ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

سقوط قیمت سهام به ‌تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می‌دهد و چون مهم‌ترین هدف سرمایه‌گذاری اشخاص، یعنی کسب سود ‌را به مخاطره می­اندازد، اگر ‌تشدید شود سبب بدبینی سرمایه‌گذاران ‌خروج منابع از بورس اوراق بهادار می­گردد. بنابراین، ‌پژوهش حاضر به ‌بررسی، کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریه‌های مرتبط با سقوط قیمت سهام، ‌بتواند زمان سقوط قیمت سهام را‌ با ورود داده­های جدید شناسایی نماید. برای این منظور، تعداد 49559 داده­ مربوط به بازده ماهانه ‌299 شرکت پذیرفته شده در ‌بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه 1371 الی فروردین ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده، 90 درصد از شرکت‌های مورد بررسی (269 شرکت)، به صورت تصادفی به عنوان شرکت‌های آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و 10 درصد باقی مانده (30 شرکت) به‌عنوان شرکت‌های آزمایش برای راستی‌آزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج ‌نشان داد مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درست‌نمایی، توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکت‌های مورد مطالعه را مطابق با هدف پژوهش دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection Model of Stock Price Crashes

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Habibzadeh Baygi 1
  • Roya Darabi 2
  • Fatemeh Sarraf 3
  • Yadollah Norifard 3
1 PhD student .in Accounting, Economics and Accounting College, Department of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Economics and Accounting College, Department of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Economics and Accounting College, Department of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
The stock price crash (SPC) is associated with profitability as the most important goal of investing. Any increase in the phenomenon of SPC has raised the pessimism of investors in investing in the stock market, and this can ultimately lead to the withdrawal of resources from the stock market. The SPC can be a big, negative, sudden and unusual change in stock returns that occurs in the absence of an important economic event. The purpose of this study is to review and provide an on-line SPC detection model that is consistent with the definitions and theories. In so doing, 49559 monthly specific returns of 299 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) were investigated from July 1992 to April 2018. As a result, an on-line model for SPC detection was presented based on Likelihood Ration (LR) and consistent with the agency theory. In this model, the Local Generalized Likelihood Ratio (LGLR) was used for detection of abrupt changes in the trend of specific returns. The results of this study showed that the proposed model was capable of SPC detection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price Crash
  • Likelihood Ration
  • Monthly Stock Returns
 بشکوه، مهدی و کشاورز، فاطمه. (1397). بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام. راهبرد مدیریت مالی، ‌6(2)، 217-192.
خواجوی، شکراله و رحمانی، محسن. (1397). بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، ‌11(37)، 15-1‌.
خواجوی، شکراله.، رضایی، غلامرضا و باقری، مرتضی. (1397). بررسی نقش واسطه‌ای قابلیت‌های مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قمیت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، ‌6(2)، 34-11.
دارابی، رویا و حبیب‌زاده بایگی، سیدجواد. (1395). پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، ‌1(2)، 205-185.
دارابی، رویا و ریاضی، مریم. (1394). ارتباط بین ریسک سقوط آتی قیمت سهام با گزارشگری مالی غیرشفاف در شرکت‌های با درصد سهام شناور آزاد پایین. پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌و کار. ‌6(12)، 33-23.
دارابی، رویا و زارعی، علی. (1396). تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابداری مالی، ‌4(1)، 139-121.
فروغی، داریوش و میرزائی، منوچهر. (1391). تأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 4(2)، 117-7‌7.
ودیعی نوقابی، محمد حسین و رستمی، امین. (1393). بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 6(23)، 66-43.
یحیی‌زاده فر، محمود.، شمس، شهاب‌الدین و لاریمی، سیدجعفر. (1389). بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 128-111.
Amiri, A. & Allahyari, S. (2012). Change point estimation methods for control charts post signal diagnostics: A literature review. Quality and Reliability Engineering International, 28(7), 637-685.
Basseville, M. & Nikiforov, I. V. (1993). Detection of abrupt changes: theory and application. 104. Englewood Cliffs, Prentice Hall.‏
‌ Benmelech, E., Kandel, E. & Veronesi, P. (2010). Stock-based compensation and CEO (Dis)incentives. Quarterly Journal of Economics, 125(4), 1769-1820.
Ben-Nasr, H. & Ghouma, H. (2018). Employee welfare and stock price crash risk. Journal of Corporate Finance, 48(C), 700-725.‏
Beshkooh, M. & Keshavarz, F. (2018). The relationship between the managerial overconfidence and stock price crash risk in firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy. 6(2), 192-217. (In Persian).
Bleck, A. & Liu. X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research, 45(2), 229-256.
Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2010). Opacity, crashes, and the option smirk curve. SSRN elibrary, 1-41.
Callen, J. L. & Fang, X. (2013). Institutional investor stability and crash risk: Monitoring or expropriation?. Joural of Banki ng & Finance, 37(8), 3047-3063.
Campbell, J. Y. & Hentschel, L. (1992). No news is good news: An asymmetric model of changing volatility in stock returns. Journal of Financial Economics, 31(3), 281–318.
Cao, H., Coval, D., & Hirshleifer, D. (2002). Sidelined investors, trading-generated news, and security returns. Review of Financial Studies, 15(2), 615–648.
Chang, X., Chen, Y. & Zolotoy, L. (2017). Stock liquidity and stock price crash risk. Journal of financial and quantitative analysis, 52(4), 1605-1637.‏
Chen, J., Hong, H. & Stein, J. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of Financial Economics, 61(3), 345–381.
Darabi, R., Habibzadeh Baygi, S. J. (2016). Predicting the stock price crash using bacterial foraging algorithms and bayes algorithms. Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 1(2), 185-205. (In Persian).
Darabi, R., Riazi, M. (2016). The relationship between non-transparent financial reports and the risk of prospective decline in stock price in companies with low percentage of free float stock. Journal of Economics and Business Research, 6(12), 23-33. (In Persian).
Darabi, R. & Zareie, A. (2017). Impact of overconfidence management on the crash risk of stock price: Emphasizing on the mediating role of accounting conservatism. Empirical Research of financial Accounting, 4(1), 121-139. (In Persian).
Foroghi, D. & Mirzaei, M. (2013). The impact of conditional accounting conservatism on the future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 4(2), 77-117. (In Persian).
French, K. R., Schwert, G. W. & Stambaugh, R. F. (1987). Expected stock returns and volatility. Journal of Financial Economics, 19(1), 3–29.
‌Habib, A., Hasan, M. M. & Jiang, H. (2017). Stock price crash risk: review of the empirical literature. Accounting & Finance, 58(S1), 211-251.
Hu, G. & Wang, Y. (2018). Political connections and stock price crash risk: The role of intermediary information disclosure. China Finance Review International, 8(2), 140-157.
Hutton, A. P., Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94(1), 67-86.
Jin, L. & Myers, S. C. (2006). R2 around the World: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79(2), 257–292.
Khajavi, S. & Rahmani, M. (2018). Investigating the effect of narcissism of managers on stock price crash. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(37), 1-15. (In Persian).
Khajavi, S., Rezaei, G. R. & Bageri, M. (2018). Investigating the mediating role of managerial quality on the relationship between tax avoidance and stock price crash risk of firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy. 6(2), 11-34. (In Persian).
Kim, J., Yeung, I. & Zhou, J. (2017). Stock price crash risk and internal control weakness: Presence vs. disclosure effect. Accounting & Finance, 59(2), 1197-1233.
Liao, Q. (2016). The stock price crash risk prediction by neural network. Accounting and Finance Research, 5(2), 61-70.
Lei, L., Peng, Y., Fu, M. C. & Hu, J. Q. (2018). Applications of generalized likelihood ratio method to distribution sensitivities and steady-state simulation. Discrete Event Dynamic Systems, 28(1), 109-125
Lorden, G. (1971). Procedures for reacting to a change in distribution. The Annals of Mathematical Statistics, 42(6), 1897-1908.‏
Ustalli, N., Lombardo, P. & Pastina, D. (2018). Generalized likelihood ratio detection schemes for forward scatter radar. EEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 54(6), 2951-2970.‏
Vadeii Noghabi, M. H. & Rostami, A. (2014). The impact of type of institutional ownership on future stock price crash risk: Evidence from companies listed in Tehran Stock Exchange. Quarterly financial accounting journal, 6 (23), 43-66. (In Persian).
Zhu, W. (2016). Accruals and price crashes. Review of Accounting Studies, 21(2), 349–399.