بررسی تاثیر توانایی مدیریتی مدیر عامل در ابهام شرکتی و ارزش نهایی وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

10.22051/jfm.2019.21610.1752

چکیده

تلاش تدوین‌کنندگان قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بازارهای سرمایه در طی سال‌های گذشته تواما با هدف ارتقای سطح شفافیت‌های اطلاعاتی به منظور ایجاد تقارن بیشتر بین شرکت‌ها با سهامداران بوده است تا از این طریق بتوانند، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد کنند تا سرمایه‌های خود را وارد بازار بورس نمایند. بر این اساس، هدف این تحقیق، بررسی تاثیر توانایی مدیریتی مدیر‌عامل بر ابهام شرکتی و ارزش نهایی وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره‌ی زمانی پژوهش 1392 تا 1396 می‌باشد و تعداد 123 شرکت با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرارگرفت. در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریتی از مدل دیمرجیان و همکاران (2012) و برای سنجش ارزش نهایی وجه نقد از مدل فالکندر و وانگ (2006) و برای سنجش ابهام شرکتی نیز از مدل ائویگار (2018) استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شرکت‌های دارایی توانایی مدیریتی بالاتری نسبت به شرکت‌های دارای توانایی مدیریتی پایین‌تر دارای تاثیر بیشتر و مثبتی بر ارزش نهایی وجه نقد داشت. همچنین مشخص گردید، شرکت‌های دارای توانایی مدیریتی بالاتر با حجم معاملات و به موقع بودن سود که دو معیار ابهام شرکتی می‌باشند، تاثیر مثبت دارند اما با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان مولفه‌ی دیگر ابهام شرکتی تاثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of CEO Managerial Ability on Marginal Value of Cash and Corporate Opacity of Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamid Bodaghi 1
  • Hasan Valiyan 2
  • Seyedeh Fatemeh Mortazaviyan 3
  • Mehdi Vaseyee charmahali 1
1 PhD student of Binalood Higher Education Institute, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Management and Accounting, Islamic Azad University, Gorgan Branch
3 Master student of Binalood Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The efforts of the developers of the laws and regulations of capital markets over the past years have also been aimed at raising the level of information transparency to help companies in this field be successful in terms of both the technical and managerial dimensions and the ability to meet the expectations of shareholders and investors. The purpose of this research is to investigate the effect of CEO Managerial Ability on Marginal Value of Cash and Corporate Opacity of Companies Listed on Tehran Stock Exchange. The research period is 2013 to 2017, and 123 firms were tested using a multivariate regression model. In this research, for measuring the Managerial ability we used Demerjian et al (2012), to measure the final value of cash the Marginal Value of Cash model of Faulkender and Wang (2006) was used, and the Uygur (2018) model was used to measure Corporate Opacity. Findings show that firms with higher managerial ability in comparison to those with lower managerial ability have a positively more effect on the marginal value of cash. Also, companies with higher managerial ability have a negative and significant relationship with bid-ask spread, as another component of Corporate Opacity

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Managerial Ability
  • Marginal Value of Cash
  • Corporate Opacity