تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت و توسعه سازمانی، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت بازرگانی، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ساختار سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر مؤثر بر ارزش­گذاری و جهت­گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می­باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏های پژوهش، از مدل­های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم­افزار ایویوز نسخه 9 استفاده‌شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده‌شده است. همچنین  به‌منظور سنجش عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه­های مختلف، از  متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه­جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه­جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان می­دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه­های سلسله مراتبی، خوش­بینی مفرط و زمان‏بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determination of the Dominant Pattern of the Capital Structure in Automotive and Parts Industry

نویسندگان [English]

  • Roya Monem 1
  • Hamidreza Vakilifard 2
  • Fereydon Rahnamayroudposhti 3
  • Hashem Nikoumaram 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Capital structure as the most important and effective parameter on the orientation and valuation of the firm in the capital markets has been considered. Given the lack of comprehensive research and case study in this field, the aim of this research is the determination of the dominant pattern of the capital structure in automotive and parts industry. The research period was 2006-2016 and in the mentioned industry, 26 companies were selected as statistical sample. The pooled/paned regression models were applied to analyze the research data in econometric software Eviews 9. In the study, such criteria as book leverage (LEV1), market leverage (LEV2), and long-term leverage (LEV3) were applied to determine the capital structure. Likewise, such variables as DPS to EPS (DPO), return on equity (ROE), business risk (BR), asset structure (TANG), liquidity (LIQ), market to book value (MB), company size (SIZE), non debt tax saving (NDTS), tangible assets to debt ratio (TADR), debt tax shelter (DTS), and interest coverage (IC) were exerted to measure the effective factors on capital structure based on different theories.
Findings indicate that in the automotive and parts industry, pecking order, extreme management optimism, and market timing theories have been the dominant patterns in Iranian capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade off Theory
  • Pecking Order Theory
  • Extreme Management Optimism Theory
  • Market Timing Theory
  • Automotive and Parts Industry
اربابیان، علی اکبر و صفری گرایلی ، مهدی .(1388). بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم­انداز مدیریت، ( 33)، صص. 175-159.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و  مظاهری، طهماسب.(1388). بررسی نظریه­های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، (12)، صص. 21-4.
حجازی، رضوان؛ ولی پور، هاشم و سیامر، مهرنوش. (1391). کاربرد نظریه ترجیحی در تأمین مالی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (15)، صص. 46-31.
حسنی،  حسن و پاک­مرام ،  عسگر .(1396). عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با تأکید بر چرخه تجاری، راهبرد مدیریت مالی، (16)، صص. 97-77.
حقیقی طلب، بهاره؛ عباس زاده، محمد رضا و صالحی، مهدی. (1396). بررسی اثرات تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‏های صنعت بر تعدیلات ساختار سرمایه،  مدیریت دارایی و تأمین مالی، مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار. 6 (4)، صص. 19-42
ستایش، محمدحسین وکاشانی پور، فرهاد.(1390). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 12(30)، صص. 74-57.
سید عباس زاده‌، میرمحمد.(1380). روش­های عملی پژوهش در علوم انسانی. چاپ اول، ارومیه‌: دانشگاه ارومیه‌.
عربی، سیدهادی و ربیعی، ریحانه.(1395). تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جستارهای اقتصادی ایران، 13( 25)، صص. 142-121.
کردستانی، غلامرضا و پیرداوری ، طناز.(1391). ساختارسرمایه،آزمونتجربینظریه زمان‏بندیبازار، دانشحسابداری، 3( 9)، صص. 142-123.
کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران ، مظاهر.(1387). بررسیعواملتعیین­کنندهساختار سرمایه: آزمون تجربینظریهموازنه ایستادرمقابلنظریهسلسلهمراتبی، تحقیقات مالی، 10، (25)، صص. 90-73.
کیمیاگری، علی‌محمد و عینعلی، سودابه. (1387). ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس تهران)، تحقیقات مالی، (25)، صص. 108-91.
نمازی، محمد و خواجوی، شکراله.(1383). سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش­بینی ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (38)، صص. 119-93.
نمازی، محمد و شیرزاده ، جلال.(1384). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (42)، صص. 95-75.
Al-najjar, B.& P. Taylor (2008). The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure, Managerial Finance )34(,pp.33-919.
Arabi, S. & R. Rabie (2016). Agency Theory, Capital Structure and Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Iranian Journal of Economic Research، 13) 25(, pp.121-142. (In Persian)
Arbabian, A. A. & M. Safari Grayli (2009). Investigating the Effect of Capital Structure on Profitability of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Management Perspective,) 33(,pp.159-175. (In Persian)
Ardalan, K. (2017). Capital structure theory: Reconsidered, Research in International Business and Finance)39(,pp.696-710.
Baker, M. & Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure, Journal of Finance )57(,pp.1-32.
Bhaduri, S. (2002). Determinants of Corporate Borrowing: Some Evidence from the Indian Corporate Structure, Journal of Economic and Finance) 26(, pp.15-200.
Chen, J (2004). Determinants of Capital Structure of Chinese Listed Companies, Journal of Business Research )57(,pp.1341-1351.
Chen, J. & Roger, S. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies, Economic Change and Restructuring, 11-35.
Danbolt, Jo, Rees, W. and Shamsher, M. (2000). Disadvantaged capital access - impediments to Scotland’s economic growth, University of Glasgow & University Putra Malaysia.
Gomes, A. & G. Phillips (2007). Why Do Public Firms Issue Private and Public Securities, University of Pennsylvania?
Green T. C. & N. Jegadeesh (2006). Trade-off, Timing, and Capital Structure, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=90846.
Haghighitalab, B. Abbaszadeh, M. R. & M. Salehi (2017). Investigating the interactive effects of the company's financial position and industry characteristics on capital structure adjustments, Asset Management and Financing Magazine, accepted papers and ready for publication. (In Persian)
Hasani, H. & A. Pakmaram (2017). Factors influencing Capital Structure of Companies with Emphasis on the Business Cycle, Journal of Financial Management Strategy, (16), pp.77-97. (In Persian)
Hejazi, R. Valipour, H. & M. Siamar (2012). Application of the Pecking-Order Theory in Financing, Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities, (15), pp.31-46. (In Persian)
Hong, Z & Z. X, Jason (2006). The Financing Behavior of Listed Chinese Firms, the British Accounting Review (38), pp.239-258.
Huang, S. G. & F. M. Song (2006). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China, China Economic Review (17), 1-23.
Islami Bidgoli, G. & T. Mazaheri (2009). A Study of the Static Trade-Off
and the Pecking-Order Theories in Explaining the Capital Structure of Companies in Tehran Stock Exchange, Accounting Research, (3), pp.4-21.(In Persian)
Kimiagari, A. M. & S. Ein Ali (2008). A Comprehensive Pattern of Capital Structure (Case Study of Companies Listed in Tehran Stock Exchange), Financial Research, (25), pp.91-108. (In Persian)
Kordestani, G. & T. Pidvari (2012). Capital structure, empirical test of market timing theory, Journal of Accounting Knowledge 3(9), pp.123-142. (In Persian)
Kordestani, G. & M. Najafi Omran (2008). Investigating the determinants of capital structure: the empirical test of the static trade-off theory versus the pecking-order theory, Financial Research, 10(25), pp.73-90. (In Persian)
Modigiliani, F. & M. Miller (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance & the Theory of Investment, American Economic Review (48), pp.261-297.
Modigliani, F. & M. Miller (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, American Economic Review (53), pp.433-43.
Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance (39), pp.575-92.
Myers, S. C. & N. S. Majluf (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics (13), pp.187-221.
Myers, S.C. & R. G. Rajan (1998). The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of Economics (113), pp.733-71.
Namazi, M. and S. Khajavi (2004). The usefulness of accounting variables in predicting the systematic risk of companies listed in Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Reviews, (38), pp.119-93. (In Persian)
Namazi, M. & J. Sherzadeh (2005). Investigating the Relationship between Capital Structure and Profitability of Companies listed in Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Reviews, (42), pp. 95-75. (In Persian)
Pratt, W. A. (2012). IS CAPITAL STRUCTURE RELEVANT? AN EMPIRICAL EXAMINATION OF CAPITAL STRUCTURE CHOICES, A Dissertation Submitted to the Graduate School of The University of Texas-Pan American in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY.
Qiu, M. and B. La. (2010). Firm Characteristics as Determinants of Capital Structure in Australia, International Journal of the Economics of Business 17 (3), pp. 277-287.
Setayesh, M. H. & F. Kashanipour (2011). Investigating Factors Affecting the Capital Structure of Companies listed in Tehran Stock Exchange, Financial Research Journal,12(30), pp.74-57. (In Persian)
Setyawan, R. I. (2012). Empirical Tests for Market Timing Theory of Capital Structure on the Indonesian Stock Exchange, http://ssrn.com/abstract=1980014.
Seyyed Abbaszadeh, M. M. (2001). Practical research methods in humanities. First Edition, Urmia: Urmia University. (In Persian)
Song, H. (2005). Capital Structure Determinants an Empirical Study of Swedish Companies, The Royal Institute of technology Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, January 2005.
Suhaila, M.K. and W.M.W. Mahmood. (2008). Capital Structure and Firm Characteristics: Some Evidence from Malaysian Companies, Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14616/.Vo, X. V. & C. Ellis (2017). An empirical investigation of capital structure and firm value in Vietnam, Finance Research Letters (22), pp.90-94.
Yafee, R. (2003). A Primer for Panel Data Analysis, New York University, derivation from: http://www.nyu.edu/its/pubs/connect/fall03/yafee_primer.html.
Yang, B. (2011). Dynamic Capital Structure with Heterogeneous Beliefs and Market Timing, http://ssrn.com/ abstract=1732870.