دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار 1400، صفحه 1-275 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-24

10.22051/jfm.2020.26819.2126

سامان رحمانی نوروزآباد؛ علی اصغر انواری رستمی؛ کرم خلیلی؛ اسفندیار محمدی


2. بررسی استراتژی تخصیص سهام بر اساس رویکرد ریسک برابر

صفحه 25-53

10.22051/jfm.2020.22745.1818

مریم دولو؛ حبیب اله فدائی مولودی؛ علی صفری طاهرخانی


9. تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات

صفحه 177-202

10.22051/jfm.2019.20543.1680

رویا منعم؛ حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام


10. نقش کیفیت سود در برآورد ریسک اعتباری

صفحه 203-224

10.22051/jfm.2019.23338.1869

رضا دانشور بنداری؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی