دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1400، صفحه 1-245 
تحلیل وضعیت ثبات مالی صنعت بیمه ایران

صفحه 107-130

10.22051/jfm.2021.36817.2572

عبدالرضا عیسوند حیدری؛ میرحسین موسوی؛ صالح قویدل دوستکوئی؛ اسماعیل صفرزاده