نقش کیفیت سود در برآورد ریسک اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران

2 استاد یار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد. 
اربابیان، علی اکبرو صفری گرایلی ، مهدی .(1388). بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم­انداز مدیریت، ( 33)،
صص. 175-159.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا و  مظاهری، طهماسب.(1388). بررسی نظریه­های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، (12)، صص. 21-4.
حجازی، رضوان؛ ولی پور، هاشم و سیامر، مهرنوش. (1391). کاربرد نظریه ترجیحی در تأمین مالی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (15)، صص. 46-31.
حسنی،  حسن و پاک­مرام ،  عسگر .(1396). عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با تأکید بر چرخه تجاری، راهبرد مدیریت مالی، (16)، صص. 97-77.
حقیقی طلب، بهاره؛ عباس زاده، محمد رضا و صالحی، مهدی. (1396). بررسی اثرات تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‏های صنعت بر تعدیلات ساختار سرمایه،  مدیریت دارایی و تأمین مالی، مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار.6 (4)، صص. 19-42
ستایش، محمدحسین وکاشانی پور، فرهاد.(1390). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 12(30)، صص. 74-57.
سید عباس زاده‌، میرمحمد.(1380). روش­های عملی پژوهش در علوم انسانی. چاپ اول، ارومیه‌: دانشگاه ارومیه‌.
عربی، سیدهادی و ربیعی، ریحانه.(1395). تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جستارهای اقتصادی ایران، 13( 25)، صص. 142-121.
کردستانی، غلامرضا و پیرداوری ، طناز.(1391). ساختارسرمایه،آزمونتجربینظریه زمان‏بندیبازار، دانشحسابداری، 3( 9)، صص. 142-123.
کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران ، مظاهر.(1387). بررسیعواملتعیین­کنندهساختار سرمایه: آزمون تجربینظریهموازنه ایستادرمقابلنظریهسلسلهمراتبی، تحقیقات مالی، 10، (25)، صص. 90-73.
کیمیاگری، علی‌محمد و عینعلی، سودابه. (1387). ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس تهران)، تحقیقات مالی، (25)، صص. 108-91.
نمازی، محمد و خواجوی، شکراله.(1383). سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش­بینی ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (38)، صص. 119-93.
نمازی، محمد و شیرزاده ، جلال.(1384). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (42)، صص. 95-75.
Al-najjar, B.& P. Taylor (2008). The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure, Managerial Finance )34(,pp.33-919.
Arabi, S. & R. Rabie (2016). Agency Theory, Capital Structure and Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Iranian Journal of Economic Research، 13) 25(, pp.121-142. (In Persian)
Arbabian, A. A. & M. Safari Grayli (2009). Investigating the Effect of Capital Structure on Profitability of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Management Perspective,) 33(,pp.159-175. (In Persian)
Ardalan, K. (2017). Capital structure theory: Reconsidered, Research in International Business and Finance)39(,pp.696-710.
Baker, M. & Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure, Journal of Finance )57(,pp.1-32.
Bhaduri, S. (2002). Determinants of Corporate Borrowing: Some Evidence from the Indian Corporate Structure, Journal of Economic and Finance) 26(, pp.15-200.
Chen, J (2004). Determinants of Capital Structure of Chinese Listed Companies, Journal of Business Research )57(,pp.1341-1351.
Chen, J. & Roger, S. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies, Economic Change and Restructuring, 11-35.
Danbolt, Jo, Rees, W. and Shamsher, M. (2000). Disadvantaged capital access - impediments to Scotland’s economic growth, University of Glasgow & University Putra Malaysia.
Gomes, A. & G. Phillips (2007). Why Do Public Firms Issue Private and Public Securities, University of Pennsylvania?
Green T. C. & N. Jegadeesh (2006). Trade-off, Timing, and Capital Structure, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=90846.
Haghighitalab, B. Abbaszadeh, M. R. & M. Salehi (2017). Investigating the interactive effects of the company's financial position and industry characteristics on capital structure adjustments, Asset Management and Financing Magazine, accepted papers and ready for publication. (In Persian)
Hasani, H. & A. Pakmaram (2017). Factors influencing Capital Structure of Companies with Emphasis on the Business Cycle, Journal of Financial Management Strategy, (16), pp.77-97. (In Persian)
Hejazi, R. Valipour, H. & M. Siamar (2012). Application of the Pecking-Order Theory in Financing, Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities, (15), pp.31-46. (In Persian)
Hong, Z & Z. X, Jason (2006). The Financing Behavior of Listed Chinese Firms, the British Accounting Review (38), pp.239-258.
Huang, S. G. & F. M. Song (2006). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China, China Economic Review (17), 1-23.
Islami Bidgoli, G. & T. Mazaheri (2009). A Study of the Static Trade-Off
and the Pecking-Order Theories in Explaining the Capital Structure of Companies in Tehran Stock Exchange, Accounting Research, (3), pp.4-21.
(In Persian)
Kimiagari, A. M. & S. Ein Ali (2008). A Comprehensive Pattern of Capital Structure (Case Study of Companies Listed in Tehran Stock Exchange), Financial Research, (25), pp.91-108. (In Persian)
Kordestani, G. & T. Pidvari (2012). Capital structure, empirical test of market timing theory, Journal of Accounting Knowledge 3(9), pp.123-142. (In Persian)
Kordestani, G. & M. Najafi Omran (2008). Investigating the determinants of capital structure: the empirical test of the static trade-off theory versus the pecking-order theory, Financial Research, 10(25), pp.73-90. (In Persian)
Modigiliani, F. & M. Miller (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance & the Theory of Investment, American Economic Review (48), pp.261-297.
Modigliani, F. & M. Miller (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, American Economic Review (53), pp.433-43.
Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance (39), pp.575-92.
Myers, S. C. & N. S. Majluf (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics (13), pp.187-221.
Myers, S.C. & R. G. Rajan (1998). The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of Economics (113), pp.733-71.
Namazi, M. and S. Khajavi (2004). The usefulness of accounting variables in predicting the systematic risk of companies listed in Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Reviews, (38), pp.119-93. (In Persian)
Namazi, M. & J. Sherzadeh (2005). Investigating the Relationship between Capital Structure and Profitability of Companies listed in Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Reviews, (42), pp. 95-75. (In Persian)
Pratt, W. A. (2012). IS CAPITAL STRUCTURE RELEVANT? AN EMPIRICAL EXAMINATION OF CAPITAL STRUCTURE CHOICES, A Dissertation Submitted to the Graduate School of The University of Texas-Pan American in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY.
Qiu, M. and B. La. (2010). Firm Characteristics as Determinants of Capital Structure in Australia, International Journal of the Economics of Business 17 (3), pp. 277-287.
Setayesh, M. H. & F. Kashanipour (2011). Investigating Factors Affecting the Capital Structure of Companies listed in Tehran Stock Exchange, Financial Research Journal,12(30), pp.74-57. (In Persian)
Setyawan, R. I. (2012). Empirical Tests for Market Timing Theory of Capital Structure on the Indonesian Stock Exchange, http://ssrn.com/abstract=1980014.
Seyyed Abbaszadeh, M. M. (2001). Practical research methods in humanities. First Edition, Urmia: Urmia University. (In Persian)
Song, H. (2005). Capital Structure Determinants an Empirical Study of Swedish Companies, The Royal Institute of technology Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, January 2005.
Suhaila, M.K. and W.M.W. Mahmood. (2008). Capital Structure and Firm Characteristics: Some Evidence from Malaysian Companies, Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14616/.
Vo, X. V. & C. Ellis (2017). An empirical investigation of capital structure and firm value in Vietnam, Finance Research Letters (22), pp.90-94.
Yafee, R. (2003). A Primer for Panel Data Analysis, New York University, derivation from: http://www.nyu.edu/its/
pubs/connect/fall03/yafee_primer.html.
Yang, B. (2011). Dynamic Capital Structure with Heterogeneous Beliefs and Market Timing, http://ssrn.com/ abstract=1732870.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Earnings Quality in Estimating Credit Risk

نویسندگان [English]

  • Reza Daneshvar bondari 1
  • Abolghasem Masihabadi 2
  • Mohamadreza Shorvarzi 3
1 PhD Student in Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Neishabour Branch, Iran
2 Assistant Prof. Islamic Azad University of Sabzevar
3 Associate Prof. Islamic Azad University of neyshabour
چکیده [English]

The purpose of this research is to compare the four indicators of earnings quality that use only accounting data in order to determine the quality of profit and determine their impact on the degree of credit risk of listed companies in Tehran Stock Exchange.
In so doing, the data related to 156 companies were gathered between 2008 and 2017. In keeping with, 20 financial indicators were used to determine the risk of credit and then their ranking by data envelopment analysis method. The significant relationship between the indices with the credit rating of each company was also tested. Likewise, four indicators of earnings quality including sustainability and predictability features, profit / cash relationship, accruals, and, finally, earnings response coefficient and adjusted earnings response coefficient were used. First, the relationship of the 20 financial ratios applied with the credit rating determined by the data envelopment analysis method was verified in the form of a regression model tested and validated by the model. Then, the significant relationship between the four indicators of earnings quality with the credit rating of each company was tested.
The results showed that companies with lower credit risk enjoyed higher earnings quality. Likewise, with a decrease in the quality of profit indicators, their credit risk will also increase. Based on the findings in the research, it can be concluded that there is a significant relationship between credit risk of listed companies in Tehran Stock Exchange and their main indicators of earnings quality. In this research, credit rating is the amount of credit risk calculated and ranked by data envelopment analysis method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Risk
  • Credit Rating
  • Earning Quality
  • Credit Scoring"
ارضاء، امیرحسین؛ پیمانی، مسلم و صیفی، فرناز.(1396). محاسبه ریسک اعتباری و تأثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(55)، صص. 169-196.
امیری، مقصود؛ بکی حسکوئی، مرتضی و بیگلری کامی، مهدی.(۱۳۹۲). رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی. دانش سرمایه‌گذاری، 12(7)، صص. 25-41.
جمالیان پور، مظفر و ثقفی، علی.(1392). اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی. دانش حسابداری، 4 (12)، صص. 7-33.
دستگیر، محسن؛ حسین زاده، علی حسین، خدادادی، ولی و واعظ، سید علی.(1391). کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(1)، صص. 1-16.
دمودران، آسوات.(۱۳۹۲). مالی شرکتی پیشرفته، رویکرد کاربردی. ترجمه سازمان بورس اوراق بهادار، تهران، نشر نص.
راعی، رضا و ابوذر، سروش.(1391). اعتبارسنجی مشتریان حقوقی کوچک و متوسط بانک‌ها با استفاده از مدل‌های لوجیت و پروبیت. پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی ایران)، 12(44)، صص. 131-145.
راموز، نجمه و محمودی، مریم.(1396). پیش‌بینی ریسک و ورشکستگی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 5(16)، صص.51-75.
شاهرخی، سمانه و مشایخ، شهناز.(1395). شناسایی شاخص‌های تعیین‌کننده رتبه اعتباری شرکت‌ها. دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، صص. 25-51.
صالحی، مهدی و بذرگر، حمید.(1394). رابطة بین کیفیت سود و ورشکستگی. راهبرد مدیریت مالی، 3(8)، صص.113-140.
صفری، سعید؛ ابراهیمی شقاقی، مرضیه و شیخ، محمدجواد.(۱۳۸۹). مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک‌های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (رتبه‌بندی اعتباری). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 4 (4)، صص. ۱۳۷– ۱۶۴.
ظریف فرد، احمد.(1378). شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه‌های اقتصادی ایران، پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران.
کمیته نظارت بر بانکداری (سپتامبر 2000). اصول مدیریت ریسک اعتباری. ترجمه: رنجبر مطلق، لیدا. تهران، نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
محمودآبادی حمید و غیوری مقدم، علی.(1390). رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل‌وفرع بدهی‌ها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده. دانش حسابداری، 1(4)، صص. 125-145.
مشایخ، شهناز و شاهرخی، سمانه.(1394). نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها در دنیا، پژوهش حسابداری، 5(16)، صص. 131-148.
منصور، نخعی و مهرانی، کاوه.(1393). رابطه کیفیت سود و ریسک نقد شوندگی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1(3)، صص. 37-53.
Amiri, M, Beki Hascoei, Morteza & Biglari Kami, M (2013). Ranking of Manufacturing Companies in Tehran Stock Exchange Using Multiple Decision Making Models and Artificial Neural Network. Journal of Investment Knowledge, 12(7), pp.25-41. (In Persian)
Author's Collection (2006). Principles of Credit Risk Management, Publication of Banking Supervision Committee of the International Settlement Bank, Translation of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)
Barton, J. & Simko, P.J. (2002). The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review, (77)4, pp.1-27.
Basel committee on Banking. (2006). Studies on the Validation of Internal Rating Systems. Working paper.
Braua, A. (2006). Using the FASB's qualitative characteristics in earnings quality measures. LSU Doctoral Dissertations. 2671.
Cheng EWL. Chaing, YH & Tang, BS (2007). Alternative approach to credit Rating by DEA: evaluating borrowers with respect to PFI project. Journal of Building and Environment, 42(4), pp.1752-1760
Damasceno, D. L. Artes, R. & Minardi, A. M. A. F. (2008). Estimating credit rating of Brazilian companies using accounting ratios. Revista de Administração, 43(4), pp.344-355.
Dastgir, M, Hosseinzadeh, AH, Khodadadi, Vali & Vaez, A (2012). Quality of profit in financially helpless financial companies. Financial accounting research, 4(1), pp.1-16. (In Persian)
Demoders, Aswat (2013). Advanced financial company, practical approach, publishers. Securities and Exchange Organization. Credit Rating Institute. Ir.seo website. (In Persian)
Emel, A. B. Oral, M. A. Reisman Ve & O. R. Yalaln (2003). A Credit Scorning Methodolgy for the Commercial Banking Sector. Socio Economic Planning Sciences, 37(2), pp. 103-123.
Erza, A H, Peymani, M & Saifi, F (2017). Calculation of Credit Risk and its Effect on Return on Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Financial Accounting Studies, 14 (55), pp.169-196. (In Persian)
European Securities & Markets Authority (2013). Credit rating agencies, Annual Report.
Fitch Ratings (2006). Corporate Ratings Methodology. Corporate finance criteria report. pp.1-7.
 Information website: www.moodys.com/methodologies
Gray, S. Mirkovic, A. & Ragunathan, V. (2006). The determinants of credit ratings: Australian evidxnce. Australian Journal of Management, 13(2), pp.333– 354.
Jamaliyanpour, M & Saghafi, A (2013). Unexpected Accruals, Profitability Deviation and Financial Crisis. Journal of Accounting Knowledge, 4 (12), pp.7-33. (In Persian)
Jllinea, S.J, Tanlu, L & Winn, A (2014). Evaluating proposed remedies for credit rating agency failures. The AccountingReview, 89(4), pp.1399-1412.
Khaled ElMoatasem, A (2005). Measuring the quality of earnings. Managerial Auditing Journal, 20 (9), pp.1001-1015.
 Koh, Y. Lee, S. & Boo, S.Y. (2009). Does franchising help restaurant firm value? International Journal of Hospitality Management, 28(2), pp.289–296.
Leuz,C, Nanda, D. & Wysocki, P.(2003).Earning Management and Investor Protection: an International Comparison. Journal of Financial Economics, 69, pp.505-527
Li, F. Abeysekera, I. & Ma, S. (2011). Earnings management and the effect of earnings quality in relation to stress level and bankruptcy level of Chinese listed firms. Corporate Ownership and Control, 9 (1), pp.366-391.
Liang, G.S; Liu, C.F. Lin, W.C. anx Yeh. C.x. (2006). A data envelopment analysis of shipping industry bond rating. Tamhang Journal of Science and Engineering, 9(4), pp.403-408.
Mahmoud Abadi, H & Ghayouri Moghadam, A (2011), Credit Rating in terms of financial power of debt payment, using the data envelopment analysis method. Journal of Accounting Knowledge, 1(4), pp.125-145. (In Persian)
Nakheli, M & Mehrani, K (2013). The Relationship between Quality of Profit and Liquidity Risk. Empirical Accounting Research, 1(3), pp.37-53. (In Persian)
Marcin Tomasz Krzysztofik School (2009). Application of Data Envelopment Analysis in Credit Scoring. Master’s Thesis in Financial Mathematics. Technical Report.
Mashayekh, SH & Shahrokhi, S (2015). Credit rating system of companies in the world. Accounting research, 5(16), pp. 131-148. (In Persian)
Matousek, R. & Stewart, C. (2009). A note on ratings of international banksJournal of Financial Regulation and Compliance, 17(2), pp.146-155. 
Min, JH & Lee. Y-Ch (2008). A practical approach to credit scoring.Expert Systems with Applications. 35, pp.1762–1770
Moody’s Investor Service (2004), Special Report: Annual Default Study Addendum.Global Corporate Rating Transition Rates.
Murcia, Flávia Cruz de Souza & et al (2014). The determinants of credit rating: Brazilian evidence. BAR - Brazilian Administration Review,11(2), pp.188-209.
Ng, J. (2011). The effect of information quality on liquidity risk. Journal of Accounting & Economics, 52, pp.126–143.
Papaikonomou, V. L. (2010). Credit rating agencies and global financial crisis: need for a paradigm shift in financial market regulation. Studies in Economics and Finance, 27(2), pp.161-174.
Park, S.Y. & Lee, S. (2009). Financial rewards for social responsibility: a mixed picture for restaurant companies. Cornell Hospitality Quarterly, 50(2), pp.168–179.
Pastor, L & Stambaugh, R. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy 111, pp.642–685.
Penman, S. (2001). Financial Statement Analysis and Security Valuation. New York: McGraw Hill/Irwin.
Raei, R & Abuzar, S (2012). Validation of small and medium-sized legal clients by banks using Logite and Probit models. Journal of Economic Research, 12 (44), pp.131-145. (In Persian)
RAM Rating (2008). Rating Methodology: Corporate Credit Ratings, Rating Agency Malaysia Merhad, Rating Agencies, Annual Report.
Ramoz, N & Mahmoudi, M (2017). Risk and Bankruptcy Expectations Using the Hybrid Model in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 5(16), pp.51-75. (In Persian)
Rousseau, Stéphane, (2006). Enhancing the Accountability of Credit Rating Agencies: The Case for a Disclosure-Based Approach. McGill Law Journal 51(4), pp.617-621.
Ruihao, K. (2012). Predicting financial distress in debt contracting. University ofCalifornia, Los Angeles.
Safari, S, Ebrahimi Shaghaghi, M & Sheikh, MJ (2010). Credit Risk Management of Legal Customers in Commercial Banks with Data Envelopment Analysis Approach (Credit Rating). Management Research in Iran, 4(4), pp.137-164. (In Persian)
Salehi, M & Bazrgar, H (2015). The Relationship Between Quality of Earnings and Bankruptcy. Journal of Financial Management Strategy, 3 (8), pp.113-140. (In Persian)
Shahrokhi, S & Mashayekh, SH (2015). Identification of Indicators Determining Credit Rating Companies. Journal of Investment Knowledge, 5(19), pp.25-51. (In Persian)
Standard & Poor’s (2001). Rating Methodology: Evaluating the Issuer. Corporate Rating Criteria. New York: Standard & Poor’s.
Sung C. Bae. (2009). On the interactions of financing and investment decisions. Managerial Finance, 35 (8), pp.691-699.
Tansel, Y. &Yardakul, M. (2010). Development of a quick credibility scoring decision support system using fuzzy topsis. https://www.sciencedirect.com/journal/expert-systems-with-applications1, 37, pp.567–574.
Tsai, H. & Gu, Z. (2007). Institutional ownership and firm performance: empirical evidence from U.S.-based publicly traded restaurant firms. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(1), pp.19–38.
Zarif Fard, A (1999). Identification and Analysis of Factors Related to the Estimation of the Profit Quality of Iranian Enterprises, Ph.D thesis, Tehran University. (In Persian)