بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و اهرم مالی شرکت‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری. موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی که به جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها اشاره دارد، مدیران و به خصوص مدیران عامل که در راس هرم مدیریت قرار دارند، تصمیمات مهم عملیاتی ‌را اتخاذ می‌کنند که بر اهرم مالی شرکت تأثیر به‌سزایی دارد. لذا با افزایش قدرت مدیرعامل، احتمال دارد تصمیمات ‌به صورت فردی گرفته شود و اهرم مالی ‌دچار نوسانات و تغییرات بیشتری گردد. بنابراین، ‌پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1393 تا 1397 پرداخته است. برای ‌این منظور، نمونه­ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب ‌و فرضیه‌های پژوهش با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر رهیافت داده‌های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد ‌تصدی مدیر عامل و مالکیت مدیر عامل بر اهرم مالی تأثیر منفی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر اهرم مالی تأثیر مثبت دارد. همچنین، در آزمون تحلیل حساسیت یک معیار کلی برای قدرت مدیر عامل در نظر گرفته شد و نتیجه نشان داد ‌قدرت مدیر عامل بر اهرم مالی تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between CEO Power and Corporate Financial Leverage

نویسندگان [English]

  • Roohollah Arab 1
  • Seyedeh Zahra Hosseini 2
  • Mohammad Gholamrezapoor 2
1 Assistant Professor, Accounting Dept, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.
2 Graduated with a master's degree in accounting. Golestan Higher Education Institute, Gorgan, Iran
چکیده [English]

According to agency theory, which accentuates the separation of management and ownership, managers, particularly top-level managers, make operational and strategic decisions that significantly influence corporate financial leverage. Therefore, increasing CEO power tends to affect the corporate financial leverage through making individual decisions. This study is an attempt to examine the relationship between CEO power and financial leverage of the firms listed on the Tehran Stock Exchange during 2014-2018. To conduct this research, a sample of 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange was selected, and the research hypotheses were tested using a multivariate regression model based on panel data technique. The findings indicate that the CEO tenure and CEO ownership have a negative effect on the financial leverage and the CEO duality has a positive effect on the financial leverage. Also, in the sensitivity analysis test, a general criterion for CEO power is considered. The result shows that CEO power has a negative effect on financial leverage

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Power
  • CEO’s Tenure
  • CEO Duality
  • CEO Ownership
  • Financial Leverage
ابراهیمی، سید کاظم و احمدی مقدم، منصور. (1394). تأثیر اهرم مالی و محافظه کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه­گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌. حسابداری مالی، 7(27)، 120-102.
اخگر، محمد امید و زاهددوست، حمزه. (1397). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل. حسابداری مالی، ‌10(39)، 81-60.
انصاری، عبدالمهدی و کریمی، محسن. (1387). بررسی معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مدیریت در ارزشآفرینی برای سهامداران با تأکید بر معیارهای اقتصادی. مجله حسابدار 23(5)، 116-96.
پورحیدری، امید و فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری.  مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(61)، 53-27.
پورقاز، عبدالوهاب و محمدی، امین. (1390). بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(12)، 130-111.
خدادادی، ولی.، افلاطونی، عباس.، نوروزی، محمد و محب‌خواه، محمد. (1396). بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 8(3)، 225-203.
دموری، داریوش و قدک فروشان، مریم. (1397). سیاست‌های تأمین مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6(4)، 175-157.
رازانی، سارا و سلیمانی امیری، غلامرضا. (1400). بررسی عوامل مالی موثر بر رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 9(3)، 0-0.
رحیمی، علیرضا و فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر مکانیزم‌های کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت. پیشرفت‌های حسابداری، 11(2)، 182-151.
ساعدی، رحمان و رضاییان، وحید. (1398). بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(1)، 100-79.
طاهری نیا، مسعود.، جعفری، محمد و حسنوند، علی. (1399). بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(45)، 80-65.
عباسیان، شهرام.، صفتی، فرید و غیاثوند، علیرضا. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر دوره تصدی مدیرعامل و ویژگی‌های هیأت مدیره بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بینالمللی ایده­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
فیضی، کامران و مقدسی، علیرضا. (1384). ‌کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم در تصمیم‌گیری مدیران‌. مطالعات مدیریت، 12(45)، 160-139.
کریمی، فرزاد و اشرفی، مهدی. (1390). بررسی ارتباط سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(2)، 92-79.
 کریمی، کامران.، شاهوردیانی، شادی و نعیمی‌فر، افسانه. (1396). بررسی تأثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها (در چارچوب مدل GOEL)‌. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(32)، 205-191.
لاری دشت بیاض، محمود و اورادی، جواد. (1396). بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ حسابرسی. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 24(1)، 102-81.
نیکبخت، محمدرضا.، سیدی، سیدعزیز و هاشم‌الحسینی، روزبه. (1389). بررسی تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت‌. پیشرفت‌های حسابداری، 2(1)، 270-251.
ولیان، حسن.، عبدلی، محمدرضا و استادهاشمی، علی. (1397). بررسی تأثیر حساسیت تجدید ساختار داراییها بر اهرم مالی هدف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانراهبرد مدیریت مالی، 6(1)، 142-115. 
Abbasian, S., Sefati, F. & Ghiawvand, A. (2016). Investigating the impact of managing director and board features on profit management in companies acquired in Tehran Stock Exchange. International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting. (In Persian)
Abdul Rahman, R., Wan, W. M. & Zaki, N. S. (2011). A panel data analysis on the effects of independent directors characteristics, ethnicity and the level of risks on discretionary accruals in malaysian manufacturing companies. AFAANZ Conference.
Adams, R. B., Almeida, H. & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance. Review of Financial Studies, 18(4), 1403-1432.
Akhgar, M. O. & Zaheddoust H. (2018). The effect of CEO influence on the relationship between firm performance and CEO turnover. Quarterly Financial Accounting Journal, 10(39), 60-81. (In Persian)
Ansari, A. & Karimi, M. (2008). Examining financial criteria for assessing the performance of management in value creation for shareholders with emphasis on economic criteria. Journal of Accounting, 23(5), 96-116. (In Persian)
Baker, M. & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. Journal of Finance, 57(1), 1–32.
Ben-David, I., Graham, J. & Harvey, C. R. (2013). Managerial miscalibration. The Quarterly Journal of Economics, 128(4), 1547-1584.
Breit, E.Song, X.Sun, L. & Zhang, J. (2019). CEO power and labor productivityAccounting Research Journal, 3(2), 148-165.
Chao, C. C., Hu, M., Munir, Q. & Li, T. (2017). The impact of CEO power on corporate capital structure: New evidence from dynamic panel threshold analysis. International Review of Economics & Finance, 51(1), 107-120.
Chava, S., Kumar, P. & Warga, A. (2010). Managerial agency and bond covenants. Review of Financial Studies, 23(3), 1120-1148.
Christie, A. A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: Value, leverage and interest rate effects. Journal of Financial Economics, 10(4), 407-432.
Cronqvist, H., Makhija, A. & Yonker, S. (2012). Behavioral consistency in corporate finance: CEO personal and corporate leverage. Journal of Financial Economics, 103(1), 20-40.
Damoori, D. & Ghadakfroshan, M. (2018). Financial policies and investment efficiency in the companies listed in tehran stock exchangeFinancial Management Strategy, 6(4), 157-175. (In Persian)
Dwenger, N. & Steiner, V. (2014). Financial leverage and corporate taxation: evidence from German corporate tax return data. International Tax and Public Finance, 21(1), 1-28.
Ebrahimi, K. & Ahmadi Moghaddam, M. (2014). The effect of financial leverage and conditional conservatism on the inefficiency of investment in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Quarterly, 7(27), 102-120. (In Persian)
Faizi, K. & Moghadasi, A. (2005). Implications of decision support systems In decision making of managers. Management Studies in Development and Evolution, 12(45), 139-161. (In Persian)
Graham, J. R., Harvey, C. R. & Puri, M. (2013). Managerial attitudes and corporate actions. Journal of Financial Economics, 109(1), 103-121.
Hackbarth, D. (2008). Managerial traits and capital structure decisions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(4), 843-882.
Hermalin, B. E. & Weisbach, M. (1998). Endogenously chosen boards of directors and their monitoring of the CEO. American Economic Review, 88(1), 96-118.
Hu, M., Li, T. & Lin, C. T. (2018). Managerial ability and corporate capital structure. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3106642 
Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Karimi, F. & Ashrafi, M. (2011). Investigate relationship between corporate governance mechanisms and capital structure in tehran stock exchange. Financial Accounting Research, 3(2), 79-92. (In Persian)
karimi, K., Shahverdiani, S. & Naeemifar, A. (2016). The effect of financial leverage on the Company's operating liquidity (within the model GOEL).  Financial Engineering and Management of Securities, 8(32), 191-205. (In Persian)
khodadadi, V., Aflatooni, A., Noruzi, M. & Mohebkhah, M. (2017). Overinvestment, type of subsequent earning management and CEO tenure: Evidences from TSE. Accounting Knowledge, 8(3), 203-225. (In Persian)
Kohher, M. & Rahul, B. (2007). Strategic assets, capital structure, and firm performance. Journal of Financial and Strategic Decisions,4(3), 23-36.
Korkeamäki, T., Liljeblom, E. & Pasternack, D. (2017). CEO power and matching leverage preferences. Journal of Corporate Finance, 45(1), 19-30.
Lari Dasht Bayaz, M., & Oradi, J. (2017). The investigation of the association between CEO tenure and financial expertise to audit fee. Quarterly Journal of Accounting and Auditing, 24(1), 81-102. (In Persian)
Liu, Y. & Jiraporn, P. (2015). The effect of CEO power on bond ratings and yields. Journal of Empirical Finance, 17(4), 744-762.
McClelland, P. L., Barkerm. M., Vincent, L. & Won-Yang. O. (2012).  CEO career horizon and tenure: Future performance implications under different contingencies. Journal of Business Research, 65(9), 1387-1393.
Miller, M. (1977). Debt and taxes. Journal of Finance, 32(2), 261-275.
Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 48(3), 261–297.
Myers, S. & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–221.
Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39(3), 575- 592.
Nikbakht, M., Seyedi, A. & Hashemalhoseini, R. (2010). Investigating the effect of board performance on company performance. Journal of Accounting Progress, 2(1), 251-270. (In Persian)
Poorghaz, A. & Mohammadi, A. (2011). A study of relationship between managers sources of power and personality characteristics of staff entrepreneurship (A case study in Melli Bank). Management Researches, 4(12), 111-130. (In Persian)
Pourheidari, O. & Forughi, A. (2019). Effect of management influence on disclosure quality of accounting information. Empirical Studies in Financial Accounting, 16(61), 27-35. (In Persian)
Rahimi, A. & Forughi, A. (2019). Control mechanisms, CEO power and firm value. Accounting Advances, 11(2), 151-152. (In Persian)
Razani, S. & Soleimany Amiri, G. (2020). Investigation of financial factors affecting the growth of listed companiesFinancial Management Strategy, 9(3), 0-0. (In Persian)
Saedi, R. & Rezaein, V. (2019). The effect of the manager’s excessive self-confidence on stock returns and unsystematic stock risk given the dual role of managing director: Evidence from tehran stock exchangeFinancial Research Journal, 21(1), 79-100. (In Persian)
Shahaba, Y., Ntimb, C. G., Ullaha, F., Yugangc, C. & Ye, Z. (2020). CEO power and stock price crash risk in China: Do female directors' critical mass and ownership structure matter?. International Review of Financial Analysis, 68(1), 17-32..
Sheikh, S. (2018). The impact of market competition on the relation between CEO power and firm innovation. Journal of Multinational Financial Management, 44(1), 36-50.
Sheikh, S. (2019). An examination of the dimensions of CEO power and corporate social responsibilityReview of Accounting and Finance, 18(2), 221-244.
Taherinia, M., Jafari, M. &  Hasanwand, A. (2020). Investigating the effect of financial decentralization on the relationship between financial leverage and cautious financial reporting in companies admitted to tehran stock exchangeFinancial Knowledge of Securities Analysis, 13(45), 65-80. (In Persian)
Valiyan, H., Abdoli, M. & Ostadhashemi, A. (2018). The effect of corporate asset restructuring sensitivity on the target everage of companies listed in Tehran Stock ExchangeFinancial Management Strategy, 6(1), 115-142. (In Persian)