انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشگاه قم

چکیده

بر اساس نظریه توازن، شرکت‌ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت‌کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می‌پردازد. به همین منظور از داده‌های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین‌تر از بهینه) و ارزش‌گذاری نادرست سهام (بیش‌ارزش‌گذاری و کم‌ارزش‌گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می‌کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت‌هایی که اهرم پایین‌تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش‌گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت‌ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می‌شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه‌گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Deviation from Optimal Leverage and Abnormal Returns

نویسندگان [English]

  • Manijeh Ramsheh 1
  • Atefe Janati 2
1 Department of Accounting, Faculty of Management, University of Qom, Qom, Iran
2 University of Qom
چکیده [English]

According to Trade off theory, the firms have an optimal leverage and any deviation can weaken corporate performance and subsequently decrease the firms value. In this research, the relation between deviations from optimal leverage and accumulated abnormal returns of stocks was considered in order to study the effect of deviation from optimal leverage on market participants. To this end, this paper uses data from 96 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2009-2017 and also applies the approach to control the industry and year effects. Results show that the market impounds the information about deviation from optimal leverage in stock prices and the above or below optimal leverage, equity overvalued or undervalued are main factors modify price impact. It means that market has positive reaction to increase the distance from optimal leverage in firms that their leverage are lower than optimal and their stock overvalued. Deviation from optimal leverage in these firms is leading to an increase in abnormal returns of stocks. Because the optimal leverage measurement don't affect on the results, in this paper four measures was used that among them, the results of moving average leverage measures had more compatibility with research literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviation from optimal leverage
  • Accumulated abnormal return
  • Signalling Theory
  • Trade off theory
  • Market timing theory
- اصولیان، محمد؛ کر، آیجمال. (1396).«پیش‌بینی اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل‌های شبیه‌سازی» ، تحقیقات مالی،19(1)، صص. 1-22.
- اصولیان، محمد؛ باقری، الهام. (1395).«بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و بهینه»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، صص. 311-332.
- حقیقی‌طلب، بهاره؛ عباس‌زاده، محمد رضا؛ صالحی، مهدی. (1397).«بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل ساختار سرمایه»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(4)،‌ صص. 19-2.
- خدامی پور، احمد؛ هوشمند زعفرانیه، رحمت اله؛ خانی، محمدرضا. (1392).«اثر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی آتی سهام با در نظر گرفتن سطح تمرکز در صنعت»، راهبرد مدیریت مالی، 1(3)، صص. 131-146.
- خواجوی، شکراله؛ ولی پور، هاشم؛ حاکمی ، بهروز. (1389)« بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران«، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 3(5)، صص. 53-65.
- دارابی، رویا. (1395).«بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده غیر عادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)»، راهبرد مدیریت مالی، 4(12)، صص. 77-102.
- رامشه، منیژه؛ قره‌خانی ، محسن. (1396).«بررسی رفتار اهرم در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار»، 10(37)، صص. 67-99.
- رامشه، منیژه؛ قره‌خانی ، محسن. (1397). «سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران»، چشم‌انداز مدیریت مالی، 22، صص. 113-134.
- ولی زاده لاریجانی، اعظم؛ اثنی عشری ، حمیده. (1396).«ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری»، راهبرد مدیریت مالی، 5(19)، صص. 69-92.
- Badertscher, Brad A. (2011). "Overvaluation and the Choice of Alternative Earnings Management Mechanisms". The Accounting Review, 86(5), pp.1491-1518.
- Bhandari, Laxmi Chand. (1988). "Debt equity ratio and expected common stock returns: empirical evidence". Journal of Finance, Vol.43, pp.507–528.
- Byoun, Soku. (2008). "How and when do firms adjust their capital structures toward targets? "Journal of Finance, 63(6), pp.3069-3096.
- Byoun, Soku. & Rhim, Jong. (2005). "Tests of the pecking order theory and the tradeoff theory of optimal capital structure". The Global Business and Finance Review, Vol .10, pp. 1−20.
- Chang, Xin. & Dasgupta, Sudipto. (2009). "Target behavior and financing: How conclusive is the evidence? "Journal of Finance, Vol .64, pp. 1767–1796.
- Chen, Long. & Zhao, X. (2007). "Mechanical mean reversion of leverage ratios". Economic Letters, 95(2), pp. 223–229.
- Chen, Long. & Zhao, X. (2006). "On the relation between the market-to-book ratio, growth opportunity, and leverage ratio". Finance Research Letters, 3(4), pp.253-266.
- Chung, Y. Peter. Seung Na, Hyun. & Smith, Richard lester. (2013). "How Important Is Capital Structure Policy to Firm Survival?" .Journal of Corporate Finance, Vol.22, pp.83–103.
- Darabi, Roya. (2016). "The Investigation of the Relationship between Capital Structure and Abnormal Returns (Evidence from Tehran Stock Exchange)". Journal of Financial Management Strategy, 4(1), pp.77-102. (In Persian)
- DeAngelo, Harry. & Roll, Richard. (2015). "How Stable Are Corporate Capital Structures?" .The Journal of Finance, 70(1), pp. 373-418.
- Dimitrov, Valentin. & Jain, Prem. C. (2008)."The value relevance of changes in financial leverage beyond growth in assets and GAAP earnings". Journal of Accounting, Auditing and Finance, spring, pp. 191–222.
- D' Mello, Ranjan. & Farhat, Joseph. B. (2008). "A comparative analysis of proxies for an optimal leverage ratio". Review of Financial Economics, 17(3), pp. 213-227.
- Fama, Eugene. F. & French, Kenneth. R. (2005). "Financing Decisions, Who Issues Stock?" Journal of Financial Economics, 76(3), pp.545-512.
- Flannery, Mark. J. and Rangan, Kasturi. P. (2006). "Partial Adjustment toward Target Capital Structures". Journal of Financial Economics, 79(3), pp.469-506.
- Frank, Murray. & Shen, Tao. (2014). "Common factors in corporate capital structures". Working paper, University of Minnesota.
- Giner, Begona. & Reverte, Carmelo. (2001). "Valuation implications of capital structure: a contextual approach", European Accounting Review, 10(2), pp. 291–314.
- Green, J. Peter. Stark, Andrew W. & Thomas, Hardy M. (1996). "UK evidence on the market valuation of research and development expenditures", Journal of Business Finance and Accounting, 23(2), pp. 191–216.
- HaghighiTalab, B. Abbaszadeh, M. R. and Salehi, M. (2018)."The Effect of Firm Financial Position and Industry Characteristics on Capital Structure Adjustment". Asset Management and Financing, 6(4), pp.19-42. (In Persian)
- Hamada, RS. (1972). "The effect of the firm’s capital structure on the systematic risk of common stocks". Journal of Finance, 27(2): 435–452.
- Korajczyk, R. and Levy, A. (2003). "Capital structure choice: Macroeconomic conditions and financial constraints". Journal of Financial Economics, 68(1), pp. 75−109.
- Khajavi, SH. Valipor, H. and Hakami, B. (2010). "Analysis of the relationship capital structure and cumulative abnormal returns (case study: Tehran Securities Exchange)". Financial Knowledge of Security Analysis (Financial studies), 3(5), pp.35-65. (In Persian)
   - khodamipour, A. Houshmand zahferanieh, R. and Khani, V.M.R. (2014). "The effect of capital structure on stock futures Abnormal returns with regard to the level of concentration in the industry". Journal of Financial Management Strategy, 1(3), pp.131-146. (In Persian)
- Korteweg, A. (2010). "The net benefits to leverage". Jounal of Finance, 65(6), pp. 2137–2170.
- Lemmon, M. Roberts, M. and Zender, J. (2008). "Back to the Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structures". Journal of Finance, Vol 63, pp.1575-1608.
- Liao, L-K. Mukherjee, T. and Wang, w. (2015). "Corporate Governance and Capital Structure Dynamics: An Empirical Study". The Journal of Financial Research, 38(2), pp. 169–191.
- Masulis, R. (1983). "The impact of capital structure change on firm value: some estimates", Journal of Finance, 38(1), pp. 107–26.
- Miller, M. Rock, K. (1985). "Dividend policy under asymmetric information", Journal of Finance, Vol. 40, pp. 1031–51.
- Modigliani, F. Miller, MH. (1958). "The cost of capital, corporation finance and the theory of investment". American Economic Review, 48(3), pp.261–297.
- Muradoglu, G. Sivaprasad, S. (2012). "Capital structure and abnormal returns".international business review, Vol.21, pp.328-341.
- Ohlson, J. (1995). "Earnings, book values and dividends in equity valuation", Contemporary Accounting Research, 11(2), pp. 661–87.
- Osoolian, M. and Kor, Aijaml. (2017). "Forcasting the leverage listed companies in Tehran Stock Exchange with the help of simulating models". Financial Research Journal, 19(1), pp. 1-22. (In Persian)
- Osoolian, M. and Bagheri, E. (2016). "A Study on the Effect of Cash Flows on the Gap between the Actual Leverage and Optimal Financial Leverage Ratio". Journal of Accounting and Auditing Review, 23(3), pp. 311-332. (In Persian)
- Öztekin, Ö. (2015). "Capital Structure Decisions around the World: Which Factors are Reliably Important?" Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(3), pp.301-323.
- Ramsheh, M. and Gharakhani, M. (2018). "Leverage Behavior in Tehran Stock Exchange". Quarterly Journal of Securities Exchange, 37(10), pp. 67-99. (In Persian).
- Ramsheh, M. and Gharakhani, M. (2018). "Leverage adjustment Speed of listed companies in Tehran Stock Exchange". Perspective of financial management, 22, pp.113-134. (In Persian)
- Ross, S.A. (1977). "The determination of financial structure: the incentive-signallingapproach".The Bell Journal of Economics, 8(1), pp. 23–40.
- Shyam-Sunder, L. and Myers, S. C. (1999). "Testing static trade off against pecking order models of capital structure". Journal of Financial Economics, 51(2), pp. 219−244.
- Smith, D.J. Chen. J. and Anderson, H. D. (2015). "The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment". Accounting and Finance, 55 (4), pp. 1135-1169.
- Valizade Larijani, A. and Esnaashari, H. (2018). "Capital structure and its adjustment speed in firm's life cycle and the role of profitability". Journal of Financial Management Strategy, 5(4), pp.69-92. (In Persian)
- Warr, R. S. Elliott, W. B. Koeter-Kant, J. and Oztekin, O. (2012). "Equity Mispricing and Leverage Adjustment Costs".Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(3), pp. 589-616.
- Wojewodzki, M. Poon, W.P.H. and Shen, J. (2017). "The Role of Credit Ratings on Capital Structure and its Speed of Adjustment: An International Study". The European Journal of Finance, 24(9), pp. 735-760.