آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در شرکت‌هایی با مشتریان عمده، ریسک جریان‌های وجوه نقد دریافتی بیشتر است، بنابراین در این‌گونه شرکت‌ها، سطح نگهداشت وجوه نقد و ریسک بحران مالی آتیِ شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها بالاتر است؛ در نتیجه می‌توان گفت که تمرکز مشتری می‌تواند سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرارگرفته‌اند. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از تأثیر‌ مثبت و معنادار تمرکز مشتری بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می‌باشد. به عبارتی، در شرکت‌های با مشتری عمده، میزان سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد بالاتر بوده است. این نتایج مبین اهمیت وجود مشتریان عمده در شرکت و اثربخشی این مشتریان در افزایش سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Test of Customer Concentration on Cash Holdings Adjustment Speed In Listed Companies In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sabermahani
  • Mohammad Reza Nikbakht
  • Mostafa Deldar
Accounting Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The customer concentration can increase the cash input flow risk, the need to additional cash holdings and the risk of corporate future financial crisis, which could in turn affect cash holdings level and cash holdings adjustment speed. The purpose of this study was to examine the effectiveness test of customer concentration on cash holdings adjustment speed in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, 140 companies (980 firm-year observations) accepted in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2017 were investigated. In order to test the hypotheses of the research, multiple linear regression model using combined data (panel method) was used. The results of this research indicate that the customer concentration on cash holdings level and cash holdings adjustment speed has positive and significant effect. In other words, in companies with major customer, cash holdings level and cash holdings adjustment speed are higher. These results can explain the importance and effectiveness of the role the company major customers in increasing the cash holdings level and cash holdings adjustment speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration Customer
  • Cash holdings
  • Cash Holdings Adjustment Speed
امینی‌فرد، زینب و صالحی، مهدی. (1398). تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری، 1(32)، صص. 140-121.
ایمانی، کریم؛ دستگیر، محسن و یوسفی، امیر. (1392). سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی مؤثر بر آن. پژوهش حسابداری، 3(3)، صص. 33-19.
بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر و محسنی ملکی، بهرام. (1391). رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابداری، 3(11)، صص. 7-29.
حاجیها، زهره و تقی‌زاده، نفیسه. (1397). تأثیر تمرکز مشتری بر قرارداد وام بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، صص. 346-327.
حاجیها، زهره و رجب‌دُری، حسین. (1396). تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر سطح نگهداشت وجه نقد. دانش حسابداری، 2(29)، صص. 83-63.
خان‌محمدی، سیاوش. (1395). بررسی اثر تمرکز بر مشتری بر اجتناب و ریسک مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
شیبانی‌تذرجی، عباس؛ خدامی‌پور، احمد و پورحیدری، امید. (1397). تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، صص.232-215.
فخاری، حسین و اسدزاده، احمد. (1396). اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد. راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، صص. 23-1.
فخاری، حسین و تقوی، سید روح‌الله. (1388). کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(3)، صص. 84-69.
کردستانی، غلامرضا و عباسی، عبدالاحد. (1393). بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(3)، صص. 81-92.
مرادی، مهدی؛ دلدار، مصطفی و صابرماهانی، معصومه. (1398). تأثیر تمرکز مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت. راهبرد مدیریت مالی، 24(1)، صص. 94-71.
مشایخی، بیتا و دلدار، مصطفی. (1395). ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه‌های تجاری. دانش حسابداری، 7(26)، صص. 58-33.
معطوفی، علیرضا و گلچوبی، محمد. (1396). رابطه بین مالکین خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 9(4)، صص. 82-61.
Aminifard, Z & Salehi, M. (2020). The effect of customer focus on managers' rewards in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting Research, 1 (32), pp.140-121 (In Persian).
Bates, T. Kahle, K & Stulz, R. (2009). Why do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used To? The Journal of Finance, 64(5), pp.1985–2021.
Bates, T. Chang, C & Chi, J. D. (2017). Why Has the Value of Cash Increased Over Time? Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming, 30(1), pp.166-192.
Berrios, R. (2006). Government contracts and contractor behavior. Journal of Business Ethics, 63(5), pp.119-130.
Bulu, GH. Babajani, J & Mohseni Maleki, B. (2011). The relationship between cash and more than the optimal level, with the future performance of the listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 11(23), pp.7-29 (In Persian).
Campello, M & Gao, J. (2014). Customer concentration and loan contract terms. Journal of Accounting & Economics, 44(1/2), pp.579-606.
Chang, L. Deng, K & Wang, X. (2018). The Dynamic Speed of Cash Holding Adjustment in a Transition Economy: A New Approach and Evidence. Emerging Markets Finance & Trade, 6(1), pp.1-15.
Cho, H. Choi, S & Kim, M. (2018). Cash Holdings Adjustment Speed and Managerial Ability. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 14(1), pp.1–25.
Denis, D & Sibilkov, V. (2010). Financial Constraints, Investment, and the Value of Cash Holdings. The Review of Financial Studies, 23(1), pp.247–269.
Dhaliwal, D. Judd, M & Shaikh, S.A. (2016). Customer concentration risk and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Economics, 61(1), pp.23–48.
Dhaliwal, D. Michas, P.N. Naiker, V & Sharma, D. (2014). Major Customer Reliance and Auditor Going-Concern Decisions. The Accounting Review, 78 (1), pp. 95–117.
Dittmar, A & Duchin, R. (2010). The Dynamics of Cash. Pacific-Basin Finance Journal, 55(2), pp.270-282.
Dittmar, A & Smith, J. (2007). Corporate Governance and the value of Cash Holdings, Journal of Financial Economics, 83(3), pp.599-634.
Emani, K. Dastgir, M & Yousefi, A. (2012). The cash holdings adjustment speed and Corporative characteristics affectivness on it. Accounting Research, 2(1), pp.19-33 (In Persian).
Farinha, J. Cesario, M & Nuno, S. (2018). Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets. International Review of Financial Analysis, 56(6), pp. 238-252.
Fakhkhari, H & Asadzadeh, A. (2016). Effect of financial leverage and free cash flow on cash holdings adjustment speed. Financial Management Strategy, 19(3), pp.1-23(In Persian).
Fakhkhari, H & Taghavi, S.R. (2008). Accruals and cash balances. Accounting and Auditing Reviews, 5(4), pp.69-84 (In Persian).
Foley, C. Hartzell, J. Titman, S & Twite, G. J. (2007). Why do firms hold so much cash? A Tax-Based Explanation. Journal of Financial Economics, 86(27), pp.579–607.
Gao, H. Harford, J & Li, K. (2013). Determinants of corporate cash policy: Insights from private firms. Journal of Financial Economics, Forthcoming, 21(3), pp.219-240.
Gosman, M & Kohlbeck, M. (2009). Effects of existence of identity of major customers on supplier profitability: is Wal-Mart different. Journal of Management Accounting Research, 21(5), pp.179–201.
Gryglewicz, S. (2011). A Theory of Corporate Financial Decisions with Liquidity and Solvency Concerns. Journal of Financial Economics. 99(2), pp.365–384.
Hajiha, Z & Taghizadeh, N. (2017). Impact of Customer Cocentration on Bank Loan Contract: Evidence from Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing reviews, 25(3), pp.327-346(In Persian).
Hajiha, Z & Rajabdori, H. (2016). Impact of the Audit Committee's characteristics on the level of cash holdings. Accounting Knowledge, 2(29), pp.63-83 (In Persian).
Hertzel, M. Li, M & Rodgers, K. (2008). Inter-firm linkages and the wealth effects of financial distress along the supply chain. Journal of Financial Economics, 87(16), pp.374–387.
Huang, H. Lobo, G. Wang, C & Xie, H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. Journal of Banking and Finance, 72(4), pp.184–200.
Irvine, P. Park, S & Yildizhan, C. (2016). Customer-base concentration, profitability and distress across the corporate life cycle. The Accounting Review, 91(3), pp.883-906.
Jiang, Z & Lie, E. (2016). Cash holding adjustments and managerial entrenchment. Journal of Corporate Finance, 36(2), pp.190-205.
Kalak, I. Goergen, M & Guney, Y. (2021). CEO Overconfidence and the Speed of Adjustment of Cash Holdings. The International Journal of Accounting, 41 (3), pp.295–314.
Khanmohammadi, S. (2015). Investigating the Effect of Customer Concentration on Avoidance and Tax Risk in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Master's Thesis, Islamic Azad University, Tehran Research Branch (In Persian).
Khodadadi, V. Weisi. S & Cheraghinia, A. (2016). Investigate the relationship between customer Concentration and audit fees. Financial Accounting Knowledge, 4(1), pp.60-45 (In Persian).
Kolay, M. Lemmon, M & Tashjian, E. (2015). Distress-related spillover effects in the supply chain: information revelation or real economic cost. Contemporary Accounting Research, 30 (3), pp.970–995.
Kurdestani, GH & Abbasi, A.A. (2013). Investigating the Impact of Customer Focus on Corporate Financial Performance. Asset and Finance Management, 2(3), pp.81-92 (In Persian).
Lozano, M. B & Durán, R. F. (2016). Family Control and Adjustment to the Optimal Level of Cash Holding. The European Journal of Finance, 52(2), pp.434-448.
Mashayekhi, B & Deldar, M. (2015). The relationship between tax management and earnings management in business groups. Accounting Knowledge, 7(26), pp.33-58 (In Persian).
Matofi, A & Golchoubi, M. (2016). Relationship between Family Owners and the Speed of Adjustment on the Amount of Cash Holdings: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 9(4), pp.61-82 (In Persian).
Moradi, M. Deldar, M & SaberMahani, M. (2020). The Impact of Customer Focus on Company Dividend Payment Policy. Financial Management Strategy, 24 (1), pp.71-94 (In Persian).
Opler, T. Pinkowitz, L. Stulz, R & Williamson, R. (1999). Determinants and implications of cash holdings. Journal of Financial Economics, 52(6), pp.3-46.
Orlova, S. (2013). Cash Holdings Speed of Adjustment. Accounting Experimental Research, 4(1), pp.23-43.
Orlova, S & Sun, L. (2018). Institutional determinants of cash holdings speed of adjustment. Global Finance Journal, 37(4), pp.123-137.
Ozkan, A & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance, 28(3), pp.2103–2134.
Patatoukas, P. N. (2012). Customer-base concentration: Implications for firm performance and capital markets. The Accounting Review, 87(16), pp.363-392.
Piercy, N & Lane, N. (2006). The underlying vulnerabilities in key account management strategies. European Management Journal, 24(6), pp.151–162.
Sheybani Tazerji, A. Khaddamipour, A & Pourheidari, O. (2017). Impact of customer Concentration on tax avoidance with regard to the company's market share. Accounting and auditing reviews, 25(2), pp.215-232 (In Persian).
Svetlana, V & Ramesh, R. (2020). Cash Holdings Speed of Adjustment. International Review of Economics and Finance, 30(17), pp.44-1.
Svetlana, V & Sun, L. (2018). Institutional determinants of cash holdings speed of adjustment. Global Finance Journal, 37(4), pp.123-137.
Venkiteshwaran, V. (2011). Partial Adjustment Toward Optimal Cash Holding Levels. Review of Financial Economics, 20(3), pp.113-121.
Wang, J. (2012). Do firms’ relationships with principal customers/suppliers affect shareholders’ income? Journal of Corporate Finance, 18(5), pp.860–878.