بررسی نقش منابع اطلاعاتی بر رابطه میان ویژگی های شخصیتی و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.تهران

2 مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سؤال اصلی این پژوهش نقش ویژگی‌های شخصیتی و منابع اطلاعاتی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرمایه گذاران حقیقی بالای 18 سال هستند که خود به معاملات سهام مبادرت می‌ورزند. تعداد نمونه برگزیده، 384 نفر می‌باشد. جهت تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسشنامه، از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار یافته‌های مدل تحقیق از شاخص‌های برازش مدل‌های معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان می‌دهد بین روان رنجوری، برونگرایی و تعداد معاملات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین گشودگی، سازگاری و تعداد معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. استفاده از خدمات مشاوره مالی از متخصصان، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی را به صورت منفی و روان رنجور را به صورت مثبت تعدیل می‌کند. از سوی دیگر ارتباطات کلامی به عنوان منبع اطلاعاتی دیگر، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی سازگاری را به صورت مثبت و سرمایه گذاران روان رنجور را به صورت منفی تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of information sources on the association between investor personality characteristics and trading behavior in Tehran Securities Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamadhasan Ebrahimi Sarv Oulia 1
  • Meysam Amiry 2
  • Mohamadreza Meraji 3
1 finance and banking, management and accounting, allameh tabatabayi university, tehran
2 finance and banking, management and accounting, allameh tabatabayi university, tehran
3 finance and banking, management and accounting, allameh tabatabayi university, tehran
چکیده [English]

The main question of this research is the role of personality characteristics and information sources on the behavior of personal investors. The statistical population of the study is all real investors over 18 years old who engage in stock trading. The sample size is 384. SPSS and Smart PLS softwares were used to analyze the data obtained from the questionnaire. Structural equation modeling indices using partial least squares method were used to demonstrate the validity of the findings of the research model. The results of the factor analysis shows positive relationship between Neuroticisms, extraversion and number of investor trades and there is a significant positive relationship. On the other hand, there is a significant negative relationship between openness, consistency and number of transactions. The use of financial advisory services by professionals moderates the relationship between the number of investor transactions with openeness personality and conscientiousness negatively and psychologically. On the other hand, word of mouth communication, as another source of information, moderates the relationship between the number of investor trades with the adjustment personality trait positively and the negative investor tempered ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conscientiousness
  • Extraversion
  • Agreeableness
  • Neuroticisms
  • Financial advice
-      اسکندریان، احمد (1390). بررسی رابطه بروز تورش‌های رفتاری و ظرفیت ریسک‌پذیری باشخصیت سرمایه‌گذاران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-      پروین، لارنس؛ جان، الیور(1381). روانشناسی شخصیت نظریه و پژوهش.ترجمه: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: نشر آییش.
-      پمپین، میشلام. دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی، ترجمه احمد بدری(1388). تهران: انتشارات کیهان.
-      تقوا، محمدرضا و عبدالهی، هادی (1392). بررسی تأثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر هوش عاطفی و بهبود و تحول سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال بیست و سوم شماره،72 زمستان صفحات 22 تا 28
-      جمشیدی، ناصر و قالیباف اصل، حسن (1397). بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‌گذاران بر رفتار معاملاتی و عملکرد سرمایه­گذاری آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، 1397، دوره بیستم، شماره 1، صفحات 75 تا 90.
-      کاکه پور، صادق (1392). بررسی اثرات تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران بر خطاهای ادراکی آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌هایشان در بورس اوراق بهادار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی
-      محسنی، سید مرتضی (1391). بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی با رویکرد روان‌شناسانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری مازندران.
-      هیجرودی، فاطمه و دوستار، محمد و مرادی، محمد (1397). تحلیل تعدیلگری مدل پنج عاملی شخصیت بر تأثیرگذاری کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری سال هفتم، شماره بیست و پنجم، بهار 97.
-      Abreu, M. & Mendes, V. (2012). Information, overconfidence and trading: Do the sources of information matter? Journal of Economic Psychology, 33(4), 868–881.
-      Barber, B. M. & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261–292
-      Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41, 417–440.
-      Durand, R. B. Newby, R. & Sanghani, J. (2008). An intimate portrait of the individual investor. The Journal of Behavioral Finance, 9(4), 193–208.
-      Durand, R. B. Newby, R. Peggs, L. & Siekierka, M. (2013). Personality. The Journal of Behavioral Finance, 14(2), 2013, 116–133.
-      Eskandarian, Ahmad (2011). Investigating the relationship between behavioral bias and risk capacity with the personality of investors. Master Thesis. Islamic Azad university central tehran branch. (in persian)
-      Flynn, K. E. & Smith, M. A. (2007). Personality and health care decision-making style. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 62(5), 261–267.
-      Goldberg, L. R. (1990). Standard markers ofthe Big-Fivefactor structure. Unpublished report, Oregon Research Institute
-      Heinström, J. (2003). Five personality dimensions and their influence on information behaviour. Information Research, 9(1).
-      Hijroudi, Fatemeh and Dostar, Mohammad and Moradi, Mohammad (2018). Adjustment analysis of the big five-factor personality model on the effect of obtaining financial information on the behavior of investors in the Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge Quarterly of the seventh year, twenty-fifth issue, spring 97. (in persian)
-      Ivković, Z. & Weisbenner, S. (2007). Information diffusion effects in individual Investors'common stock purchases: Covet thy neighbors' investment choices. Review of Financial Studies, 20(4), 1327–1357.
-      Jamshidi, Nasser and Qalibaf Asl, Hassan (2018). Investigating the effect of investors' personality on their trading behavior and investment performance; Evidence from Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Research, 1397, Volume 20, Number 1, 75-90. (in persian)
-      Jebran & Tanveer Ahsan (2019): Influence of Investor and Advisor Big Five Personality Congruence on Futures Trading Behavior, Emerging Markets Finance and Trade, DOI:10.1080/1540496X.2019.1672529.
-      John, O. P. & Srivastava, S. (1999). The Big five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L.A. Pervin, & O.P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research. NewYork: Guilford Press, 102-138
-      Kakehpour, Sadegh (2013). Investigating the effects of investors personality type on their perceptual biases in their investments in the stock exchange. Master Thesis. Allameh Tabatabai University (in persian).
-      Karabulut, Y. (2013). Financial advice: An improvement for worse Available at SSRN, 1710634.
-      Kramer, M. M. (2012). Financial advice and individual investor portfolio performance.Financial Management, 41(2), 395–428.
-      Lusardi, A. & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy and planning: Implications for retirement wellbeing. National Bureau of Economic Research (No. w17078).
-      McCrae, R. R. & John, O. P. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. Special Issue: The five-factor model: Issues and applications. Journal of Personality, 60, 175-215.
-      Mohseni, Seyed Morteza (2012). Investigating the Behavior of Investors in Financial Markets with a Psychological Approach, M.Sc. Thesis, Mazandaran University of Economic and Administrative Sciences. (in persian).
-      Muhammad Zubair Tauni, Muhammad Ansar Majeed, Sultan Sikandar Mirza, Salman Yousaf, Khalil Jebran, (2018) "Moderating influence of advisor personality on the association between financial advice and investor stock trading behavior", International Journal of Bank Marketing, https:// doi.org/10.1108/IJBM-10-2016-0149
-      Muhammad Zubair Tauni, Yousaf Salman, Ahsan Tanveer (2020). Investor-advisor Big Five personality similarity and stock trading
performance. Journal of Business Research 109 (2020) 49–63.
-      Parvin, Lawrence; John, Oliver (2002). Personality Psychology Theory and Research. Translation: Mohammad Jafar Javadi and Parvin Kadivar. Tehran: Ayesh Publishing.( in persian)
-      Pompian, Michael M. Behavioral Finance and Wealth Management, translated by Ahmad Badri (2009). Tehran: Kayhan Publications. (in persian)
-      Taqwa, Mohammad Reza and Abdollahi, Hadi (2013). Investigating the effect of Big five-factor personality on emotional intelligence and organizational improvement and transformation. Management studies (improvement and transformation). Twenty-Third Year ,Issue 72, 22-28. (in persian)
-      Tauni M. H. Fang. H. X, Iqbal. A (2017). The role of financial advice and word-of-mouth communication on the association between investor personality and stock trading behavior: Evidence from Chinese stock market/ Personality and Individual Differences 108 (2017) 55–65
-      Yang, S. Hsu, Y. & Tu. C. (2012). How do traders influence investors confidence and trading volume? A dyad study in the futures market. Emerging Markets Finance and Trade, 48(Sup 3), 23–34.