بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

توان و اختیار بالای مدیریت می‌تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری است. به منظور اندازه‌گیری توانایی مدیریتی از مدل دمرجیان و همکاران (۲۰۱۲) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)و برای اندازه‌گیری کارایی سرمایه‌گذاری از مدل ریچاردسون (۲۰۰۶) و همچنین برای اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی از شاخص نرخ موثر مالیاتی نقدی (CETR) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته‎ شده است. نمونه مورد مطالعه متشکل از ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر خلاف انتظار با افزایش اجتناب مالیاتی، در سطح توانایی مدیریتی پائین، کارایی سرمایه‌گذاری کاهش نمی‌یابد، در حالی که در سطح توانایی مدیریتی بالا انتظار موجود مبنی بر تأثیرپذیری مثبت کارایی سرمایه‌گذاری از افزایش اجتناب مالیاتی تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Managerial Ability on Tax Avoidance and Investment Efficiency Relationship

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipour 1
  • Alireza Rahimi 2
  • Aref Forughi 2
1 Shahid Bahonar University of Kerman
2 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Higher managerial ability and authority could lead to both higher efficiency for the firm and/or opportunistic behavior by manager. We are supposed to investigate the effect the managerial ability might have on tax avoidance and investment efficiency relationship. To do so we applied Demerjian et al (2012) and Richardson (2006) models to respectively proxy for manageria ability and investment efficiency. Tax avoidance is measured using cash effective tax rate (CETR). We sampled out 152 firms listed with Tehran Stock Exchange from 2009 to 2018. Contrary to our expectation, increased tax avoidance does not lead to less investment efficiency at lower levels of managerial ability. However, Benefiting from high ability managers, firms would enjoy higher investment efficiency when tax avoidance increases.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ability
  • Tax Avoidance
  • Investment Efficiency
 
-            آقایی، محمدعلی؛ حسنی، حسن؛ و باقری، حسن. (۱۳۹۷). ‍‍نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۵۷ (۱۴)، صص.74-24.
-      پورحیدری، امید؛ فدوی، محمدحسن؛ امینی‎نیا، میثم. (۱۳۹۳). بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهپژوهشنامهاقتصاد، 52(14)، صص. 85-69.
-      حجازی، رضوان؛ فصیحی، صغری؛ کرمشاهی، بهنام. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهمطالعاتتجربیحسابداریمالی، 54(۱۴)، صص. 87-67.
-      حسنی‌القار، مسعود؛ شعری‎آناقیز، مسعود. (۱۳۹۶).بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی. دانش حسابداری، ۱ (۸)، صص.134-107.
-      خدامی‎پور، احمد؛ امینی‎نیا، میثم. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تأثیر مالکیت نهادی بر این رابطه. پژوهشنامه مالیات، 19(21)، صص. 155- 135.
-      خدامی‎پور، احمد؛ امینی‎نیا، میثم. (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و نگهداشت وجه نقد با لحاظ شرایط محدودیت مالی. دانش حسابداری مالی، ۱ (۲)، صص. 82- 67.
-      عرب صالحی، مهدی؛ هاشمی، مجید. (۱۳۹۴). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، ۱ (۲۲)، صص.104-85.
-    فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ زمانی‌بختیاروند، محمد. (1395). تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی. دانشحسابداری، ۲۶ (۷)، صص. 150-131.
-      فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ و ساکیانی، امین. (۱۳۹۵). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‎گذاری و کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 21(6)، صص. 89-63.
-      مراد زاده فرد، مهدی. (۱۳۹۵). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام.مطالعاتتجربیحسابداریمالی، 50(13)، صص.56-25.
-            منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه؛ و حسین‌پور، وحید. (۱۳۹۴). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، ۱ (۷)، صص. 54-37.
-      Aghaei, M. A. Hasani, H. & Bagheri, H. (2018). The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(57), pp.24-74. (In Persian)
-            Arabsalehi, M. & Hashemi, M. (2015). The Effect of Managerial Overconfidence on Tax Avoidance. Accounting and Auditing Review, 22(1), pp.85-104. (In Persian)
-      Armstrong, C. S. Blouin, J. L. Jagolinzer, A. D. & Larcker, D. F. (2015) Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), pp.1-17.
-      Balakrishnan, K. Blouin, J. & Guay, W. (2012). Does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency? Unpublished manuscript. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.‏
-      Bates, T. W. (2005). Asset sales, investment opportunities, and the use of proceeds. The Journal of Finance, 60(1), pp.105-135.‏
-            Bertrand, M. & Mullainathan, S. (2003). Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preferences. Journal of political Economy, 111(5), pp.1043-1075.‏
-            Bhabra, G. S. Kaur, P. & Seoungpil, A. (2018). Corporate governance and the sensitivity of investments to cash flows. Accounting & Finance, 58(2), pp.367-396.‏
-      Blanchard, O. J. Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (1994). What do firms do with cash windfalls? Journal of financial economics, 36(3), pp.337-360.‏
-      Blaylock, B. (2016). Do Managers Extract Economically Significant Rents Through Tax Aggressive Transactions? Contemporary Accounting Research, 33(3), pp.43–101.
-            Chen, S. Chen, X. Cheng, Q. & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics, 95(1), pp.41-61.
-            Chen, Y. Podolski, E.J. Madhu, V. (2015). Does managerial ability facilitate corporate innovative success? Journal of Empirical Finance, 34(5), pp.313-326.
-      Core, J. E. Holthausen, R. W. & Larcker, D. F. (1999). Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance1. Journal of financial economics, 51(3), pp.371-406.‏
-            Demerjian, P. Lev, B. & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests, Management Science, 58(7), pp.1229-1248.
-      Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics, 79(1), pp.145-179.‏
-      Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2008). Tax and corporate governance: an economic approach. In Tax and corporate governance (pp 13-30). Springer, Berlin, Heidelberg.
-      Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. The review of Economics and Statistics, 91(3), pp.537-546.‏
-      Desai, M. A. Dyck, A. & Zingales, L. (2007). Theft and taxes. Journal of financial economics, 84(3), pp.591-623.‏
-            Dhaliwal, D. Huang, S. Moser, W. & Pereir, R. (2011), Corporate Tax Avoidance and the Level and Valuation of Firm Cash Holdings. Working paper.
-            Dyreng, S. D. Hanlon, M. & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. The Accounting Review, 85(4), pp.1163-1189.‏
-      Edwards, A. Schwab, C. & Shevlin, T. (2016). Financial constraints and cash tax savings. The Accounting Review, 91(3), pp.859-881.‏
-            Foroughi, D. Amiri, H, & Zamani bakhtiyarvand, M. (2016). Impact of Managerial Ability on Tax Avoidance. Accounting Knowledge, 7(26), pp.131-150. (In Persian)
-      Foroughi, D. Amiri, H. & Sakini, A. (2016). Managerial Ability, Investment Efficiency and Financial Reporting Quality. Empirical Research in Accounting, 6(21), pp.63-89. (In Persian)
-      Francis, B, Sun, X. & Wu, Q. (2013). Managerial Ability and Tax Avoidance. Available at: http://ssrn.com/abstract=2348695.
-            García‐Sánchez, I. M. & García‐Meca, E. (2018). Do talented managers invest more efficiently? The moderating role of corporate governance mechanisms. Corporate Governance: An International Review, 26(4), pp.238-254.‏
-      Habib, A. & Hasan, M. M. (2017). Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk. Research in International Business and Finance, 42, pp.262-274.‏
-      Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of accounting and Economics, 50(2-3), pp.127-178.‏
-      Harford, J. (1999). Corporate cash reserves and acquisitions. The Journal of Finance, 54(6), pp.1969-1997.‏
-      Hasanialghar, M. & Sherianaghiz, M. (2017). The Impact of Managerial ability on Tax Avoidance. Accounting Knowledge, 8(1), pp.107-134. (In Persian)
-      Hejazi, R. Fasihi, S & karamshahi, B. (2017).nvestigating the Effect of Management Ability on Dividend Policy Companies listed in Tehran Stock. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(54), pp.73-94. (In Persian)
-      Hope, O. K. & Thomas, W. B. (2008). Managerial empire building and firm disclosure. Journal of Accounting Research, 46(3), pp.591-626.‏
-      Hsieh, T. S. Wang, Z. & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO and CFO interaction. Journal of Accounting and Public Policy, 37(3), pp.241-253.‏
-            Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), pp.305-360.‏
-      Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 76(2), pp.323-329.‏
-      Jiménez-Angueira, C. E. (2007). Tax Environment Changes, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness (Doctoral dissertation, Ph. D. Dissertation, University of Florida).‏
-            Khademipour, A. & Amininiya, M. (2013). An Investigation into the Relationship between Tax Avoidance and Cost of Debt and the Effect of Institutional Ownership on this Relationship. Tax Research, 21(19), pp.135-155. (In Persian)
-            Khademipour, A. & Amininiya, M. (2015). Investigating the Relationship between Tax Avoidance and Cash Holding with considering the Financial Constraint Condition. Empirical Research of Financial Accounting, 2(1), pp.67-82. (In Persian)
-      Khurana, I. K. & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. The Journal of the American Taxation Association, 35(1), pp.111-134.‏
-      Khurana, I. K. Moser, W. J. & Raman, K. K. (2018). Tax Avoidance, Managerial Ability, and Investment Efficiency. Abacus, 54(4), pp.547-575.‏
-      Ko, C. Y. Park, J. and H. Jung. (2013). Managerial Ability and Tax Avoidance, Advanced Science and Technology Letters, pp.34, 1-9.
-      Koester, A. Shevlin, T. & Wangerin, D. (2016). The role of managerial ability in corporate tax avoidance. Management Science, 63(10), pp.3285-3310.‏
-            Lanis, R. & Richardson, G. (2015). Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance? Journal of Business Ethics, 127(2), pp.439-457.‏
-      Lee, C. C. Wang, C. W. Chiu, W. C. & Tien, T. S. (2018). Managerial ability and corporate investment opportunity. International Review of Financial Analysis, 57(3), pp.65-76.‏
-      Lehn, K. & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions. The Journal of Finance, 44(3), pp.771-787.‏
-            Levin, A. Lin, C. F. & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), pp.1-24.‏
-            Mansourfar, G. Didar, H & Hosseinpour, V. (2015).The Effect of Managerial Ability on Earning Quality of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 7(1), pp.37-54. (In Persian)
-            Moradzadehfard, M. (2016). Managerial ability, Investment Efficiency and Stock Price Crash Risk, Empirical Studies in Financial Accounting, 13(50), pp.25-56. (In Persian)
-      Park, J. Ko, C. Y. Jung, H. & Lee, Y. S. (2016). Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 23(4), pp.449-477.
-      Park, J. Ko, C. Y. Jung, H. & Lee, Y. S. (2016). Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 23(4), pp.449-477.‏
-      Pourheydari, O. Fadavi, M. H. & Amininiya, M. (2014). The Effect of Tax Avoidance on Transparency of Financial Reports of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Economic Research, 14(52), 69-85. (In Persian)
-      Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of accounting studies, 11(2-3), pp.159-189.‏
-      Riddick, L. A. & Whited, T. M. (2009). The corporate propensity to save. The Journal of Finance, 64(4), pp.1729-1766.‏
-      Taylor, G. & Richardson, G. (2014). Incentives for corporate tax planning and reporting: Empirical evidence from Australia. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 10(1), pp.1-15.‏
-      Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. The Accounting Review, 84(3), pp.969-999.