تحلیل بنیادی رفتار هزینه ها از بعد کارکرد و ماهیت و اثر آن بر دقت برآورد سود هر سهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاهفردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسیمشهد، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش نگرشی جدید در خصوص ارزیابی رفتار هزینه ها ارایه خوهد داد و با تکمیل مدلهای گذشته که تنها چسبندگی هزینه را در زمان کاهش فروش بررسی می کردند، رفتار هزینه ها را در هنگام کاهش فروش (چسبندگی هزینه) و افزایش فروش (سیگنال مثبت هزینه) بررسی می کند. علاوه بر آن در این پژوهش رفتار هزینه ها بر حسب کارکرد (بهای‌تمام‌شده و هزینه عملیاتی) و ماهیت( هزینه حقوق ودستمزد، خدمات و استهلاک) طبقه بندی شده و تاثیر هر یک بر دقت برآورد سود هر سهم بررسی می شود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از میان آن‌ها 95 شرکت در بازه ی زمانی 1397-1392 انتخاب و بررسی گردیده است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی اثرات ثابت با روش OLS استفاده شده است. نتایج پژوهش در زمان کاهش فروش حاکی از وجود ارتباط منفی و معنادار بین چسبندگی مجموع هزینه ها، بهای تمام شده و هزینه خدمات با دقت برآورد سود هر سهم و ارتباط مثبت و معنادار بین چسبندگی هزینه حقوق و دستمزد با دقت برآورد سود هر سهم است اما رابطه ی معناداری بین چسبندگی هزینه های عملیاتی و استهلاک با دقت برآورد سود هر سهم یافت نشد. همچنین یافته ها در زمان افزایش فروش نشان می دهد که بین سیگنال مثبت بهای تمام شده با دقت برآورد سود هر سهم رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد اما بین سیگنال مثبت مجموع هزینه ها، هزینه های عملیاتی، حقوق و دستمزد، خدمات و استهلاک با دقت برآورد سود هر سهم رابطه ی معناداری یافت نشد. از این رو ضروری است مدیران و تحلیلگران مالی برای برآورد دقیق تر سود هر سهم به رفتار این هزینه ها دقت نموده و چسبندگی و سیگنال مثبت آن ها را در برآوردهای خود لحاظ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Analysis of Cost Behavior by Function and Nature and Its Impacts on Earnings Forecast Accuracy

نویسندگان [English]

  • Ali Shirzad 1
  • MohammadJavad Saei 2
  • Farzaneh Nasirzadeh 3
1 FERDOWSI UNIVERSITY
2 Accounting, Ferdowsi University Of Mashhad
3 faculty of economics and administrative sciences- Ferdowsi university of Mashhad-Iran
چکیده [English]

This study will provide a new approach to cost behavior analysis. Also, by completing past models, examine the behavior of costs when sales decrease (cost stickiness) and sales increase (cost positive signal). In addition, in this study, costs are categorized in terms of function (COGS and SG&A) and nature (payroll, service and depreciation expenses), and examined the impact of them on the earnings forecast accuracy. Fixed effect data model and OLS regression were applied to test the research hypotheses. The sample of the research is 95 companies listed in Tehran Stock Exchange, during 2014-2019. The results show when sales decrease there is a negative and significant relationship between the stickiness of the total cost, COGS and services costs with earnings forecast accuracy. However, no significant relationship was found between the stickiness of operating and depreciation costs and earnings forecast accuracy. Additionally, the results show when sales increase there is a positive and significant relationship between the positive signal of COGS with earnings forecast accuracy. On the other hand, there is no significant relationship between the positive signal of total costs, SG&A, payrolls, services and depreciation costs with earnings forecast accuracy. When sales decrease, the behavior of total costs, COGS and services cause to reduce earnings forecast accuracy and when sales increase, the positive signal of COGS cause to reduce earnings forecast accuracy. Therefore managers and financial analysts need to carefully consider the behavior of them and apply cost stickiness and positive signals in their forecast in order to improve earnings forecast accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost behavior
  • Cost stickiness
  • Cost signal
  • Cost elements
  • Earnings per Share
 
-      اسماعیل زاده، علی و مهرنوش، علی. (1393). «رابطه بین چسبندگی هزینه­ها با کیفیت سود و خطای پیش­بینی». پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (21)، 37-61.
-      افلاطونی، عباس. (1395). تحلیل آماری در پژوهش­های مالی و حسابداری با نرم‌افزار Stata، چاپ اول، انتشارات ترمه، تهران.
-      پازوکی، پریسا و دارابی.(1398). «تحلیل رابطه ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و سود شرکت بر چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد معادلات ساختاری». پژوهشهای تجربی حسابداری، مقالات آماده انتشار، پذیرفته‌شده، انتشار آنلاین از خرداد 1398.
-      رستمی، علی، علی محمدی، میثم و نوروزی، محمد. (1394). «بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه‌ها». راهبرد مدیریت مالی، 3 (2)، 34-23.
-      ژولانژاد، فاطمه، بخردی نسب، وحید و عربصالحی، مهدی.(1396). «تأثیرات تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه­ها در شرایط نبود اطمینان». راهبرد مدیریت مالی، 5 (4)، 187-159.
-      سجادی، حسین، حاجی زاده، سعید و نیک کار، جواد. (1393). «تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر رابطه میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری مشروط». مجله دانش حسابداری،5 (16)، 99-81.
-      سلیمانی امیری، غلامرضا، طباطباییان، مریم السادات و معصومی بیلندی، زهرا.(1397). «چسبندگی هزینه و مدیریت سود با تمرکز بر انگیزه­های مدیریتی در صنعت سیمان». مجله دانش حسابداری،9(4)، 151-129.
-      قائمی، محمدحسین و نعمت الهی، معصومه. (1386). «رفتار و ساختار هزینه­های عملیاتی و هزینه­های مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش حسابرسی، 22، 29-16.
-      نمازی، محمد، غفاری، محمدجواد و فریدونی، مرضیه. (1391). «تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه­ها و بهای تمام شده با تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفتهای حسابداری، 4(2)، 151-177.
-      Aflatooni, A. (2016). Statistical Analysis in Accounting and Finance Using Stata.Tehran: Termeh (In Persian).
-      Anderson, M. C. R. D. Banker, and S. N. Janakiraman. )2003(. “Are Selling, General, and Administrative Costs Sticky”? Journal of Accounting Research 41 (1): 47–63.
-      Anderson, M. C. R. D. Banker, R. Huang, and S. N. Janakiraman.)2007(. “Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs”. Journal of Accounting, Auditing & Finance. 22(1), 1-28.
-      Armstrong, J. S. Collopy, F. (1992). “Error measures for generalizing about forecasting methods: Empirical comparisons”. International Journal of Forecasting 8, 69–80.
-            Banker, R. D. and L. Chen. )2006b(. “Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness”. The Accounting Review, 81 (2), 285–307.Bolou G, Moazez E, Khan-Hosseini D and NikooNesbati M. (2012). “The Relationship between Managers’ Standpoints and ‘Sticky Prices’ in Tehran Stock Exchange”. The Journal of Planning and Budgeting, 17 (3),79-95.
-      Cheng Y. and M. Firth. (2000). “An empirical analysis of the bias and rationality of profit forecasts published in new issue prospectuses”, Journal of Business Finance & Accounting, 27, 423-446.
-      Cooper, R & Kaplan, R. (1998). “The Design of Cost Management Systems: Texts, Cases, and Readings”. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
-      Esmailzadeh, A & Mehrnoush, A. (2014). “The Relation of Cost Sticky with Earning Forecast and Earining Quality”.The Financial Accounting and Auditing Research, 6(21), 37-61 (In Persian).
-      Ghaemi, M.H &Nematollah, M. (2007). “The Behavior and Structure of Operating Expenses and Financial Expenses of Manufacturing Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Audit Science, 22, 16-29 (In Persian).
-      Han, S., Rezaee, Z. and Tuo, L. (2019), "Is cost stickiness associated with management earnings forecasts?", Asian Review of Accounting, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
-      Malcom, R. E. (1991). “Overhead Control Implications of Activity Costing”. AccountingHorizon, 5 (4), 69–78.
-      Namazi, M, Ghaffari, M.J and Fereidouni, M. (2013). “Fundamental Analysis of Costs and Cost Sticky Behavior Emphasizing Scope Changes in Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Advances, 4(2), 151-177(In Persian).
-      Pazouki, P & Darabi, R. (2019). “Analysis of the Relationship between Corporate Governance and Corporate Earnings with Cost Sticking and Accounting Conservatism in Iranian Capital Market with Structural Equation Approach”. Journal of Empirical Research in Accounting, Articles in Press, Accepted Manuscript Available Online from 29 May 2019 (In Persian).
-      Rayburn, G. (1993). “Principles of Cost Accounting: Using Cost Management Approach”. IRWIN, Burr Ridge, Toronto.
-      Richard. R. M. (1977). “An Examination of the Accuracy of the Earnings Forecasts”, Financial Management, 78-84.
-      Rostami, A, Ali Mohammdi, M & Norozi, M. (2015). “The Effect of Off-balance Sheet Financing and Financial Constraints on Cost Stickiness”. Financial Management Strategy, 3(2), 23-34(In Persian).
-      Rouxelin, F. and Wongsunwai. W, and Yehuda. N. (2018). “Aggregate Cost Stickiness in GAAP Financial Statements and Future Unemployment Rate”. The Accounting Review. 93(3), 299-325.
-      Ruland, w. (1978). “The Accuracy of Forecasts by Management and by Financial Analysts”, The Accounting Review, 2, 439-447.
-      Sajjadi, H, Hajizadeh, S & Nikkar, J. (2014). “Effect of Cost Stickiness on Symmetry Time Profit with Emphasis on Relationship between Cost Stickiness and Conditional Conservatism”. Journal of Accounting Knowledge, 5(16), 81-99 (In Persian).
-      Soleimani Amiri, G, Tabatabaiian, M & Masoumi Bilandi, Z. (2019). “Cost Stickiness and Income Smoothing with Focus on Management Motives in Cement Industry”. Journal of Accounting Knowledge, 9(4), 129-151 (In Persian).
-      Subramaniam C. and M. L. Weidenmier. )2003(. “Additional Evidence on the StickyBehavior of Costs”. Working paper, Texas Christian University.
-      Weiss, D. )2010(. “Cost Behavior and Analysts’ Earnings Forecasts”. The Accounting Review, 85 (4), 1441–1471.
-      Zholanejad, F, Bekhradinasab, V & Arabsalehi, Z. (2018). “The Effect of Changes in Sale and Sale Growth Expectations on Stickiness of Costs in Conditions of Uncertainty”. Financial Management Strategy,5(4),159-187(In Persian).