence from emerging markets. Studies in Economics and Finance, Emerald Group Publishing, 27(3), 180-194.
Anderson, R. C., Duru, A. & Reeb, D. M. (2009). Founders, heirs, and corporate opacity in the United States. Journal of Financial Economics, 92(2), 205–222.
Baik, B., Farber, D. & Lee, S. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 28(5), 1645–1668.
Banker, R. D., Darrough, M. N., Huang, R., & Plehn-Dujowich, J. M. (2013). The relation between CEO compensation and past performance. Accounting Review, 88(1), 1–30.
Bebchuk, L., Cohen, A. & Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance? The Review of Financial Studies, 22(2), 783–827
Bertrand, M. & Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1169–1208.
Bushman, R., Chen, Q., Engel, E. & Smith, A. (2004). Financial accounting information, organizational complexity and corporate governance systems. Journal of Accounting and Economics, 37(2), 167–201.
Carter, M. E., Franco, F. & Tuna, I. (2010). Premium pay for executive talent: An empirical analysis. Working paper. Boston College.
Chang, Y. Y., Dasgupta, S. & Hilary, G. (2010). CEO ability, pay, and firm performance. Management Science, 56(10), 1633–1652.
Coles, J. L., Daniel, N. D. & Naveen, L. (2014). Co-opted boards. Review of Financial Studies, 27(6), 1751–1796.
Demerjian, P., Lev, B. & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229–1248.
Demerjian, P., Lev, B., Lewis, M. F. & McVay, S. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, 88(2), 463–498.
Diamond, D. W. & Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. Journal of Finance, 46(4), 1325–1359.
Easley, D. & O'Hara, M. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59(4), 1553–1583.
Faccio, M., Lang, L. H. P. & Young, L. (2001). Dividends and expropriation. American Economic Review, 91(1), 54–78.
‌Faulkender, M. & Wang, R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash. The Journal of Finance, 61(4), 1957–1990.
Fazzari, S. M., Hubbard, R. G. & Petersen, B. C. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 19(1), 141–206.
Francis, J., Huang, A., Rajgopal, S. & Zang, A. Y. (2008). CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25(1), 109–147.
Fudenberg, D. & Tirole, J. (1986). A “signal-jamming” theory of predation. RAND Journal of Economics, 17(3), 366–376.
‌Gan, H. & Park, M. S. (2016). Are more able CEOs getting more compensated? Evidence from the pay-for-performance sensitivity of equity-based incentives. Advances in Accounting, 34(C), 64–76.
Gan, H. & Park, M. S. (2017). CEO managerial ability and the marginal value of cash. Advances in Accounting, 38(C), 126–135.
Goodman, T. H., Neamtiu, M., Shroff, N. & White, H. D. (2013). Management forecast quality and capital investment decisions. The Accounting Review, 89(1), 331–365.
‌Harford, J., Mansi, S. A. & Maxwell, W. F. (2008). Corporate governance and firm cash holdings in the US. Journal of Financial Economics, 87(3), 535–555.
Harris, M. & Holmstrom, B. (1982). A theory of wage dynamics. Review of Economic Studies, 49(3), 315–333.
Hasani Alghar, M. & Sadidi, M. (2017). The impact of managerial ability on audit fees in listed companies in Tehran stock exchange. Accounting Knowledge and Management Auditing, 6(24), 79-94. (In Persian)
Healy, P. M. & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), 405–440.
Holmstrom, B. (1999). Managerial incentive problems: A dynamic perspective. Review of Economic Studies, 66(1), 169–182.
Huang, Y., Elkinawy, S. & Jain, P. (2013). Investor protection and cash holdings: Evidence from US cross-listing. Journal of Banking & Finance, 37(3), 937–951.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323–329.
Keynes, J. (1936). The general theory of employment. in: interest and money. Harcourt Brace, London.
Khodadadi, V., Nikkar, J. & Veisi, S. (2017). Corporate life cycle and cost of equity capita document. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(52), 61-82. (In Persian)
Krishnan, G. V. & Wang, C. (2015). The relation between managerial ability and audit fees and going concern opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(3), 139–160.
Lang, M. H. & Lundholm, R. J. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. Accounting Review, 71(4), 467–492.
Lee, E. & Powell, R. (2011). Excess cash holdings and shareholder value. Accounting and Finance, 51(2), 549–574.
Leuz, C. & Verrecchia, R. E. (2000). The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38(3), 91–124.
Leuz, C. Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69(3), 505–527.
Liu, Y. & Mauer, D. C. (2011). Corporate cash holdings and CEO compensation incentives. Journal of Financial Economics, 102(1), 183–198.
Milbourn, T. T. (2003). CEO reputation and stock-based compensation. Journal of Financial Economics, 68(2), 233–262.
Moradi, M., Jabbari Nooghabi, M. & Bayat, N. (1396). The relationship between a stable liquidity surplus and the final value of cash. Financial Accounting and Auditing Research, 9(33), 105-81. (In Persian)
Myers, S. & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–221.
Namazi, M, & Gaffari M. J. (2015). The miportance and role of managerial ability information and financial ratios as a criterion for the optimal Stock portfolio selection in Tehran stock exchange (Via Data Envelope Analysis). Quarterly Financial Ajournal, 7(26), 1-30. (In Persian)
Narayanan, M. P. (1985). Managerial incentives for short-term results. Journal of Finance, 40(5), 1469–1484.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R. & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash Holdings. Journal of Financial Economics, 52(1), 3–46.
Pinkowitz, L. F. & Williamson, R. (2004). What is a dollar worth? The market value of cash holdings. Georgetown University (Working Paper).
Rajgopal, S., Shevlin, T. & Zamora, V. (2006). CEOs' outside employment opportunities and the lack of relative performance evaluation in compensation contracts. Journal of Finance, 61(4), 1813–1844.
Rego, S. O. & Wilson, R. J. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research, Forthcoming, 50(3), 775-810
Sepasi, S. & Kazempour, M. (2016). Forecast factors affecting the agency cost and quality of information disclosure. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 5(1), 7-24. (In Persian)
Stein, J. C. (1989). Efficient capital markets, inefficient firms: A model of myopic corporate behavior. Quarterly Journal of Economics, 104(4), 655–669.
Trueman, B. (1986). Why do managers voluntarily release earnings forecasts? Journal of Accounting and Economics, 8(1), 53–71.
Uygur, O. (2018). CEO ability and corporate opacity. Global Finance Journal, 35(C), 72-81.