نقش نقض قراردادهای بدهی بر ریسک‌پذیری و پاداش پرداختی به مدیران بر مبنای وضعیت اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

‌‌اعتباردهندگان برای جلوگیری از توسعه رفتارهای نامناسب سرمایه­گذاری در شرکت­ها و حفظ منافع خود به کنترل پاداش­های پرداختی به مدیران ‌جهت کاهش مخابره اطلاعات منفی و هزینه­های نمایندگی مبادرت می­کنند. بنابراین، ‌مطالعه حاضر با استفاده از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی به بررسی اثر ‌نقض تعهدات قراردادی بر ریسک­پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها بر مبنای وضعیت اعتباری در نمونه­ای آماری شامل 12 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 پرداخته است. ‌نتایج برآوردی نشان داد ‌نقض قراردادهای بدهی بر ریسک­پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها اثر معناداری دارد. به این صورت که ‌مدیران به منظور کنترل و حفاظت از قیمت­ها و ‌کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک­پذیری خود را کاهش ‌و برای حفظ جایگاه شغلی خود رویکردهایی را اجراء می­کنند که منافع اعتباردهندگان را در بر داشته باشد. همچنین، ‌وضعیت اعتباری بر ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و پاداش پرداختی به مدیران و ‌ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و ریسک­پذیری مدیران از بعد روابط اعتباری اثر معناداری دارد. اما، از بعد رتبه اعتباری اثر معناداری ندارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Contractual Obligations Violations on Risk Appetite and CEO Compensation Based on Credit Status

نویسنده [English]

  • Mohsen Rashidi baqhi
Assistant Professor of Accounting Department, Lorestan University
چکیده [English]

 Contractual conditions violations leads to the transmission of bad news due to weaknesses in performance of obligations and credit status of creditors can be a factor in modifying it. The main objective of this paper is to investigate contractual obligations violations, risk aversion of managers, and remuneration based on credit status. The data of the companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period of 2007 to 2018 have been extracted and the combined data regression model has been used to test the research hypothesis. The results of the first and second hypotheses of the research indicate that CEO compensation and the riskiness of the managers have been materially affected by contractual obligations violations. The third hypothesis of the research suggests that credit status has a significant effect on the relationship between contractual obligations violations and CEO compensation. Finally, the results indicate that credit status has a significant effect on the relationship between contractual obligations and manager risk appetite. It should be noted that the third and fourth hypotheses are only confirmed by the credit relations and rejected by the credit rating

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractual Obligations Violations
  • CEO Compensation
  • Risk Appetite and Credit Status
احمدپور، احمد.، حاجیها، زهره و چناری بوکت، حسن. (1396). کیفیت افشا و پاداش مدیریت. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(3)، 61-43.
انواری رستمی، علی‌اصغر و کیانی، آیدین. (1394). بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه­ها؛ شواهدی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌پیشرفت­های حسابداری، 7(2)، ‌57-33.
حاجی ابراهیمی، مریم و اسکندر، هدی. (1398). بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر ریسک‌پذیری و عملکرد شرکت. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(3)، 365-340.
سجادی، سید حسین.، رشیدی باغی، محسن.، ابوبکری، عبدالرحمن و شیرعلی زاده، محسن. (1394). رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی و پاداش هیأت مدیره. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(1)، 58-39.
کرمی، غلامرضا و جباری، حسن. (1397). تدوین مدلی برای تعیین پاداش هیأت مدیره شرکت‌های ایرانی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(2), 154-127.
Ahmadpour, A., Hajiha, Z. & Chenari, H. (2017). Disclosure quality and management bonus. Empirical Research in Accounting, 6(3), 43-61. (In Persian)
Anvari Rostami, A. ‌& Kiani, A. (2016). Investigating the role of demand uncertainty in cost behavior; Evidences from Tehran stock exchange firms. 7(2), 33-57. (In Persian)
Armstrong, C. S. & Vashishtha, R. (2012). Executive stock options, differential risk-taking incentives, and firm value. Journal of Financial Economics, 104(1), 70–88.
Armstrong, C. S., Larcker, D., Ormazabal, G. & Taylor, D. (2013). The relation between equity incentives and misreporting: The role of risk-taking incentives. Journal of Financial Economics, 109(2), 327–350.
Balsam, S., Gu, Y. & Mao, C. X. (2018). Creditor influence and CEO compensation: Evidence from debt covenant violations. The Accounting Review, 93(5), 23-50.
Balsam, S. (2007). Executive compensation: An introduction to practice & theory. Scottsdale, AZ: WorldatWork.
Beneish, M. D. & Press, E. (1993). Costs of technical violation of accounting-based debt covenants. The Accounting Review, 68(2), 233–257.
Berk, J. B., Stanton, R. & Zechner, J. (2010). Human capital, bankruptcy and capital structure. Journal of Finance, 65(3), 891–926.
Bharath, S. T., Dahiya, S. Saunders, A. & Srinivasan, A. (2011). Lending relationships and loan contract terms. Review of Financial Studies, 24(4), 1141–1203.
Brickley, J. A. (2003). Empirical research on CEO turnover and firm-performance: A discussion. Journal of Accounting and Economics, 36(1-3), 227–233.
Bushman, R. M. & Wittenberg-Moerman, R. (2012). The role of bank reputation in ‘‘certifying’’ future performance: Implications of borrowers’ accounting numbers. Journal of Accounting Research, 50(4), 883–930.
Bushman, R., Dai, Z. & Wang, X. (2010). Risk and CEO turnover. Journal of Financial Economics, 96(3), 381–398.
Chava, S., Kumar, P. & Warga, A. (2010). Managerial agency and bond covenants. The Review of Financial Studies, 23(3), 1120–1148.
Chen, D. & Zheng, Y. (2014). CEO tenure and risk-taking. Global Business and Finance Review, 19(1), 1-27.
Core, J. E. & Guay, W. R. (2002). Estimating the value of employee stock option portfolios and their sensitivities to price and volatility. Journal of Accounting Research, 40(3), 613–630.
Diamond, D. W. (1991). Monitoring and reputation: The choice between bank loans and directly placed debt. Journal of Political Economy, 99(4), 689–721.
Dichev, I. D. & Tang, V. W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. Journal of Accounting and Economics, 47(1), 160-181.
Dichev, I. D. & Skinner, D. J. (2002). Large sample evidence on the debt covenant hypothesis. Journal of Accounting Research, 40(4), 1091–1123.
Easton, P. D. & Monahan, S. J. (2005). An evaluation of accounting-based measures of expected returns. The Accounting Review, 80(2), 501–538.
Evans, J. H. III., Luo, S. & Nagarajan, N. J. (2014). CEO turnover, financial distress and contractual innovations. American Accounting Association, 89(3), 959–990.
Gilje, E. P. (2016). Do firms engage in risk-shifting? Empirical evidence. Review of Financial Studies, 29(11), 2925–2954.
Gilson, S. C. & Vetsuypens, M. R. (1993). CEO compensation in financially distressed firms: An empirical analysis. Journal of Finance, 48(2), 425–458.
Guay, W. R. (1999). The sensitivity of CEO wealth to equity risk: An analysis of the magnitude and determinants. Journal of Financial Economics, 53(1), 43–71.
Fernando, G. D. & Thevaranjan, A. (2017). Impact of audit quality on the components of executive cash compensation. Journal of Centrum Cathedra, 10(1), 49-62.
Hajiebrahimi, M. & Eskandar, H. (2019). Managerial overconfidence effects on risk-taking and performance. Empirical Research in Accounting, 8(3), 340-365. (In Persian)
Hart, O. & Moore, J. (1998). Default and renegotiation: A dynamic model of debt. Quarterly Journal of Economics, 113(1), 1–41.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323–329.
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Kaplan, S. N. & Zingales, L. (1997). Do investment–cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?. Quarterly Journal of Economics, 112(1), 169–215.
Karami, G. & jabari, H. (2018). A board of directors compensation model for Iranian firms. Empirical Research in Accounting, 8(2), 127-154. (In Persian)
Kothari, S. P., Laguerre, T. E. & Leone, A. J. (2002). Capitalization versus expensing: Evidence on the uncertainty of future earnings from capital expenditures versus R&D outlays. Review of Accounting Studies, 7 (4), 355-382.
Kysucky, V. & Norden, L. (2015). The benefits of relationship lending in a cross-country context: A meta-analysis. Management Science, 62(1), 90–110.
Leland, H. E. (1998). Agency costs, risk management, and capital structure. The Journal of Finance, 53(4), 1213–1243.
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71–87.
Milidonis, A. & Stathopoulos, K. (2014). Managerial incentives, risk aversion, and debt. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 49(2), 453–481.
Nini, G., Smith, D. C. & Sufi, A. (2012). Creditor control rights, corporate governance, and firm value. Review of Financial Studies, 25(6), 1713–1761.
Ortiz-Molina, H. (2007). Executive compensation and capital structure: The effects of convertible debt and straight debt on CEO pay. Journal of Accounting and Economics, 43(1), 69–93.
Ozelge, S. & Saunders, A. (2012). The role of lending banks in forced CEO turnovers. Journal of Money Credit and Banking, 44(4), 631–659.
Petersen, M. A. & Rajan, R. G. (1994). The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. Journal of Finance, 49(1), 3–37.
Rajgopal, S., & Shevlin, T. (2002). Empirical evidence on the relation between stock option compensation and risk taking. Journal of Accounting and Economics, 33(2), 145–171.
Roberts, M. R. & Sufi, A. (2009). Control rights and capital structure: An empirical investigation. Journal of Finance, 64(4), 1657–1695.
Ross, D. G. (2010). The dominant bank effect: How high lender reputation affects the information content and terms of bank loans. Review of Financial Studies, 23(7), 2730–2756.
Sajadi, S., Rashidi Baghi, M., Abobakri, A. & Shiralizade, M. (2015). The relationship between auditing fees and board compensation. Empirical Research in Accounting, 5(1), 39-58. (In Persian)
Shue, K. & Townsend, R. (2017). Growth through rigidity: An explanation for the rise in CEO pay. Journal of Financial Economics, 123(1), 1–21.
Smith, C. W. & Watts, R. L. (1992). The investment opportunity set and corporate financing, and compensation policies. Journal of Financial Economics, 32(3), 263–292.
Xu, X., Wang, X. & Han, N. (2013). Accounting conservatism, ultimate ownership and investment efficiency. China Finance Review International, 2 (1), 53-77.