دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین 1400، صفحه 1-275 
بررسی استراتژی تخصیص سهام بر اساس رویکرد ریسک برابر

صفحه 25-53

10.22051/jfm.2020.22745.1818

مریم دولو؛ حبیب اله فدائی مولودی؛ علی صفری طاهرخانی


تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات

صفحه 177-202

10.22051/jfm.2019.20543.1680

رویا منعم؛ حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام


نقش کیفیت سود در برآورد ریسک اعتباری

صفحه 203-224

10.22051/jfm.2019.23338.1869

رضا دانشور بنداری؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی