بررسی تأثیر حفاظت از حقوق سهامدارن بر ریسک سقوط قیمت سهام: آزمون اثربخشی نظریه رفتار کنشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی نظریه رفتار کنش‌گر نسبت به تأثیر حفاظت از حقوق سهامدارن بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش تعداد ۹۶ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور سنجش حفاظت از حقوق سهام‌داران از معیارهایی همچون کیفیت اطلاعات حسابداری، شاخص اثربخشی کنترل‌های داخلی، شاخص حق رأی سهام‌داران، شاخص تمرکز مالکیت و شاخص راهبری شرکتی بر اساس الگوی تصمیم‌گیری چندمعیاره به روش تاپسیس و وزن‌دهی به روش آنتروپی استفاده شده است. همچنین، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان‌های پایین به بالا استفاده شد و برای سنجش نظریه رفتار کنش‌گر (محرک-پاسخ) از انگیزه رقابتی مدیران با استفاده از شکاف پاداش مدیران موردسنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، حفاظت از حقوق سهام‌داران تأثیر منفی و معنی‌داری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. همچنین مشخص گردید انگیزه رقابتی به عنوان معیار نظریه رفتار کنش‌گر، تأثیر منفی حفاظت از حقوق سهام‌داران بر ریسک سقوط قیمت سهام را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investor Protection on Stock Crash Risk: A Test of Effectiveness of Operant Conditioning Behavior Theory

نویسندگان [English]

  • Hasan Valiyan 1
  • Mehdi Safari Gerayli 2
  • Mohammadreza Abdoli 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Maintaining and protecting the interests of shareholders is considered as one of the main pillars of each capital market, which, while increasing the level of financial transparency, reduces stock crash risk. Under these circumstances, companies are always trying to strengthen shareholders 'trust and confidence by enhancing the level of protection of shareholders' rights through effective ways such as raising the level of incentives for managers, while reducing the cost of representation. The purpose of this research is Investigating the Effectiveness of Operant Conditioning Behavior Theory on the Effect of Investor protection on stock crash risk in Companies listed in the Tehran Stock Exchange. In this study, 96 companies were surveyed during the period 2014 to 2018. In this research, in order to measure Investor protection of rights, the criteria used such as the quality of accounting information, the effectiveness of internal controls, the voting rights of shareholders, the index of ownership concentration and corporate governance index based on the multi-criteria decision making model by topsis and weight method entropy. Also, for measuring the stock crash risk, two criteria for negative stock skewness (NCSKEW) and (DUVOL) were used. To assess the behavior of the behavior of the actor (stimulus-response), we used the competitive motivation of managers using the managers' compensation gap. The results of the research showed that Investor protection of rights has a negative and significant effect on the stock crash risk. It was also found that competitive incentives negatively impacted the Investor protection of rights on stock crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operant Conditioning Behavior Theory
  • Investor Protection
  • Stock Crash Risk
 ابراهیمی، کاظم.، بهرامی‌نسب، علی و باغیان، جواد. (۱۳۹۶). تأثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهام‌داران بر احتمال گزارشگری متقلّبانه. دانش حسابرسی، ۱۷(۶۹)، ۱۲۵-۱۴۹.
توانگر حمزه کلایی، افسانه و اسکافی اصل، مهدی (1397). ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 10(38)، 187-207.
جلیلی، صابر و معصوم پور، یلدا. (۱۳۹۷). اثر حقوق سهام‌داران و مالکیت درونی بر مدیریت سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۳۷(۱)، ۱۶۳-۱۸۰.
ستایش، محمدحسین و ابراهیمی، شهلا. (1393). بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(2)، 61-74.
صمدی، علی حسین و مهرپور، فریبا. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال دوم، ۷(۳)، ۸۷-۱۱۰.
نادری، سعید.، یعقوب‌نژاد، احمد و حیدرپور، فرزانه. (1397). بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت. حسابداری مدیریت، 11(39)، 83-97.
ندری، کامران و حسینی، سید‌محمدرضا. (1394). تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهام‌داران خُرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه‌هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایة ایران. دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌ها مالی اسلامی، 4(2)، 159-186.
 
Akron, S., Samdani, T. (2017). Investor protection and institutional investors’ incentive for information production. Journal of Financial Stability, 30(8), 1-15
Altaf, N., Ahamad Shah, F. (2018). Ownership concentration and firm performance in Indian firms: does investor protection quality matter? Journal of Indian Business Research, 10(1), 33-52.
Bognanno, M. L. (2001). Corporate tournaments. Journal of Labor & Economic, 19, 290–315.
Bolton, P., Scheinkman, P., Xiong, W. (2006). Executive Compensation and Short-termist Behavior in Speculative Markets. Review of Economic Studies 73: 577-610.
Brayan, D, B., Mason, T, W. (2017). Executive tournament incentives and audit fees. Advances in Accounting, 37(9), 30-45
Breguer, W., Muller, T., Rosenbach, D., Saizmann, A. (2018). Corporate Social Responsibility, Investor Protection, and Cost of Equity: A Cross-Country Comparison. Journal of Banking & Finance, 96(10), 34-55
Dyck, A., Zingales, L. (2004). Private Benefits of Control: An International Comparison. Journal of Finance, 59: 537-600.
Ebrahimim, K., Bahraminasab, A., Baghiyan, J. (2017). The effect of audit quality and observance of shareholders' rights on the possibility of fraudulent reporting. Auditing knowledge, 17(69), 125-149. (In Persian).
Field M, Cox WM. (2008). Attentional bias in addictive behaviors: a review of its development, causes, and consequences. Drug Alcohol Depen, 97(1-2), 1-20.
Graziano, C. Parigi, B. M. (1998). Do managers work harder in competitive industries? Journal of Economic Behavior and Organization, 34(12), 489–98
Haidar, J, I. (2009). Investor protections and economic growth, Economics Letters, 103(1), 1-4
Helge Hab, L., Muller, M, A., Vergauwe, S. (2015). Tournament incentives and corporate fraud. Journal of Corporate Finance, 34(5), 251-267
Hong, H. Stein, J. C. (2003). Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes. The Review of Financial and Studies, 16(2), PP. 487-525.
Hutton, A, P., Marcus, A, J., Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94(2), 67-86.
Ide, S. (2001). Considering the Free Float- Adjustment of Topics- The Need for New Index and Possible Effects of Implementation. NLI research institute, no, 150.
Jalili, S., Masoumpur, Y. (2018). The Effect of Internal Property and Ownership Rights on Earnings Management. Accounting and Auditing Research, 10(37), 163-180. (In Persian).
Jia, N. (2018). Corporate innovation strategy and stock price crash risk. Journal of Corporate Finance, 18(3), 155-173
John, K., Mateti, R. S., Vasudevan, G., Amira, K. (2016). Investor protection and firm value: Evidence from PIPE offerings. Journal of Financial Stability, 26(2), 78-89.
Kim, J, B., Li, Y., Zhang, L. (2011). CFOs versus CEOs: Equity Incentives and Crashes. Journal of Financial Economics, 101(3), 713-730.
Kim, J, B., Li, Y., Zhang, L. (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.
Kirschenheiter, M., Melumad, N, D. (2002). Can 'Big Bath' and Earnings Smoothing Co-exist as Equilibrium Financial Reporting Strategies? Journal of Accounting Research, 40: 761-796.
Klapper, L., Inessa, L. (2004). Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. Journal of Corporate Finance, 10(4), 703-723
Klinger E, Cox WM. (2004). Motivation and the theory of current concerns. Handbook of motivational counseling: Concepts, approaches, and assessment, England. John Wiley & Sons, 2(2), 3-27.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, L., Shleifer, A., Vishny, R. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106(17), 1113-1155.
Larrain, B., Tapia, M., Urzua, F. (2018). Investor protection and corporate control. Journal of Corporate Finance, 47(2), 174-190
Leuz, Christian, Dhananjay Nanda, and Peter D. Wysocki. (2003). Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison. Journal of Financial Economics, 69(2), 505-527
Liao, L., Liao, G. M., & Shen, H. B. (2009). Operating risk, promotion incentive and corporate performance. China Industrial Economics, 8(3), 119–130
Lin, B., & Lu, R. (2009). Managerial power, compensation gap and firm performance Evidence from Chinese public listed companies. Global Finance Journal, 20(2), 153–164.
Naderi, S., Yaghoobnezhad, A., Heidarpoor, F. (2018). The effect of corporate governance on the relation between accounting information quality and correlation of company and industry’s growth rate. Management Accounting, 11(39), 83-97. (In Persian).
Nadri, K., Hosseini, S. (2015). The Effect of Protecting Minority Investors on the Capital Market Value in Selected Countries by Using Panel Data Analysis; Corrective Recommendations for Iran's Laws and Regulations. Islamic Finance Research, 4(2), 159-186. (In Persian).
Newman, D. P., Evelyn, R., Patterson, Smith, J, R. (2005). The Role of Auditing in Investor Protection. Accounting Review, 80(3), 289-313.
Samadi, A., Mehrpoor, F. (2013). The Effects of Property Rights Security on Private Investment in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 2(7), 87-110. (In Persian).
Sell LA, Morris JS, Bearn J, Frackowiak RSJ, Friston KJ, Dolan RJ.  (2000). Neural responses associated with cue evoked emotional states and heroin in opiate addicts. Drug Alcohol Depen, 60(2), 207-16.
Setayesh, M., Ebrahimi, S. (2014). Investigating the Impact of Ownership Concentration on the Dividend Payouts of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 6(2), 61-74. (In Persian).
Tavangar Hamzeh Kolayee, A., Oskafi Asl, M. (2018). Relationship between CEO power, audit committee characteristics, and quality of internal control. Financial accounting and auditing research, 10(38): 187-207. (In Persian)
Xu, N., Li, X., Yuan, Q., Chan, K C. (2014). Excess Perks and Stock Price Crash Risk: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 25(1), 419-434.
Zhang, H., Wang, M., Jiang, J. (2018). Investor protection and stock crash risk. Pacific-Basin Finance Journal, 43(9), 256-266.