بررسی تاثیر حساسیت جریانهای نقدی سرمایه گذاری بر اشتیاق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، مینودشت، ایران

2 گروه حسابداری . دانشکده علوم انسانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان .گرگان . ایران

3 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی ارتباط بین حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری با کنترل محدودیت مالی می باشد،که محدودیت مالی با استفاده از دو شاخص WW و SA اندازه گیری می شود ، این مقاله با توسعه مدل دنگ و همکاران در سال 2017 و با استفاده از مفهوم محدودیت ملایم بودجه به بررسی ارتباط حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری پرداخته است . این تحقیق اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی10 ساله از سال 1386تا 1395 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری در طبقات مختلف شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی ارتباط مثبت معنی داری با اشتیاق سرمایه گذاری دارد، بنابراین تحقیق حاضر حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری را به عنوان معیار مناسبی برای اندازه گیری اشتیاق سرمایه گذاری معرفی می کند، این نتیجه می تواند مورد توجه سیاست گذاران حوزه مسائل سرمایه گذاری قرار بگیرد
طبقه بندی موضوعی: C12, C33, D40, G11, G17,G31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of sensitivity of cash flows of investment thirst on companies listed in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Rahebeh Boroumand 1
  • Mansour Garkaz 2
  • Parviz Saeedi 3
  • Alireza Matoufi 4
1 Accounting Department, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Accounting Department, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Accounting Department, Ali Abad-Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad-katoul, Iran
4 Management Department, Gorgan Branch, Islamic Azad University of Gorgan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the relationship between the sensitivity of investment cash flows with investment thirst by controlling financial constraints, which the financial constraint using WW and SA indicators. This paper, by developing the Deng et al. Model in 2017, with the use of the concept of soft budget constraint has examined the relationship between the sensitivity of cash flow to investment and investment thirst. This research examines the financial information of 107 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2006 to 2016. The results of the research indicate that the sensitivity of investment inflow flow in different classes of companies with financial constraints and without financial constraints has a significant positive relationship with investment thirst. Therefore, the present study considers the sensitivity of investment cash flow as a suitable measure for measuring Investment thirst. This result could be of interest to policy makers in the field of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment thirst
  • Soft budget constraint
  • Overinvestment
  • Investment cash flow sensitivity
  • Financial Constraintss
-      ابراهیمی نژاد، مهدی (1383). اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه. چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
-      ﺗﻬﺮاﻧﻲ، رﺿﺎ و ﺣﺼﺎرزاده، رﺿﺎ (1388). تاثیر جریان‌های ﻧﻘﺪی آزاد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ در تأمین ﻣــﺎﻟﻲ ﺑــﺮ ﺑــﻴﺶ سرمایه‌گذاری و ﻛــﻢ سرمایه‌گذاری. فصلنامه تحقیقات ﺣــﺴﺎﺑﺪاری، پاییز 1388، صص50 -67.
-      حسینی، سید مجتبی، مقدم، عبدالکریم، رئیسی، زهره و احمدی، غلام‌رضا (1396). فرصت‌های رشد، پایداری سود و ارزش‌گذاری جریان‌های نقد آزاد. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره 18، صص 74-45.
-      شریفی، محمدجواد (1392). بررسی حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی عملیاتی با در نظر گرفتن اثر کنترل دولت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
-      عباسیان، عزت اله و فردوسی، مهدی و محمودی، وحید (1391). آزمون اثرات جایگزینی و مکملی مخارج دولت در بخش ساختمان از منظر تأمین مالی فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دوازدهم ، شماره 36، صص157-135.
-      فخاری، حسین، اسدزاده، احمد (1396). اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره 19، صص 23-1.
-      مدرس، احمد و حصارزاده، رضا (1387). کیفیت گزارش گری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، 1(2): 116-85.
-      مشکی میاوقی، مهدی و صنایعی، مهیار (1395). بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال چهارم، شماره 13، صص 120-103.
-      رهنمای‌رودپشتی، ‌فریدون‌ و ‌دیگران (1384). تأثیر‌ متغیرهای‌ کلان ‌اقتصادی ‌بر ‌بازده‌ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ در ‌بورس ‌اوراق‌ بهادار‌ تهران.‌ پژوهش‌نامه‌ اقتصادی،‌ شماره‌‌ 17، صص 36-209.
-      Abbasian, E. Ferdowsi, M. & Mahmoodi, V. (2012).A Study of Crowding-out and Crowding-in Effects of Government Expenditures on Construction Sector from Financing Perspective.Journal of Economic Research and Policies, 20 (36), pp. 157-135, (In Persian)
-      Allayannis, G. and A. Mozumdar, 2004, The impact of negative cash flow and influential observations on investment–cash flow sensitivity estimates, Journal of Banking and Finance 28, pp.901–930.
-      Agca, S. and A. Mozumdar, 2008, The impact of capital market imperfections on investment-cash flow sensitivity, Journal of Banking and Finance 32, pp.207–216.
-      Almeida, H. and Campello, M. and Weisbach, M.S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance. 59, pp.1777–1804.
-      Biddle, G. C. Hilary, G. and Rodrig, S. Verdi. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2/3), pp. 112-131.
-      Biddle, G. and Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81, pp.963-982
-      Brown, J. R. and B. C. Petersen, 2009, Why has the investment-cash flow sensitivity declined so sharply? Rising R&D and equity market developments, Journal of Banking and Finance 33, pp.971–984.
-      Chen, H. and S. Chen, 2012, Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: evidence from the time series, Journal of Financial Economics 103, pp.393–410.
-      Chow, C.K.W. Fung, M.K.Y. (2000). "Small businesses and liquidity constraints in financing business investment: evidence from Shanghai's manufacturing sector". J. Bus. Ventur. (15). pp.363–383.
-      Cleary, S. (1999)." The relationship between firm investment and financial status". Journal of Finance, 54 (2). pp.673-692.
-      Cleary, S. Povel, P. Raith, M. (2007). "The U-shaped investment curve: theory and evidence". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42 (1). pp.1-40.
-      Deng,k.Z.Ding, Y.Zhu, Q.Zhou(2017)," Investment–cash flow sensitivity measures investment thirst, but not financial constraint", Accounting and Finance Journal
-      Ebrahimi Nejad, M. (2004). Principles of Budget Preparation and Control, First Published, Shahid Bahonar University Press, Kerman. (In Persian)
-      Fakhari, H. Asadzadeh, A (2018) “The Effect of Leverage and Free Cash Flow on the Cash Holding."Journal of Financial Management Strategy, vol 5, No. 19, pp. 23-1. (In Persian)
-      Fazzari, S.M. Hubbard, R.G. Petersen, B.C. (1988). "Financing constraints and corporate investment". Brookings Papers on Economic Activity, (1). pp.141-195.
-      Guariglia, A. Yang, J, (2012), ”A Balancing Act: Managing Financial Constraints and Agency Costs to Minimize Investment Inefficiency in The Chinese Market“, Paper in www.SSRN.com
-      Hadlock, C. and J. Pierce, 2010, New evidence on measuring financial constraints: moving beyond the KZ index, Review of Financial Studies 23, pp.1909–1940.
-      Hoseini, S. M. Moghadam, A. Raiessi, Z & Ahmadi, G (2017) "Growth Opportunities, Earning Permanence and the Valuation of Free Cash Flow". Journal of Financial Management Strategy, vol. 5, No. 18, pp. 74-45. (In Persian)
-      Hovakimian, A. and Hovakimian, G. (2009). Cash flow sensitivity of investment. European Financial Management, 15 (1), pp. 47–65.
-      Jensen, M. C. 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review 78, pp.323–329.
-      Kaplan, S. N. and L. Zingales, 1997, Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? Quarterly Journal of Economics 112, pp.169–215.
-      Kaplan, S. N. and L. Zingales, 2000, Investment-cash flow sensitivities are not valid measures of financing constraints, No. w7659. National bureau of economic research
-      Kornai, J. 1979, Resource-constrained versus demand-constrained systems, Econometrica: Journal of the Econometric Society 47, pp.801–819
-      Kornai, J. 1980, Economics of Shortage (North-Holland Publishing Co. Amsterdam
-      Kornai, J. 1986, The Hungarian reform process: visions, hopes, and reality, Journal of Economic Literature 24, pp.1687–1737.
-      Lee, M. I. H. M. M. H. Syed, and M. L. Xueyan, 2012, Is China over-investing and does it matter? (No. 12-277). International Monetary Fund
-      Love, I. (2003). "Financial development and financing constraints: international evidence from the structural investment model". Review of Financial Studies (16). pp.765–791.
-      Lyandres, E. (2005). Financial constraints, investment timing, and investmentcash flow sensitivity. Working paper.
-      Meshki, M. Sanayeei Masuleh, M (2016). “The Effect of Deviation from the Optimal Level of Cash Holding on the Marginal Value of Cash Holding". Journal of Financial Management Strategy, vol.4, No. 13, pp. 120-103. (In Persian)
-      Michael, Firth. Paul, H, Malatesta. Qingquan, Xin. Liping xu. (2012)." Corporate Investment, Government Control, and Financing Channels". Journal of Corporate Finance, (18). pp.433-45
-      Modares, A. Hessarzadeh, R. (2008).Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Journal of Securities Exchange, 1 (2), pp. 116-85, (In Persian)
-      Pawlina, G. and Renneboog, L. (2005). Is investment-cash flow sensitivity caused by the agency costs or asymmetric information? Evidence from the UK. Tilburg University. Discussion paper, No. 2005-23.
-      Qian, Y, and G. Roland, 1998, Federalism and the soft budget constraint, American Economic Review 88, pp.1143–1162
-      Rahnamarodposhti, F.Simbar.F. &Tootian.S (2005). Effect of macroeconomic variables on stock returns of companies accepted in Tehran Stock Exchange, Journal of Economic Research, No. 17, pp. 236-209. (In Persian)
-      Richardson, S. 2006, Overinvestment of free cash flow, Review of Accounting Studies 11, pp.159–189.
-      Sharifi, M. J. (2014). Investigation Investment-Cash flows Operating sensitivity Given the Effect of Government Control, Master`s Thesis, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, (In Persian)
-      Shin, H. H. Kim, Y, (2001). ”Agency Costs and Efficiency of Business Capital Investment: Evidence from Quarterly Capital Expenditures“, School of Management State University of New York.
-      Tehrani, R. Hesarzadeh, R. (2009). The effect of free cash flow and limitation on financing of over-investment and low investment. Journal of the Accounting Research. 3, pp. 50 -67(In Persian)
-      Vogt, S. C. 1994, The cash flow/investment relationship: evidence from U.S. manufacturing firms, Financial Management 23, pp.3–20
-      Whited, T. and G. Wu, 2006, Financial constraints risk, Review of Financial Studies 19, pp.531–559.
-      Yang, J. and Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1), pp. 159-166.
-      Zeng, H. and L. Lin, 2014, Financial constraints and financial-industrial integration empirical evidence from Chinese listed firms holding non-listed bank ownership,Quarterly Journal of Economics (in Chinese), Forthcoming.