برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار،حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

3 استادیار،حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور، ارزیابی تأثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسه‌ای است. بدین منظور سنجه های ΔCoVaR وMES بکار گرفته شده است و با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1398 ریسک سیستمی نظام بانکی کشور برآورد می گردد. عموماً استدلال می شود که اختلاف سنجه های ریسک سیستمی ΔCoVaR وMES ذاتی نیست؛ بلکه ناشی از کاربردهای آنها است. ننتایج تحقیق نشان می‌دهد سنجه ریسک سیستمی ΔCoVaR برآورد شده، با استفاده از روش‌های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون چندک، کمتر از سنجه ΔCoVaR بر آورد شده با استفاده از مدل DCC-GARCH است. علت این امر را می توان در لحاظ نمودن اثرات سرریز در مدل DCC-GARCH دانست. همچنین نتایج نشان می دهد سنجه ΔCoVaR به طور متوسط ریسک سیستمی نظام بانکی را کمتر از سنجه MES برآورد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Systemic Risk of Iranian Banking System Using MES and CoVaR Measures

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Shakeri 1
  • Negar Khosravipour 2
  • Seyedeh mahboobeh Jafari 3
1 Department of Accounting , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad Univercity,Central Tehran Branch,Tehran,Iran
3 Assistant Professor of Accounting, faculty of economic and accounting Islamic Azad Univercity,South Tehran Branch,Tehran,Iran
چکیده [English]

This paper estimates the systemic risk of the Iranian banking system applying two systemic risk measures namely ; ΔCoVaR and MES to estimate the systemic risk of the Iranian banking system using daily data between January 2008 and July 2019 to assess the impact of the banking system crisis on the entire economy, and showing the role of the banking system in systemic risk. The results show that ΔCoVaR measure of systemic risk estimated using ordinary least squares (OLS) and quantile regression are less than of that estimated by the DCC-GARCH model. The reason for this can be seen in spillover effects considered in DCC-GARCH model. The results also show that ΔCoVaR measure estimates the systemic risk of the banking system less that MES on average.According to the findings of the study, it is suggested that the Monetary Observatory, based on estimated results, enforce stricter rules and regulations on the operations of banks in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System risk
  • Banking system
  • Value at Risk (VaR)
  • Marginal Expected Shortfall(MES)
  • Change in Conditional Value at Risk (ΔCoVaR)
-      استادهاشمی، علی؛ سوری، علی و سید جلال صادقی شریف (1397) مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه‌ای با استفاده از سنجه CoVaR، فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، شماره 11 دوره 37، صص 183-210.
-      بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی ریالی، سال‌های مختلف، وبگاه بانک مرکزی (https://www.cbi.ir)
-      بکی حسکوئی، مرتضی و ساناز صمدی (1391) برآورد واریانس پرتفوی سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل­های کاپولاگارچ شرطی، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها.
-      چاوشی، سیدکاظم و فاطمه شیرمحمدی (1394) شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک سیستمی نظام مالی کشور به‌عنوان لازمه اقتصاد مقاومتی، کنفرانس جامع و بین­المللی اقتصاد مقاومتی.
-      حسینی، سید علی و سیده سمیه رضوی (1393) نقش سرمایه در ریسک سیستمی مؤسسات مالی، نشریه پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره (13)4، صص 147-127.
-      دستخوش، حسین و ناصر شمس قارنه (1396) مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران، مجله مدل‌سازی ریسک و مهندسی مالی، شماره (1)2، صص 21-1.
-    رستگار، محمدعلی و نسرین کریمی (1395) ریسک سیستمی در بخش بانکی، فصلنامه مدل‌سازی ریسک و مهندسی مالی، شماره (1)1، صص 19-1.
-      صادقی، محمد (1391) مدیریت ریسک سیستمیک در نهادهای مالی بازار سرمایه ایران، نشریه مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.
-      مهدوی، غدیر؛ گیلانی پور، جواد؛ الهی، ناصر؛ و اسدالله فرزین وش (1396) ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی، فصلنامه مدیریت مالی و اوراق بهادار، شماره (33)8، صص 281-265.
-            Acharya,Viral V. Pedersen, L. Philippon, T. and M. Richardson.(2009). Regulating Systemic Risk In Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System, Wiley Online library.doi.org/10.111/j.1468-0416.2009.00147_20.x.
-      Acharya, V. Pederson, L. Philippon, T. & Richardson, M. (2010). Measuring systemic risk, Federal Reserve Bank of Cleveland, pp.2-10.
-      Adrian, T. and M. Brunnermeier.(2009). CoVaR. Paper presented at the CEPR/ESI 13th Annual Conference on ‘Financial Supervision in an Uncertain World’ in Venice. Staff Report 348, Federal Reserve Bank of New York.
-      Allen. F. and Douglas M. Gale.(2000). Financial Contagion, Journal of Political Economy, 108, pp.1-33.
-      Baky Haskuee, M.; Samadi, S.(2012). Estimation of Variance of Investment Portfolios Using Conditional Copula Methods, Third Conference on Mathematical Finance and Applications [In Persian].
-      Billio, M. Getmansky, M. Lo, A. and Loriana Pelizzon, 2010. Econometric measures of systemic risk in the finance and insurance sectors, NBER.
-      Bisias, D., Flood, Mark. Lo, A., and S. Valavanis, (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics, U.S. Department of the Treasury,Office of Financial Research No. 0001.
-      Brownlees, C. and R.F. Engle.(2010). Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement working paper, New York University - Stern School of Business.
-      Central Bank of Iran, Performance of Banks in Interbank Money Market, Different Issues (https://www.cbi.ir).
-      Chavoshi, K.; Shirmohammadi, F.(2015). Identification, measurement and risk management of the country's financial system as a requirement of resistance economy, International conference of resistance economy [In Persian].
-      Rowe, D. and Dean J.(2013). Bank Capital Management in the Light of Basel II, Journal of Performance Management, 1 (24).
-      Dastkhosh, H.; Shams Gharneh, N.(2017). Systemic Risk Measures in Financial Markets: Identifying the Systemically Important Companies in TSE, Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(1), pp.1-21 [In Persian].
-      European Central Bank (ECB).(2010). Financial networks and financial stability, Financial Stability Review, pp.160 - 155.
-      Financial Stability Board.(2009). Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations. Report to g20 finance ministers and governors, Financial Stability Board.
-      Fique, J. & Page, F.(2013). Rollover Risk and Endogenous Network Dynamics, Comput Manag Sci, 10 (3), pp.213–230.
-      Group of Ten.(2001). Effects of consolidation on financial risk' working paper, International Monetary Fund.
-      Haldane, A. G. & May, R. M.(2011). Systemic Risk in Banking Ecosystems, Nature.
-      Hosseini, A. and  Razavi, S.(2014). the Role of Capital in the Systematic Risk of Financial Institutions, Journal of Experimental Accounting Research, 4(13), pp.127-147 [In Persian].
-      Kim B. H. & Kim, S.(2013). Transmission of the Global Financial Crisis to Korea. Journal of Policy Modeling, 35, pp.339–353.
-      Liu, X. F. & Tse, C. K.(2012). Dynamics of Network of Global Stock Market, Accounting and Finance Research, 1, pp.1-12.
-      Liu x.(2014). Systemic Risk of Commercial Bank: A markov – Switching Quantile Auto Regression Approach, Journal of Finance.
-      Mahdavi, Gh.; Gilanipor, J.; Elahi, N. and A. Farzinvash.(2017). The evaluation of Systemic Risk in the Iran Banking System by Delta Conditional Value at Risk (CoVaR) Criterion, Financial Management and Securities Quarterly, 8(33), pp.265-281 [In Persian].
-            Mantegna, R. N. (998). Hierarchical Structure in Financial Markets, the European Physical, Journal B - Condensed Matter and Complex Systems, 11, pp.193-197.
-      Mishkin, F. (2007). Systemic Risk and the International Lender of Last Resort. Working paper, Board of Governors of the Federal Reserve, Speech delivered at the Tenth Annual International Banking Conference, Federal Reserve Bank of Chicago.
-      Moussa, A.(2011). Contagion and Systemic Risk in Financial Networks. Ph.D. thesis, Columbia University.
-      Oscar, B. Jean-Yves, G. & Gregory, G.(2014). Assessing the contribution of banks, insurance and other financial services to systemic risk, Journal of Banking & finance, 39 - 1.
-      Ostadhashemi,A. , Suri, A.; Sadeghi sharif, J.(2018). Modeling and estimating the risk of a banking system in the form of a network model using CoVaR, Quarterly Journal of Monetary and Banking Research, 11 (37), pp.183-210 [in Persian].
-      Pasquariello, P.(2002). Imperfect Competition, Information Heterogeneity and Financial Contagion. The Review of Financial Studies, 20(2), pp. 391-426.
-      Pecora, N. & Spelta, A.(2015). Shareholding Relationships in the Euro Area Banking Market: A Network Perspective, Physica A, 434, pp.1–12.
-      Rastegar, M. A.; Karimi, N.(2016). Systemic Risk in TSE Banking Sector, Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 1(1), pp.1-19 [In Persian].
-      Rosengren, E.(2010). Asset Bubbles and Systemic Risk. Working paper, Federal Reserve Bank of Boston, Speech delivered at the Global Interdependence Center’s Conference on “Financial Interdependence in the World’s Post-Crisis Capital Markets”.
-      Sadeghi, M.(2013). Systemic risk management in financial institutions of the capital market of Iran, Journal of Research, Development and Islamic Studies [In Persian].
-      Smaga, P.(2014). The Concept of Systemic Risk, Systemic Risk Centre Working Paper, LSE, London.
-      Yun J. and M. Hyejung.(2014). Measuring Systemic Risk in the Korean Banking Sector. Journal of Pacific finance. 27. pp.94-114.
-      Zhou, Ch. & Tarashev, N.(2013). Looking at the Tail: price-based Measures of Systemic Importance. BIS Quarterly Review, pp.47-61.