تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استاد مالی و مدیر گروه برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نیاز به تأمین مالی برون‌سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت­ها، تعداد 180 شرکت طی سال­های (1392 تا 1396) انتخاب شد. فرضیه­ها با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره داده­های تلفیقی (تابلویی) مورد آزمون قرار گرفته­اند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع­آوری شده و آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که نیاز به تأمین مالی برون‌سازمانی تأثیر معناداری بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد ولی شاخص حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد می‏گردد مدیران واحدهای تجاری چنانچه به دنبال عوامل مؤثر بر افزایش ساختار سرمایه می­باشند، زمینه­های تقویت کیفیت حاکمیت شرکتی را به‌صورت جدی در واحدهای تجاری تحت کنترل خود فراهم آورند؛ زیرا این امر موجب انتخاب ساختار سرمایه بهینه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of External Financing Requirements on Corporate Governance Index and Company Value: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saman Rahmani Noorozabad 1
  • Ali Asghar Anvary Rostamy 2
  • Karam Khalili 3
  • Asfandiar Mohamadi 4
1 PhD. Student in Financial Management, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam Iran.
2 Professor & Chair, Department of Planning & management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
4 Associate Professor, Department of Business Management, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

This study investigates the effects of external financing requirement on corporate governance index and the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research in nature is a descriptive - correlation research. The sample consistes of 180 companies during 1392 to 1396. The hypotheses tested by multivariable regression panel data. The results show that the corporate governance have an insignificant effect on the companys’ value. However, the need for external financing has significant effects on both the value of the companies and corporate governance index. Based on the results, it is recommended that business managers seriously seek to enhance the quality of corporate governance in controlled entities if they seek to influence the factors that enhance capital structure. Capital structure selection is optimized.
Based on the results, it is recommended that business managers seriously seek to enhance the quality of corporate governance in controlled entities if they seek to influence the factors that enhance capital structure. Capital structure selection is optimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External financing
  • Corporate Governance
  • Company Value
حساس یگانه، یحیی و مولودی، عبدالله. (1390). رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجادشده برای سهام‌داران. مطالعات مدیریت صنعتی، 9(33)، 233-261.
خدادادی، ولی و تاکر، رضا. (1391). تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(15)، 97- 118.
دیلمی، صفیه و صفری­گرایلی، مهدی. (1395). بررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(1)، 115- 136.
رضایی، محسن و ناظمی، امین. (1398). الگوی راهبری شرکتی در بانک­های ایران. حسابداری مالی، 11(14)، 126- 150.
زارعی، قاسم و عبدالله­زاده شقاقی، علی. (1397). رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأمین مالی خارجی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلگر رشد شرکت و ساختار مالکیت. چشم­انداز مدیریت مالی، 7(23) ، 33- 60.
صراف، فاطمه؛ برزگر، قدرت اله و محمدی، مهسا. (1397). هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(39)، 189- 210.
صفرزاده، محمدحسین. (1393). نقش راهبری شرکتی در توضیح چسبندگی هزینه­ها. حسابداری مالی، 6(23)، 1- 21.
فتاحی نافچی، حسن و خواجه­وند کاجی، میلاد. (1397). تأثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 1(4)، 72- 85.
مدرس، احمد و فعلی، مریم. (1387). رابطه نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 6(23)، 89- 106.
معین‌الدین، محمود؛ سعیدا اردکانی، سعید؛ فاضل یزدی، علی و زین‌الدینی میمند، لیلی. (1393). بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه­گذاری، 3(9)، 101- 132.
مهربانی، فاطمه و دادگر، یداله. (1392). محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 9(1)، 47- 68.
Aggarwal, R. Schloetzer, J. D. & Williamson, R. (2019). Do corporate governance mandates impact long-term firm value and governance culture? Journal of Corporate Finance, 4(59), 202-217.
Agrawal, A. & Knoeber, C. R. (1996). Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31(3), 377–397.
Al-Najjar B. (2015). The effect of governance mechanisms on small and medium-sized enterprise cash holdings: Evidence from the United Kingdom. Journal of Small Business Management, 53(2), 303-320.
Al-Najjar, B. & Al-Najjar, D. (2017). The impact of external financing on firm value and a corporate governance index: SME evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2), 1-31.
Asante-Darko, D. Adu Bonsu, B. Famiyeh, S. Kwarteng, A. & Goka, Y. (2018). Governance structures, cash holdings and firm value on the Ghana stock exchange. Governance structures, cash holdings and firm value on the Ghana stock exchange. The International Journal of Business in Society, 18(4), 671-685.
Baek, J-S. Kang, J-K. Park, K.S. (2004). Corporate governance and firm value: Evidence from the Korean financial crisis. Journal of Financial Economics, 71(2), 265-313.
Bebchuk, L. A. Cohen, A. & Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance? Review of Financial Studies, 22(2), 783-827.
Bhat, K. U. Chen, Y. Jebran, KH. & Bhutto, N. A. (2018). Corporate governance and firm value: a comparative analysis of state and non-state owned companies in the context of Pakistan. The International Journal of Business in Society, 18(6), 1196-1206.
Bozec, Y. & Bozec, R. (2010). Overall governance and cost of capital: Evidence from Canada using panel data. Journal of Global Business Management, 6(1), 1-11.
Caspar, R. (2007). Can institutional investors fix the corporate governance problem? Some Danish evidence. Journal of Management & Governance, 11(4), 405-428.
Chen, W-P. Chung, H. Hsu, T-L. Wu, S. (2010). External financing needs, corporate governance, and firm value. Corporate Governance: An International Review, 18(3), 234-249.
Connelly, J. TH. Limpaphayom, P. Nguyen, H. T. & Tran, T. D. (2017). A tale of two cities: Economic development, corporate governance and firm value in Vietnam. Research in International Business and Finance, 42, 102-123.
Cremers, K. J. M. & Nair, V.B. (2005). Governance mechanisms and equity prices. Journal of Finance, 60(6), 2859–2894.
Dadgar, Y. & Naderi, M. (2010). Corporate governance in capital market of Muslim countries, Amicus™ Books, 156-188. http://WWW.SSRN.com. (In Persian)
Daylami, S. & safari, M. (2016). The Relation between corporate governance quality and stock return volatility. Experimental Accounting Practitioners, 6(1), 115- 136. (In Persian)
Demsetz, H. (1983). The structure of ownership and the theory of the firm. Journal of Law & Economics, 26 (2), 375-390.
Fatahi Nafchi, H. & Khajehvand Kaji, M. (2018). The impact of firm age on the relationship between corporate governance and the capital structure of companies listed in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Accounting and Management, 1(4), 72-85. (In Persian)
Ghouma, H. Ben-Nasr, H. & Yan, R. (2018). Corporate governance and cost of debt financing: Empirical evidence from Canada. The Quarterly Review of Economics and Finance, 67, 138-148.
Gloria, S. D. & Mantovani, G. M. (2017). On the shareholders’ composition of the company and the governance mechanisms of the firm. Can this contribute to the firm performance (Including the capacity to attract capital and bank allowances)? Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2907278 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2907278.
Gupta, P. P. Kennedy, D. B. and Weaver, S. C. (2009). Corporate governance and firm value: Evidence from Canadian capital markets. Corporate Ownership and Control Journal, 6(3), 293-307.
Hassas Yeganeh, Y. & Moloudi, A. (2011). The Relationship between Corporate Governance and Created Shareholder Value. Industrial Management Studies, 9(23), 233-261. (In Persian)
Iqbal, S. Nawaz, A. & Ehsan, S. (2019). Financial performance and corporate governance in microfinance: Evidence from Asia. Journal of Asian Economics, 60, 1-13.
Khodadadi, V. & Takor, R. (2012). Investigation the impact corporate governance structure on financial Performance and valuation in public firms. Accounting and Audit Research, volume 15, 97-118. (In Persian)
Mehrabani, F. & Dadgar, Y. (2013). Calculating the quality index of corporate governance of companies in Tehran Capital Market. Economic Studies and Policies, 9(1), 47- 68. (In Persian)
Modarres, A. & Fe’li, M. (2008). The relation between corporate governance and firm value in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies on Financial Accounting, 6(23), 89- 106. (In Persian)
Moeinaddin, M. Saeida ardakani, S. Fazel Yazdi, A. & Zeinnadini mimand, L. (2014). The impact of corporate governance on the relationship between capital structure and firm value in the Tehran listed firms using structural equation modeling. Investment Knowledge, 3(9), 101- 132. (In Persian)
Ranjan Dash, S. & Raithatha, M. (2019). Corporate governance and firm performance relationship: Implications for riskadjusted return behavior, Management and Decision Economics. Managerial and Decision Economics, 8(40), 623-940.
Rezaei, M. & Nazemi, A. (2019). Corporate governance pattern in Iranian banks. Financial Accounting Quarterly, 11(14), 126- 150. (In Persian)
Ripamonti, A. & Kayo, E. (2016). Corporate governance and capital structure in Brazil: Stock, bonds and substitution. Mackenzie Management Review, 17(5), 85-109.
Safarzadeh, M. H. (2014). Investigating the role of corporate governance in explaining cost stickiness. Quarterly Financial Accounting Journal, 6 (23), 1-21. (In Persian)
Sarraf, F. Barzegar, G. & Mohammadi, M. (2018). Firms’ earnings smoothing, corporate social responsibility, and value. Accounting & Auditing Studies, 39, 189-210. (In Persian)
Siagian, F. Siregar, S. V. & Rahadian, Y. (2013). Corporate governance, reporting quality, and firm value: Evidence from Indonesia. Journal of Accounting in Emerging Economies, 3(1), 4-20.
Siddiqui, S. S. (2015). The association between corporate governance and firm performance – A meta-analysis. International Journal of Accounting and Information Management, 23(3), 218-237.
Stulz, R. (1990). Managerial discretion and optimum financing policies. Journal of Financial Economics, 26(1), 2-27.
Vivek, M. Park, Y. K. & Son, M. (2012). Equity or debt financing: Does good corporate governance matter? International Review, 20(2), 195–211.
Zarei, GH. & Abdollahzadeh Shaghaghi, A. (2018). The relationship between the quality of information disclosure and foreign financing of listed companies in Tehran Stock Exchange considering the moderatin role of g corporate growth and ownership structure. Financial Management Outlook, 23(4), 33- 60. (In Persian)
Zhussupova, Z. Onyusheva, I. & El-Hodiri, M. (2018). Corporate governance and firm value of Kazakhstani companies in the conditions of economic instability. Polish Journal of Management Studies, 17(2), 235-245.