دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1400، صفحه 1-257 
10. تدوین الگوی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام

صفحه 177-202

10.22051/jfm.2020.28649.2237

بیتا دهقان خانقاهی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ علی آشتاب